فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه اقتصاد، دانشکدۀ علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

چکیده

بیمۀ صادراتی با کاهش و جبران ریسک‌های بازرگانی، سیاسی و اقتصادی به تسهیل صادرات و رشد اقتصاد جهانی کمک می‌کند. البته دیدگاه‌های متفاوتی در خصوص اثر بیمۀ صادراتی بر صادرات وجود دارد. علی‌رغم این موضوع و با توجه به اینکه بیمۀ صادراتی هزینه‌های صادرات کالا را افزایش می‌دهد، معنی‌داری اثر بیمۀ صادراتی بر صادرات جای تأمل دارد. در این راستا، پژوهش حاضر این فرضیه را آزمون می‌کند که بیمۀ صادراتی اثر مثبت و معنی‌دار بر صادرات دارد. بدین منظور از الگوی اقتصادسنجی داده‌های تابلویی برای 40 کشور منتخب شامل 20 کشور توسعه‌یافته و 20 کشور درحال‌توسعه طی دورۀ زمانی سال‌های 2005 تا 2013 استفاده شده است. نتایج به دست آمده از الگوی داده‌های تابلویی نشان‌دهندۀ اثر مثبت و معنی‌دار بیمۀ صادراتی بر صادرات کشورهای منتخب است. بر این اساس توصیه می‌شود که سیاست‌گذاران و صادرکنندگان به بیمۀ صادراتی توجه ویژه داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of export insurance on the export of selected countries

نویسندگان [English]

  • S. Rasekhi
  • A.M. Tehranchian
  • R. Alamian

University of Mazandaran

چکیده [English]

Export insurance helps to facilitate exports and the growth of the global economy by reducing and compensating commercial, political and economic risks. Of course, there are different views about the effect of export insurance on exports. Despite this issue and considering that export insurance increases the cost of exporting goods, the significance of the effect of export insurance on exports is worthy of consideration. In this regard, the present study tests the hypothesis that export insurance has a positive and significant effect on exports. For this purpose, the econometric model of panel data for 40 selected countries including 20 developed countries and 20 developing countries during the period of 2005 to 2013 has been used. The results obtained from the panel data model show the positive and significant effect of export insurance on the exports of selected countries. Based on this, it is recommended that policymakers and exporters pay special attention to export insurance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Export Insurance
  • Export
  • Export Finance
  • panel data

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image