فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

چکیده

تأمین شغل و ایجاد فرصت‌های اشتغال همواره یکی از نیازهای اساسی جوامع بوده که همواره مستلزم سرمایه‌گذاری زیادی از طرف دولت و بخش خصوصی است. دراین‌زمینه کسب‌وکارهای کوچک و به تبع آن اشتغال خرد با نیاز به سرمایه حداقلی و مبتنی بر پتانسیل‌های کارآفرینی جامعه امکان استفاده مؤثر و فزاینده از منابع را فراهم می‌آورند و دولت‌ها را در نیل به اهداف ایجاد اشتغال و توسعه رفاه جامعه یاری می‌رسانند.
در این پژوهش به موضوع کسب‌وکارهای کوچک و مشاغل خرد و عوامل مؤثر بر پایداری آنها پرداخته شده است. بدین منظور با استفاده از پرسش‌نامه و مصاحبه با خبرگان، که شامل 85 نفر از خوداشتغالان و کارآفرینان موفقی که در بین سال‌های 1390- 1385 با استفاده از تسهیلات قرض‌الحسنه صندوق مهر امام رضا (ع)، اشتغال خرد ایجاد نموده و موفق به حفظ اشتغال گردید‌ه‌اند، به شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر پایداری مشاغل خرد پرداخته شده است. با استفاده از تکنیک SAW عوامل اصلی شناسایی و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP این عوامل رتبه‌بندی شده است. نتایج حاکی از آن بوده است که بیمه به‌عنوان یک تسهیل‌گر در گروه عوامل خارجی می‌تواند نقش مؤثری در پایداری مشاغل خرد داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The place of insurance in the sustainability of small businesses: Empirical evidences of small businesses established by the Mehr Fund of Imam Reza

نویسندگان [English]

  • A. Jafari Samimi
  • M. Yahyazadeh Far
  • H.A. Aghajani
  • S.M. Karimi

Department of Industrial Management, Mazandaran University, Mazandaran, Iran

چکیده [English]

Providing jobs and creating employment opportunities has always been one of the basic needs of societies, which always requires a lot of investment from the government and the private sector. In this context, small businesses and, as a result, micro-employment, with the need for minimal capital and based on the entrepreneurial potential of the society, provide the possibility of effective and increasing use of resources and help governments to achieve the goals of creating employment and developing the welfare of the society.
In this research, the subject of small businesses and small businesses and the factors affecting their sustainability have been discussed. For this purpose, using questionnaires and interviews with experts, which include 85 self-employed and successful entrepreneurs who created micro-employment and managed to maintain their employment between 1385-1390 by using the Qarz-ul-Hasane facility of Imam Reza's Seal Fund. , identifying and prioritizing the factors affecting the sustainability of micro-businesses. Using the SAW technique, the main factors have been identified and these factors have been ranked using the FAHP fuzzy hierarchical analysis method. The results indicated that insurance as a facilitator in the group of external factors can play an effective role in the sustainability of small businesses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microenterprises
  • Insurance
  • Job Stability

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image