فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

تاکنون در جهان سیستم‌های مختلف ارزیابی توانگری شرکت‌های بیمه با استفاده از متدولوژی‌های مختلف طراحی و پیاده‌سازی شده است. لذا این سیستم‌ها نقاط قوت و ضعف به‌خصوصی دارند. در این مقاله با استفاده از معیار‌های شناسایی‌شده از ادبیات موضوع و از طریق متدولوژی فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، سیستم نظارت مالی در صنعت بیمه ایران با سه سیستم دیگر نظارت بر توانگری ارزیابی و مقایسه شده است. نتایج حاصل از ارزیابی چهار سیستم مذکور بر مبنای 11 معیار انتخاب‌شده نشان‌دهنده آن است که سیستم نظارت بر توانگری پیشنهادی بیمه مرکزی نسبت به سیستم‌های دیگر مزیتی ندارد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prioritization of systems for monitoring insurance companies solvency using AHP technique

نویسندگان [English]

  • A.R. Daghighi Asli 1
  • I. Parizadi 2
  • Sh. Tayar 3

1 Department of Business Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

2 Department of Business Management, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

3 Department of Business Management, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Several systems have been designed and implemented in the world for solvency assessment of insurance companies until now. Because of their different methodologies, these systems have strengths and weaknesses. In this paper, we compare Iranian solvency assessment systems using AHP methodology based on criteria identified in the literature. The results of assessments based on eleven selected criteria indicate that Iranian solvency systems do not have any advantages over other systems.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Supervision
  • Financial Solvency
  • Risk Management
  • Analytic Hierarchy Process

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image