فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 گروه توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی، دانشگاه آزاد واحد مرکز، تهران، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر، سهم بخش‌های پولی و مالی استان تهران در اقتصاد کشور بالاخص صنعت بیمه قابل توجه است، به نحوی که این استان در سال 1388 در بین تمامی استان‌های کشور دارای بالاترین ضریب نفوذ و بیشترین سهم از کل حق‌بیمه تولیدی (73/2%، 1/48%) بوده است. در این تحقیق به منظور تبیین اهمیت صنعت بیمه در سطح استان تهران از الگوی داده - ستانده استفاده شده است. ابتدا جدول داده - ستانده سال 1385 استان تهران با استفاده از رویکرد سهم مکانی تعمیم‌یافته (AFLQij) برآورد شده و اهمیت بخش‌‌های مربوط به خدمات مالی به‌خصوص صنعت بیمه استان برحسب پیوندهای پسین و پیشین در قالب سه رویکرد چنری- واتانابه، راسمیوسن و بردار ویژه مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج حاکی از اهمیت بالای صنعت بیمه در اقتصاد استان تهران است. به‌طوری‌که در سال 1385، سهم تقاضای نهایی از تولید صنعت بیمه معادل 7/49% بوده که به مراتب در مقایسه با معیار مشابه ملی (76%) کمتر است و نشان‌دهنده ماندگاری و تنیدگی بالای این بخش در اقتصاد استان است. همچنین، صنعت بیمه استان که جزء زیربخش خدمات مالی محسوب می‌شود، به عنوان یک بخش کلیدی با ماهیت تولیدی (نه مصرفی) شناسایی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An appraisal of the significance of insurance industry in Tehran province economy

نویسندگان [English]

  • R. Valinejad Torkamani 1
  • H. Zarei 1
  • S.J. Mousa Kazemi 2

1 Department of Economic Development and Planning, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 Department of Economic Development and Planning, Azad University, Center Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

In recent years, the contribution of the monetary and financial sectors of Tehran province in the country's economy, especially the insurance industry, is significant, so that in 2018, this province has the highest penetration coefficient and the largest share of the total production premium among all the provinces of the country. 2.73%, 48.1%. In this research, in order to explain the importance of the insurance industry in Tehran province, the data-output model has been used. First, the data-output table of Tehran province in 2015 was estimated using the generalized spatial share approach (AFLQij) and the importance of sectors related to financial services, especially the province's insurance industry, in terms of backward and forward linkages, in the form of three approaches: Chenery-Watanabe, Rasmussen, and Vector. Specially evaluated. The results indicate the high importance of the insurance industry in the economy of Tehran province. So that in 2015, the share of final demand from the production of the insurance industry was equal to 49.7%, which is far less compared to the similar national standard (76%) and shows the sustainability and high tension of this sector in the economy of the province. Also, the province's insurance industry, which is a part of the financial services sub-sector, has been identified as a key sector with a production (not consumption) nature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insurance Industry
  • Input-Output Table of Tehran Province
  • Eigen Vector
  • Linkage Analysis
  • Production Nature

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image