فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه منابع انسانی؛ دانشکدۀ مدیریت منابع انسانی، پژوهشگاه شاخص پژوه، تهران، ایران

2 گروه مدیریت، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، ایران

3 گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

4 گروه آمار، دانشکدۀ علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش شناسایی شاخص‌ها و مؤلفه‌های تأثیرگذار بر توانمندسازی مدیران نمایندگی‌های فروش بیمه و تبیین این عوامل در قالب الگوست. در این مطالعه به روش ترکیبی اکتشافی از هر دو رهیافت کمی و کیفی استفاده شد تا الگوی نهایی تدوین و ارائه شود. بدین منظور، ابتدا با انجام مطالعات نظری، مؤلفه‌ها و شاخص‌های اولیه مرتبط با مفهوم توانمندسازی جمع‌آوری و تعیین شد تا در ادامه، توافق نهایی گروه خبرگان روی هر یک از آن‌ها از طریق روش اصلاح ‌شدۀ دلفی و ضریب توافق کندال حاصل شود. روایی و پایایی الگوی پیشنهادی به وسیلۀ تحلیل عاملی و آلفای کرونباخ صورت گرفت. نتایج مطالعۀ حاضر نشان داد که الگوی نهایی توانمندسازی مدیران نمایندگی‌های فروش بیمه از پنج مؤلفه تشکیل ‌شده است که عبارت‌اند از: احساس موثربودن، اعتماد به ‌نفس، شایستگی، خوداثربخشی، و معنا‌داربودن. معادلات ساختاری مبین این مهم بود که در سطح اطمینان 95 درصد، دو مؤلفۀ احساس موثربودن و اعتماد به نفس بیشترین ارتباط را با مقولۀ توانمندسازی در صنعت بیمه دارند. بنابراین نمایندگی‌های بیمه می‌توانند از طریق ایجاد احساس مؤثربودن، اعتماد به نفس، شایستگی، خوداثربخشی، و معنا‌داربودن در رویارویی با تغییرات مستمر به سمت توانمندسازی حرکت کنند. همچنین باید در این نمایندگی‌ها برای ایجاد و حفظ توانمندی‌های مدیران، به ترویج احساس مؤثربودن مبادرت شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Model of empowering sales managers in the insurance industry: A study in insurance sales agencies in Razavi Khorasan Province

نویسندگان [English]

  • S. Meskinnavaz 1
  • M. Ghorbani 2
  • S.A. Nilipour Tabatabaei 3
  • H.A. Niroomand 4

1 Department of Human Resource Management, School of Human Resource Management, Shakhes Pazhouh Research Institute, Tehran, Iran

2 Department of Management, School of Management, Islamic Azad University, Mashhad Branch, Iran

3 Department of Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran

4 Department of Statistics, Faculty of Mathematical Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Iran

چکیده [English]

The main goal of this research is to identify indicators and components that influence the empowerment of managers of insurance sales agencies and explain these factors in the form of a model. In this study, both quantitative and qualitative approaches were used in a combined exploratory method to compile and present the final model. For this purpose, first by conducting theoretical studies, the primary components and indicators related to the concept of empowerment were collected and determined so that the final agreement of the expert group on each of them was obtained through the modified Delphi method and Kendall's coefficient of agreement. The validity and reliability of the proposed model was determined by factor analysis and Cronbach's alpha. The results of the present study showed that the final model of empowerment of managers of insurance sales agencies consists of five components, which are: feeling effective, self-confidence, competence, self-efficacy, and meaningfulness. The structural equations showed that at the 95% confidence level, the two components of feeling effective and self-confidence are most related to the category of empowerment in the insurance industry. Therefore, insurance agencies can move towards empowerment through creating a sense of effectiveness, self-confidence, competence, self-efficacy, and meaningfulness in facing continuous changes. Also, efforts should be made to promote the sense of effectiveness in these agencies in order to create and maintain the capabilities of managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empowerment
  • Human Resource Management
  • Insurance Industry
  • Sense of Effectiveness

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image