فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

تحقیق حاضر بر این فرضیه استوار است که مقررات‌زدایی به عنوان یک عامل تغییر یا متغیر مستقل بر ساختار سازمانی شرکت‌های بیمه به عنوان یک متغیر وابسته تأثیر دارد. یافته‌های تحقیق، حاصل مطالعه‌ای است که با توجه به دیدگاه‌های 168 نفر از کلیه مدیران و معاونین شعبه‌های مرکزی شرکت‌های بیمه خصوصی تهران با حداقل 5 سال سابقه فعالیت بیمه‌ای صورت گرفته است. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از فرایند تجزیه‌وتحلیل ساختارهای کواریانس (مدل‌سازی معادلات ساختاری) و تحلیل عاملی تأییدی انجام ‌شده و از آزمون پارامتریک مقایسه گروه‌های همبسته استفاده ‌شده است. نتایج نشان می‌دهد که پس از مقررات‌زدایی، ساختار سازمانی شرکت‌های بیمه تغییر خواهد کرد و از رسمیت و تمرکز بیشتری برخوردار خواهد شد. در واقع پس از مقررات‌زدایی، ساختار سازمانی شرکت‌های بیمه مکانیکی‌تر می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of insurance industry deregulation on insurance companies' organizational structure

نویسندگان [English]

  • A.R. Shirani
  • S. Sehat
  • F. Tomzar

Department of Business Management , Faculty of Management, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The current research is based on the hypothesis that deregulation as a change factor or independent variable has an effect on the organizational structure of insurance companies as a dependent variable. The findings of the research are the result of a study that was conducted according to the views of 168 people from all managers and assistants of the central branches of private insurance companies in Tehran with at least 5 years of insurance experience. Data analysis was done using the process of analysis of covariance structures (structural equation modeling) and confirmatory factor analysis, and the parametric test of the comparison of correlated groups was used. The results show that after deregulation, the organizational structure of insurance companies will change and will be more formal and focused. In fact, after deregulation, the organizational structure of insurance companies becomes more mechanical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deregulation
  • organizational structure
  • formalization
  • centralization

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image