فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه مدیریت مالی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 گروه مدیریت مالی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

شرکت بیمه مورد مطالعه همه ساله با سپرده گذاری، در اندیشه افزایش اعتبار مالی و ارائه خدمات مطلوب تر به مردم و بیمه گذاران است. دراین‌میان پرداخت خسارات به خسارت‌دیدگان این شرکت سبب می گردد تا مدیران این شرکت همواره به دنبال تعیین و شناسایی حد مناسب و بهینه سپرده گذاری جهت پرداخت خسارات باشند. بدین منظور در پژوهش حاضر به تعیین حد بهینه سبد سرمایه گذاری های ریسکی و غیرریسکی شرکت بیمه مورد مطالعه طی دوره 1389 – 1375 پرداخته شده است. برای تعیین حد بهینه سبد سرمایه‌گذاری از مدل مارکویتز استفاده گردیده است. نتایج مدل مارکویتز نشان داد که حد بهینه سرمایه‌گذاری‌های ریسکی 39% و سرمایه گذاری های بدون ریسک 61% است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Optimum portfolio selection based on markowitz mean-variance model: A case study of an insurance company

نویسندگان [English]

  • E.A. Abbasian 1
  • V. Mahmoudi 2
  • S. Armian 2

1 Department of Financial Management, Bu Ali Sina University, Hamadan, Iran

2 Department of Financial Management, Tehran University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The insurance company studied every year with the idea of increasing financial credit and providing more favorable services to the people and policyholders by making deposits. In the meantime, paying damages to the victims of this company causes the managers of this company to always seek to determine and identify the appropriate and optimal amount of deposits to pay the damages. For this purpose, in the current research, the optimal limit of risky and non-risky investment portfolios of the studied insurance company during the period of 1375-1389 has been determined. The Markowitz model has been used to determine the optimal limit of the investment portfolio. The results of the Markowitz model showed that the optimal limit of risky investments is 39% and 61% of risk-free investments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insurance
  • Portfolio Optimization
  • Markowitz Model

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image