فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه علوم محاسبات و برنامه‌ریزی بیمه، مؤسسۀ آموزش عالی بیمۀ اکو، دانشگاه علامۀ طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله، به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضای بیمۀ حوادث در ایران، از مدل­های مبتنی بر داده‌های پانلی استفاده شده است. سپس مدل موردنظر با استفاده از اطلاعات مربوط به استان­های کشور طی دورۀ 1383-1388 برآورد شده است. نتایج آزمون هاسمن و آزمون چاو، سازگاربودن برآورد‌های مبتنی بر مدل رگرسیونی اثرات ثابت را تأیید می­کند. نتایج تحقیق نشان می­دهد که مهم­ترین عوامل تعیین­کنندۀ تقاضا برای بیمۀ حوادث در ایران، جمعیت، مقدار خسارت­های پرداختی، و درآمد هستند. براساس نتایج به­دست­آمده، کشش تقاضای بیمۀ حوادث نسبت به درآمد، 32/0 برآورد شده است که نشان می‌دهد این محصول در ایران کالایی ضروری است. همچنین کشش تابع تقاضا نسبت به مقدار خسارت­های پرداختی و جمعیت به­ترتیب 127/0 و 42/11 محاسبه شده است که بر بی­کشش­بودن تقاضا نسبت به خسارت­های­ پرداختی و باکشش­بودن نسبت به جمعیت دلالت دارد. از دیگر نتایج تحقیق، معنی­دار نبودن اثر نرخ تورم بر تابع تقاضای بیمۀ حوادث است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Estimation of accident insurance demand function (Case study: Iran insurance Company)

نویسندگان [English]

  • Gh. Mahdavi
  • A. Goodarzi
  • S.F. Mosavizadeh

Department of Computing Sciences and Insurance Planning, Eco Insurance Institute of Higher Education, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In this article, in order to identify the factors affecting the demand for accident insurance in Iran, models based on panel data have been used. Then the desired model has been estimated using the information related to the provinces of the country during the period of 2018-2019. The results of Hausman's test and Chow's test confirm the consistency of the estimations based on the regression model of fixed effects. The results of the research show that the most important factors determining the demand for accident insurance in Iran are the population, the amount of damages paid, and income. Based on the obtained results, the demand elasticity of accident insurance compared to income is estimated at 0.32, which shows that this product is a necessary product in Iran. Also, the elasticity of the demand function with respect to the amount of damages paid and population was calculated as 0.127 and 11.42, respectively, which indicates the inelasticity of the demand with respect to the damages paid and its elasticity with respect to the population. Another result of the research is the non-significance of the effect of the inflation rate on the accident insurance demand function.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Casualty Insurance
  • Demand
  • Income Elasticity of Demand
  • Panel Data Technique

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image