فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

هدف این مقاله، پیشنهاد الگوی کاربردی جهت شرکت‌های بیمه-بانک در ایران است. برای این منظور با بررسی شرکت‌های موفق در جهان، چهار مدل متداول بیمه-بانک استخراج شده و از کارشناسان در مورد  امکان‌سنجی اجرای این مدل‌ها به روش TELOS نظرسنجی به عمل آمده است. همچنین سه مؤلفه نوع محصولات، نحوه عرضه خدمات و روش درآمدی بانک نیز برای هر یک از مدل‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و ابزار آن، نرم‌افزار Expert Choice است. نتایج نشان می‌‌دهد که از دیدگاه خبرگان، مدل قرارداد همکاری دو جانبه بین بانک و بیمه، مدلی مناسب جهت شرکت‌های بیمه- بانک در ایران است. طبق نظر خبرگان در این مدل بهتر است محصولات زندگی و غیرزندگی و مرتبط بانکی به صورت گروهی با بازاریابی کارمندان بانک و فروش نمایندگان بیمه عرضه شود. درآمد بانک در این مدل از طریق شراکت در کارمزد بیمه‌نامه‌های صادرشده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the feasibility of bancassurance models according to experts' comments

نویسندگان [English]

  • S. Beik Mohamadi 1
  • E. Abbasi 2
  • A. Daghighi Asli 3

1 Department of Business Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

2 Department of Business Management, Azahra University, Tehran, Iran

3 Department of Business Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this article is to propose a practical model for insurance-bank companies in Iran. For this purpose, by examining successful companies in the world, four common insurance-bank models are examined, and the tools for the feasibility of implementing these models have been surveyed using the TELOS method. Also, the three components of types of products, service provision and the bank's income method have also been investigated for each of the models. The data analysis method is the Analytical Hierarchy Process (AHP) and its tool is Expert Choice software. The results show that from the point of view of experts, the bilateral cooperation contract model between bank and insurance is a suitable model for insurance-bank companies in Iran. According to experts, in this model, it is better to offer non-life and banking related products as a group with the market of bank employees and insurance policyholders. In this model, the income bank is involved in the commission of the issued insurance policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bancassurance
  • Feasibility
  • Analytical Hierarchy Process
  • Bilateral Cooperation Agreement

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image