فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد ابهر، زنجان، ایران

چکیده

عملکرد مالی و سودآوری در بین شرکت­های بیمه بسیار متغیر است، بنابراین شناسایی عوامل تأثیرگذار بر آن­ها بسیار ضروری به ‌نظر می‌رسد. در این پژوهش عوامل تعیین‌کنندۀ عملکرد مالی شرکت­های بیمۀ پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در دورۀ زمانی 1387 الی 1392 بررسی شدند. نمونۀ پژوهش شامل 9 شرکت بیمه است و فرضیه‌ها با استفاده از مدل رگرسیونی چندگانه برای داده‌های ترکیبی طی دورۀ شش ساله مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج آزمون فرضیۀ تحقیق نشان می‌دهد که رابطۀ بین نسبت بدهی­ها با بازدۀ دارایی­ها معنی‌دار و منفی است، رابطۀ بین نسبت دارایی­های ثابت به‌ کل دارایی­ها با بازدۀ دارایی­ها معنی‌دار و منفی است، همچنین رابطۀ بین انعطاف‌پذیری شرکت با بازدۀ دارایی­ها معنی‌دار نیست. رابطۀ بین اندازۀ شرکت با بازدۀ دارایی­ها معنی‌دار و منفی است و رابطۀ بین ریسک شرکت با بازدۀ دارایی­ها معنی‌دار و منفی است. بر اساس نتایج به ‌دست‌ آمده رابطۀ بین ضریب خسارت شرکت­ها با بازدۀ دارایی­ها معنی‌دار و منفی است و همچنین رابطۀ حق‌بیمۀ تولیدی با بازدۀ دارایی­ها معنی‌دار و مثبت است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the financial performance of listed insurance companies in Tehran stock exchange

نویسندگان [English]

  • M. Ahamdi
  • M. Nourozi

Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Abhar Azad University, Zanjan, Iran

چکیده [English]

Financial performance and profitability among insurance companies are very variable, so it seems very necessary to identify the factors affecting them. In this research, the determining factors of the financial performance of insurance companies admitted to the Tehran Stock Exchange during the period 1387 to 1392 were investigated. The research sample includes 9 insurance companies, and the hypotheses were tested using multiple regression models for composite data over a six-year period. The results of the research hypothesis test show that the relationship between the ratio of debts and the return on assets is significant and negative, the relationship between the ratio of fixed assets to total assets and the return on assets is significant and negative, as well as the relationship between the company's flexibility It is not meaningful with return on assets. The relationship between company size and return on assets is significant and negative, and the relationship between company risk and return on assets is significant and negative. Based on the obtained results, the relationship between the loss coefficient of the companies and the return on assets is significant and negative, and the relationship between the production insurance premium and the return on assets is significant and positive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial performance
  • Insurance Companies
  • Return on Assets
  • panel data
  • Company Size
  • loss ratio

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image