فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، آذربایجان شرقی، ایران

2 گروه مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، آذربایجان شرقی، ایران

چکیده

حاکمیت ضعیف شرکت­هایی نظیر انرون و ورلدکام و سقوط شگفت‌انگیز بازارهای سهام در آغاز قرن حاضر منجر به تجدیدنظر در بحث حاکمیت شرکتی شده است. منطق حاکمیت شرکتی عموماً دیدگاه جایگزینی را پیشنهاد می­دهد و کانون توجه حاکمیت، ایجاد ارزش افزوده برای تعداد زیادی از ذی‌نفعان سازمانی است. از طرفی ‌دیگر، ریسک یکی از شاخص­های مهم در ارزیابی واحد اقتصادی است که در بسیاری از تصمیمات مالی، الگوهای ارزش‌گذاری اوراق بهادار، روش­های ارزیابی طرحهای سرمایه­ای و ...، نقش محوری دارد. این مطالعه، به بررسی رابطۀ بین حاکمیت شرکتی با عملکرد و ریسک شرکت­های بیمه‌ای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در این تحقیق از 4 شاخص حاکمیت شرکتی شامل اندازۀ هیئت مدیره، ترکیب هیئت مدیره، دوگانگی وظیفۀ مدیرعامل، و تمرکز مالکیت و همچنین از 2 معیار ارزیابی عملکرد شامل نرخ بازدۀ دارایی­ها و حقوق صاحبان سهام و 2 معیار ارزیابی ریسک شرکت شامل ریسک تجاری و مالی استفاده شده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از بعد روش‌شناسی از نوع تحقیقات همبستگیِ علی پس از وقوع است. جامعۀ آماری تحقیق، شرکت­های بیمۀ پذیرفته‌شده در بورس تهران هستند که با روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک، 18 شرکت در طی 7 سال (جمعاً 88 سال- شرکت) در نمونۀ آماری این تحقیق قرارگرفته‌اند. بازۀ زمانی تحقیق شامل سال­های 1386 الی 1392 است. برای آزمون فرضیه‌های صورت‌بندی‌شده از رگرسیون چندگانۀ خطی و روش حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد بین ترکیب هیئت مدیره و عملکرد مالی در هر دو بعد (نرخ بازدۀ دارایی­ها و حقوق صاحبان سهام) ارتباط مثبت و بین ترکیب هیئت مدیره و ریسک در هر دو بعد شامل (ریسک مالی و تجاری) ارتباط منفی و معنی‌داری وجود دارد. بین اندازۀ هیئت مدیره و نرخ بازدۀ دارایی­ها نیز رابطۀ منفی و معنی‌داری مشاهده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of corporate governance on financial performance and risk of listed insurance companies in Tehran stock exchange

نویسندگان [English]

  • A. Pakmaram 1
  • B. Lotfi 2

1 Department of Accounting, Islamic Azad University, Bonab Branch, East Azarbaijan, Iran

2 Department of Executive Management, Islamic Azad University, Bonab Branch, East Azarbaijan, Iran

چکیده [English]

The weak governance of companies such as Enron and WorldCom and the spectacular crash of the stock markets at the beginning of this century have led to a rethinking of the corporate governance debate. The logic of corporate governance generally suggests an alternative perspective and the focus of governance is to create added value for a large number of organizational stakeholders. On the other hand, risk is one of the important indicators in the evaluation of the economic unit, which plays a central role in many financial decisions, securities valuation patterns, methods of evaluating capital plans, etc. This study investigates the relationship between corporate governance and the performance and risk of insurance companies admitted to the Tehran Stock Exchange. In this research, from 4 corporate governance indicators, including the size of the board of directors, the composition of the board of directors, dual duties of the CEO, and the concentration of ownership, as well as from 2 performance evaluation criteria, including the rate of return on assets and equity, and 2 company risk evaluation criteria, including commercial and financial risk. Used. The current research is practical in terms of its purpose and in terms of methodology, it is of the type of post-event causal correlation research. The statistical population of the research is the insurance companies accepted in the Tehran Stock Exchange, with the systematic elimination sampling method, 18 companies were included in the statistical sample of this research during 7 years (88 companies in total). The time frame of the research includes the years 1386 to 1392. Multiple linear regression and ordinary least squares method were used to test the formulated hypotheses. The findings of the research show that there is a positive relationship between the composition of the board of directors and financial performance in both dimensions (return on assets and equity), and there is a negative and significant relationship between the composition of the board of directors and risk in both dimensions (financial and commercial risk). A negative and significant relationship is also observed between the size of the board of directors and the rate of return on assets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Governance
  • business risk
  • Financial risk
  • evaluate performance
  • Insurance Companies

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image