فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازاریابی بین‌الملل، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 گروه مدیریت، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

3 گروه مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات یاسوج، کهگیلویه و بویر احمد، ایران

4 گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، مطالعه و بررسی تأثیر رهبری اصیل بر کسب مزیت رقابتی با نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی کارکنان در شرکت‌های بیمه در استان ایلام است. روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها در زمرۀ تحقیقات توصیفی- پیمایشی است. جامعۀ آماری شامل مدیران و کارکنان شرکت‌های بیمه در استان ایلام که تعداد آن‌ها 584 نفر هستند، است. ابزار گردآوری اطلاعات علاوه بر مطالعات کتابخانه‌ای، پرسشنامه است که روایی آن توسط خبرگان مورد تأیید قرار گرفته است. به منظور بررسی مدل تحقیق از رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار پی ال اس استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که رهبری اصیل بر مزیت رقابتی تأثیر مثبت معنی‌داری دارد. همچنین رهبری اصیل از طریق توانمندسازی روانشناختی کارکنان نیز تأثیر مثبت معنی‌داری بر مزیت رقابتی در شرکت‌های بیمه در استان ایلام دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An examination of the impact of authentic leadership on achieving competitive advantage by clarifying mediating role of employees' psychological empowerment

نویسندگان [English]

  • M. Dehghani Soltani 1
  • A. Shiri 2
  • H. Farsizadeh 1
  • D. Taybi 3
  • F. Falahi 4

1 Department of International Marketing Management, Semnan University, Semnan, Iran

2 Department of Management, Ilam University, Ilam, Iran

3 Department of Executive Management, Islamic Azad University, Science and Research Unit, Yasouj, Kohgiloyeh and Boyer Ahmad, Iran

4 Department of Business Management, Islamic Azad University, Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this research is to study and investigate the effect of authentic leadership on gaining competitive advantage with the mediating role of psychological empowerment of employees in insurance companies in Ilam province. The method of the present research is applied in terms of its purpose, and in terms of data collection, it is a descriptive-survey research. The statistical population includes managers and employees of insurance companies in Ilam province, whose number is 584. In addition to library studies, the data collection tool is a questionnaire whose validity has been confirmed by experts. In order to investigate the research model, structural equation modeling approach and PLS software have been used. Research findings show that authentic leadership has a significant positive effect on competitive advantage. Also, authentic leadership through psychological empowerment of employees has a significant positive effect on competitive advantage in insurance companies in Ilam province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • authentic leadership
  • Competitive advantage
  • Psychological empowerment
  • Insurance Industry

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image