فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه کارآفرینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، ایران

2 گروه کارآفرینی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران

چکیده

از آنجایی که شرکت­های بیمه با ریسک­های گستردۀ احتمالی و تحقق­یافته مواجه­اند، به­کارگیری روش­های نوین و دقیق حاکمیت سازمانی، یک پارامتر حیاتی مدیریت کلان در این شرکت­ها به شمار می­رود که به سود منجر می­شود. از طرف دیگر یکی از پیشرفته­ترین ابزارهای استراتژیک برای شناخت و هدایت فرایندهای سازمانی، آنتولوژی مدل کسب­وکار استروالدر است. در این مقاله، با تمرکز بر بخش کمّی این آنتولوژی، سازه­های مالی و محصول دو بیمۀ دولتی الف و خصوصی ب، براساس مقیاس استروالدر بررسی شده­اند. روایی مقیاس توسط 20 نفر از خبرگان رشتۀ بیمه تأییدشده و پایایی آن با معیار آلفای کرونباخ، معادل 921/0 محاسبه شده است، که معتبربودن نتایج را تأیید می­کند. نتایج نشان می­دهد که هر دو سازۀ مالی و محصول این دو بیمه با هم متفاوت است که دلایل اصلی آن،‌ دولت­نهاد­بودن بیمۀ الف، گستردگی شعب و نمایندگی­ها، محبوبیت برند الف، و استراتژی محافظه­کارانۀ بیمۀ ب ارزیابی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of insurance industry business models based on Osterwalder's ontology (Case study: Iran and Saman insurance companies in Gilan province with a quantitative approach)

نویسندگان [English]

  • M. Gholamrezazadeh Yousefi 1
  • M. Fadaei 1
  • K. Shahroodi 1
  • M. Yousefi Parsa 2

1 Department of Entrepreneurship, Islamic Azad University, Rasht Branch, Iran

2 Department of Entrepreneurship, College of Farabi, Tehran University, Iran

چکیده [English]

Since the insurance companies are facing a wide range of possible and realized risks, the use of new and accurate methods of organizational governance is considered a vital parameter of macro management in these companies, which It leads to profit. On the other hand, one of the most advanced strategic tools for recognizing and guiding organizational processes is the ontology of the Osterwalder business model. In this article, focusing on the quantitative part of this ontology, the financial structures and products of two public insurances A and private B have been investigated based on the Osterwalder scale. The validity of the scale was confirmed by 20 insurance experts and its reliability was calculated with Cronbach's alpha equal to 0.921, which confirms the validity of the results. The results show that both the financial structure and the product of these two insurances are different, the main reasons of which are the government-institution of insurance A, the expansion of branches and agencies, the popularity of brand A, and the conservative strategy of insurance. B has been evaluated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insurance
  • Business Model
  • Osterwalder Ontology

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image