فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه توسعۀ اقتصادی و برنامه ریزی، مؤسسۀ آموزش عالی بیمۀ اکو، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

نظریۀ مرسوم انتخاب نامساعد در بازار اطلاعات نامتقارن انتظار دارد که همواره در این بازار پدیدۀ ضد انتخاب رخ دهد و کالای بد، کالای خوب را از بازار خارج کند و همچنین کارایی بازار را کاهش داده و منجر به شکست بازار شود. از جملۀ بازارهایی که این مسئله می‎تواند در آن به وجود آید بازار بیمه است. در دهۀ 90 یافته‎های عده­ای از محققین خبر از وقوع پدیدۀ انتخاب مساعد در بازار بیمه را داد. این تحقیقات نشان دادند که چنانچه با تمرکز بر درجۀ ‌ریسک‌گریزی افراد و میزان تمایل آن­ها به انجام تلاش­های پیشگیرانه، بین ریسک‌گریزی و ریسک‌پذیری و همچنین بین میزان خسارت و تقاضای بیمه همبستگی منفی و بین تلاش­های پیشگیرانه و تقاضای بیمه همبستگی مثبت مشاهده شود، می‎توان گفت که در آن رشته از بیمه انتخاب مساعد وجود دارد و در این صورت ادعای رانده‎شدن مشتریان خوب از بازار همراه با اطلاعات نامتقارن رد خواهد شد. این مطالعه نیز در راستای این مسئله، در بیمۀ بدنۀ اتومبیل کشور ایران انجام شد. محقق با مطالعه‎ای میدانی و به کمک توزیع و جمع‌آوری پرسشنامه در شهر تهران و همچنین با استفاده از روش اقتصادسنجی پروبیت به آزمون این پدیده پرداخت و بر فرض وجود پدیدۀ انتخاب مساعد در بازار بیمۀ بدنۀ اتومبیل صحه گذاشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The precautions effect on the market

نویسندگان [English]

  • G. Mahdavi
  • M. Rajaei

Department of Economic Development and Planning, Eco Insurance Institute of Higher Education, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The conventional theory of adverse selection in the market of asymmetric information expects that the phenomenon of adverse selection will always occur in this market and the bad product will remove the good product from the market and also reduce the efficiency of the market and lead to market failure. Among the markets where this issue can arise is the insurance market. In the 90s, the findings of some researchers announced the occurrence of favorable selection phenomenon in the insurance market. These researches showed that if by focusing on the degree of risk aversion of people and their willingness to take preventive efforts, a negative correlation can be observed between risk aversion and risk taking, as well as between the amount of damage and insurance demand and a positive correlation between preventive efforts and insurance demand. He said that there is a favorable choice in that field of insurance, and in this case, the claim of pushing good customers out of the market along with asymmetric information will be rejected. In line with this issue, this study was conducted in Iran's car body insurance. The researcher tested this phenomenon with a field study and with the help of distributing and collecting questionnaires in the city of Tehran and also using the probit econometric method and confirmed the existence of a favorable selection phenomenon in the car body insurance market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adverse Selection
  • Asymmetric information
  • Advantageous selection
  • Automobile Collision Insurance

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image