فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

امروزه ترکیب ساختار مالکیت از منظر هویت مالکان و تمرکز مالکیت به لحاظ تأثیری که می‌تواند بر عملکرد داشته باشد مورد توجه محققین و مدیران شرکت‌ها قرار گرفته است. سهام‌داران یک شرکت، دیدگاه‌های مختلف و اهداف متفاوتی را دنبال می‌‌کنند. تغییرات اخیر در صنعت بیمه و خصوصی‌شدن شرکت‌های بیمه و ورود آن ها به بورس اوراق بهادار، تغییراتی در ساختار مالکیت و سهام‌داران این شرکت‌ها به‌وجود آورده‌ است.
قالب پژوهش مبتنی بر تئوری‌های حاکمیت شرکتی از جمله تئوری نمایندگی است. مقاله حاضر به بررسی نقش سرمایه‌گذاران نهادی بر عملکرد مالی شرکت‌های بیمه در ایران می‌‌پردازد. در این تحقیق باتوجه به محدود بودن شرکت های بیمه کل جامعه مورد بررسی قرار گرفته و این شرکت ها به دو گروه (سهام داران با مالکیت نهادی بیشتر از 50 درصد و کمتر از 50درصد) تقسیم شده و عملکرد مالی آن ها با سنجه های نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده دارایی ها و نرخ رشد سود بررسی شده است. نتیجه بدست آمده نشان می دهد که شرکت های بیمه ای که شرکت‌های بیمه‌ای که سرمایه‌گذاران نهادی آن ها سهم بیشتری از ساختار مالکیت را در اختیار دارند در مقایسه با شرکت‌هایی که این سهم کمتر است، عملکرد مالی بهتری دارند و سهم مالکیت بیشتر سرمایه‌گذاران نهادی در شرکت‌های بیمه، می‌تواند منجر به اخذ تصمیمات مناسب برای شرکت و در نتیجه عملکرد بهتر شرکت شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of institutional investors in private insurance companies performance in Iran

نویسندگان [English]

  • Y. Hassas Yeganeh
  • N. Mazloomi
  • N. Kordestani

Department of Business Management, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

A combination of structural structures from the perspective of the owners' identity and personality in terms of the effect it can have on performance. Stocks follow different and different views of a company. Recent changes in the insurance industry and the privatization of insurance companies and their entry into the stock exchange have brought about a change in the structural structure and shareholders of these companies.
The research format is based on the theories of corporate governance, including the agency theory. This article examines the role of institutional investors on the financial performance of insurance companies in Iran. In this research, due to the limited nature of insurance companies, the entire society has been examined and these companies are divided into two groups (shareholders with institutional ownership of more than 50% and less than 50%) and their financial performance is measured by salary efficiency rating. The shareholders and the rate of return on assets and the rate of profit growth have been reviewed. The result shows that the insurance companies that are institutional investors have more ownership compared to the companies that have a lower share. The obtained results can be done by making appropriate decisions for the company and the company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Institutional Investors
  • Ownership Structure
  • Financial Performance
  • Insurance Companies

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image