فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تحلیل فاصله موجود با مطلوب در فرایند آموزش در شرکت‌های بیمه «الف»، «ب»، «ج» و «د» و ارائه الگوی مناسب است. جامعة آماری، شامل کلیة کارکنان شرکت‌کننده در دوره‌های آموزش ضمن خدمت در شرکت‌های مورد بحث در سال 1388 است و نمونه‌ای به حجم 305 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی نسبی انتخاب شد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی - پیمایشی بوده و جهت گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه محقق‌ساخته استفاده شده است. پایایی پرسش‌نامه نیز با استفاده از ضریب محاسبه آلفای کرونباخ، 93/0 به‌دست‌آمد. جهت بررسی فرضیه‌های پژوهش علاوه‌بر آمار توصیفی از آمار استنباطی (آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، تی تک‌نمونه‌ای، تحلیل واریانس و ضرایب همبستگی پیرسون) استفاده شده است. نتایج تحقیق در سطح معناداری 05/0 نشان می‌دهد: بین وضعیت موجود و مطلوب هر چهار مؤلفه فرایند آموزش در 4 شرکت بیمه تفاوت وجود دارد. همچنین بین وضعیت موجود و مطلوب فرایند آموزش در 4 شرکت بیمه تفاوت وجود دارد. شرکت بیمه «ج» دارای بهترین وضعیت در فرایند آموزش بوده و شرکت‌های بیمه «د»، «ب»، و «الف»، به‌ترتیب در رده‌های بعدی قرار می‌گیرند. جهت ارائه الگوی مناسب نیز پس از مطالعه، بررسی ‌و مقایسه الگوهای گوناگون فرایند آموزش، در نهایت الگوی ISO 10015 به‌عنوان الگوی پیشنهادی تعیین شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the existing gap with the ideal of the training process in several insurance companies and providing a suitable model

نویسندگان [English]

  • S. Rashtiani
  • A. Abbaspour
  • H. Rahimian

Department of Management, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of the current research is to analyze the gap between the existing and the desired in the training process in insurance companies "A", "B", "C" and "D" and to provide a suitable model. The statistical population includes all employees participating in in-service training courses in the discussed companies in 2018, and a sample of 305 people was selected using the relative random sampling method. The research method in this study is descriptive-survey and a researcher-made questionnaire was used to collect data. The reliability of the questionnaire was also obtained using Cronbach's alpha coefficient, 0.93. In addition to descriptive statistics, inferential statistics (Kolmogorov-Smirnov test, one-sample t test, analysis of variance and Pearson's correlation coefficients) have been used to investigate the research hypotheses. The results of the research show at a significance level of 0.05: There is a difference between the current and desired conditions of all four components of the training process in 4 insurance companies. Also, there is a difference between the current and desired state of the training process in 4 insurance companies. Insurance company "C" has the best status in the training process, and insurance companies "D", "B", and "A" are placed in the next categories, respectively. In order to provide a suitable model, after studying, examining and comparing various models of the training process, the ISO 10015 model was finally determined as the recommended model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning Process
  • Need Assessment
  • Planning
  • Training
  • Evaluation

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image