فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

انعقاد عقد بیمه در مورد هواپیماهای استیجاری، مسائل پیچیده‌ای را در خصوص حقوق و تعهدات طرفین قرارداد اجاره در بیمه‌های هوایی ایجاد کرده است. تنظیم رابطة بیمه‌گر و بیمه‌گذار با طرف دیگر قرارداد اجارة هواپیما و جلوگیری از اختلافات احتمالی آنها و درنهایت متحدالشکل‌کردن مفاد بیمه‌نامه‌های هواپیماهای استیجاری، بیمه‌گران هوایی را به تهیة الحاقیة مخصوص قراردادهای اجارة هواپیما واداشته است که در این مقاله باتوجه به قواعد عام بیمة هوایی با هدف تبیین روابط بیمه‌گران و طرفین قرارداد اجاره، به تحلیل مواد آن پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The rights and obligations of the parties to the aircraft rental contract in aviation insurance: review of the addendum to the AVN67B insurance policy

نویسندگان [English]

  • M. Izanlo
  • M. Eshraghi Arani

Department of Private Law, Tehran University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The conclusion of an insurance contract in leased aircraft has created complex issues in private law and contractual agreements in aviation insurance. Regulating the relationship between the insurer and the insured with the parties to other transport contracts and preventing their possible disputes and finally unifying the provisions of rental aircraft insurance policies lead aviation insurers to prepare additional special aircraft transport contracts, which in this article, with regard to passenger aircraft, is the target passenger aircraft. Placed. Insurers and parties to the contract are paid to analyze its material.

کلیدواژه‌ها [English]

  • AVN67B
  • Aviation Insurance
  • Airline Lease Contract Endorsement
  • Hull Policy
  • Liability Policy

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image