فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه اقتصاد، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

دو فرضیة اصلی برای بررسی ماهیت سودآوری بنگاه‌ها در صنعت بیمه وجود دارد. فرضیه اول مربوط‌به ساختار-رفتار- عملکرد سنتی (SCP) و فرضیه دوم مربوط‌به ساختار کارا (ESH) است. در این مقاله با استفاده از داده‌های منتشرشده توسط بیمه مرکزی ج.ا.ا، برای دوره 1388-1382، برای 15 شرکت بیمه در ایران، اعتبار این دو فرضیه برای صنعت بیمة ایران آزمون می‌شود. نتایج این تحقیق فرضیة سنتی ساختار-رفتار-عملکرد را مورد تأیید قرار می‌دهد و بیان می‌کند در صنعت بیمة ایران، تمرکز بالاتر منجر به سودآوری بیشتر می‌شود و سهم بازاری بالاتر منجر به سودآوری بالاتر نخواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing the structure-behavior-performance hypothesis with the efficient structure hypothesis in Iran's insurance industry

نویسندگان [English]

  • A. Sadraei Javaheri
  • M.S. Zabihidan
  • Z. Behzadi

Department of Economics, Shiraz University, Shiraz, Iran

چکیده [English]

There are two main hypotheses to investigate the nature of profitability of companies in the insurance industry. The first hypothesis is related to the traditional structure-behavior-performance (SCP) and the second hypothesis is related to the efficient structure (ESH). In this article, the validity of these two hypotheses for Iran's insurance industry is tested using the data published by J.A. Central Insurance for the period 2003-2009, for 15 insurance companies in Iran. The results of this research confirm the traditional structure-behavior-performance hypothesis and state that in Iran's insurance industry, higher concentration leads to higher profitability and higher market share does not lead to higher profitability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market Structure
  • Profitability
  • Insurance Industry

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image