فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

لازمۀ برنامه‌ریزی مناسب برای توسعۀ خدمات تأمین اجتماعی، برآورد دقیق درآمدهای حاصل از دریافت حق‌بیمه، پیش‌بینی رفتار بیمه‌پردازان به­خصوص بیمه‌پردازان اختیاری، و برنامه‌ریزی برای نگه­داشت آنهاست. در این پژوهش، رفتار بیمه‌پردازان اختیاری در قالب سیستم زنجیر‌های مارکوف برای محاسبۀ احتمال تغییر وضعیت آن­ها مدل­سازی شده است. وضعیت­های بیمه‌پردازان قبل و بعد از عقد قرارداد با جمع‌آوری و مطالعۀ داده‌های این نوع بیمه‌پردازان در شعبۀ دو تأمین اجتماعی همدان در فاصلۀ سال­های 1386 تا 1393 در هفت موقعیت شناسایی شده است. در یک تحلیل، وضعیت هر بیمه‌پرداز در سال پس از عقد قرارداد به دو وضعیت استمرار و عدم استمرار دسته‌بندی شده و با داده‌های مطالعۀ موردی احتمالات گذار آن­ها محاسبه شده است. تحلیل مارکوف بیانگر آن است که با احتمال 01/78 درصد یک بیمه‌گذار اختیاری در سال­های آینده استمرار به پرداخت حق‌بیمه می‌کند و با احتمال حدود 22 درصد از این نوع بیمه رویگردانی می‌کند. بر این اساس، رابطه‌ای برای پیش‌بینی تعداد بیمه‌پردازان اختیاری در پایان هر سال توسعه داده شده است. در تحلیل دیگری، احتمال اینکه یک بیمه‌پرداز اختیاری پس از رویگردانی از بیمۀ اختیاری به چه حالتی از بیمه‌پردازی و یا عدم بیمه‌پردازی گرایش پیدا می‌کند نیز با زنجیر‌های مارکوف برآورد شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Estimating the probability and analyzing the continuity of optional insurance payment in the social security organization with the Markov chain approach (Case study: Hamedan social security two branch)

نویسندگان [English]

  • V. Baradaran
  • M. Habashi

Department of Industrial Engineering, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

Proper planning is necessary for the development of social security services, accurate estimation of the income from receiving insurance premiums, predicting the behavior of insurance payers, especially optional insurance payers, and planning for their maintenance. In this research, the behavior of discretionary insurers has been modeled in the form of Markov chain system to calculate the probability of changing their status. The situations of insurance payers before and after the conclusion of the contract have been identified by collecting and studying the data of this type of insurance payers in Hamedan Social Security Branch Two between 1386 and 1393 in seven situations. In an analysis, the status of each insurance payer in the year after the conclusion of the contract has been categorized into two statuses of continuity and non-continuity, and their transfer probabilities have been calculated with the case study data. Markov analysis shows that with a probability of 78.01%, an optional insurer will continue to pay premiums in the coming years and will turn away from this type of insurance with a probability of about 22%. Based on this, a relationship has been developed to predict the number of optional insurance payers at the end of each year. In another analysis, the probability that a voluntary insurance payer will tend to what state of insurance payment or non-insurance payment after turning away from voluntary insurance is also estimated with Markov chains

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optional Insurance
  • Social Security
  • Markov Chain
  • Limiting Probability
  • Second Branch of Social Security Organization in Hamadan

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image