فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

چکیده

شرکت‌های بیمه باید عملکرد موفقیت‌آمیزی در انجام اهداف خود داشته باشند. آگاهی از اینکه عملکرد سازمان تا چه حد در جهت رسیدن به این اهداف بوده و موقعیت سازمان در محیط پیچیده و پویای امروزی کجاست، برای مدیران و سازمان-ها اهمیت فراوانی دارد. دراین‌راستا، داشتن الگویی جهت ارزیابی عملکرد سازمان ضروری است.
مقاله حاضر با استفاده از تلفیق تصمیم‌گیری چند معیاره فازی و کارت امتیازی متوازن، روشی برای ارزیابی عملکرد شعب یکی از شرکت‌های بیمه در ایران ارائه می‌دهد. در ابتدا با نظر متخصصان و همچنین مطالعه پیشینه تحقیق، به جمع‌آوری شاخص‌های مرتبط با ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای پرداخته شد و سپس با نظر خبرگان صنعت بیمه، 23 شاخص کلیدی برای شعب بیمه درنظرگرفته‌شد. به‌علاوه، اوزان نسبی شاخص‌ها و معیارها با استفاده از نظر خبرگان و از طریق تحلیل سلسله مراتبی فازی محاسبه گردید. سپس با استفاده از تکنیک VIKOR به رتبه‌بندی شعب موردکاوی‌شده پرداخته شد. با تحلیل  نتایج به‌دست‌آمده، نقاط ضعف و قوت هر شعبه شناسایی شد. نتایج نشان داد که منظر مالی از نظر مشتری، مهم‌ترین معیار در بالندگی شعب است و شاخص صدور حق‌بیمه، نقشی اساسی در رشد شعب بیمه دارد. در انتها، متدلوژی ارائه‌شده، با روش‌های متداول مشابه مقایسه شده و کاربرد آن به شرکت‌های بیمه توصیه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessing the performance of branches of an insurance company using the integrated approach of balanced scorecard and fuzzy MADM techniques

نویسندگان [English]

  • A.R. Motameni 1
  • V. Fattahi 1
  • S.M. Karimi 2

1 Department of Management, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 Department of Management, Mazandaran University, Mazandaran, Iran

چکیده [English]

Insurance companies must have a successful performance in fulfilling their goals. It is very important for managers and organizations to know to what extent the organization's performance is in the direction of achieving these goals and where the organization's position is in today's complex and dynamic environment. In this regard, it is necessary to have a model to evaluate the performance of the organization.
This article presents a method to evaluate the branch performance of one of the insurance companies in Iran using the combination of fuzzy multi-criteria decision making and balanced scorecard. At first, with the opinion of experts and also with the study of the research background, the indicators related to the evaluation of the performance of insurance companies were collected, and then with the opinion of the insurance industry experts, 23 key indicators were considered for insurance branches. In addition, the relative weights of indicators and criteria were calculated using the opinion of experts and through fuzzy hierarchical analysis. Then, using the VIKOR technique, the investigated branches were ranked. By analyzing the obtained results, the weaknesses and strengths of each branch were identified. The results showed that the financial perspective from the customer's point of view is the most important criterion in the growth of branches, and the index of issuing insurance premiums plays an essential role in the growth of insurance branches. In the end, the presented methodology has been compared with similar common methods and its use has been recommended to insurance companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • FMADM
  • Balanced Score Card (BSC)
  • Fuzzy Analytic Hierarchical Process (FAHP)
  • VIKOR

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image