فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 گروه اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

پیشرفت بیمه‌های دریایی در یک کشور می‌تواند منجر به حفظ ثروت ملی و تشکیل پس‌اندازهای بزرگ شود و از طرفی ارتباط متقابل با رشد و توسعه اقتصادی، افزایش مبادلات و توسعه سرمایه‌گذاری هر کشور دارد. در واقع صنعت بیمه، باتوجه به نقش آن به‌عنوان یک نهاد سرمایه‌گذار و تعهدش در جبران خسارت، می‌تواند بر فعالیت‌های اقتصاد کلان و نیز در رشد اقتصادی هر کشور تأثیر بسزایی داشته باشد. در این مقاله به بررسی اثر حق‌ بیمه‌های عایدشده از بیمه‌های دریایی (بیمه‌های کشتی و باربری) برای دوره زمانی 1387-1350 پرداخته و نتایج و تأثیر این بازار بر رشد اقتصادی کشور بررسی شده است. ضرایب متغیر‌های حق‌ بیمه باربری و کشتی حاکی از اثر مثبت و معنی‌دار این متغیر‌ها بر روی تولید ناخالص داخلی یا تابع رشد اقتصادی است. همچنین آزمون ثبات روی متغیرهای این تابع صورت گرفته که نتایج این آزمون‌ها حاکی از آن است که تابع مورد بحث در بلندمدت دارای ثبات ساختاری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between marine and cargo insurance with economic growth using Autoregressive Model

نویسندگان [English]

  • H.R. Izadi 1
  • M. Izadi 2

1 Department of Economics, Shiraz University, Shiraz, Iran

2 Department of Economics, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The development of marine insurance in a country can lead to the preservation of national wealth and the formation of large savings, and on the other hand, it has a reciprocal relationship with economic growth and development, increasing exchanges and investment development of each country. In fact, the insurance industry, due to its role as an investor and its commitment to compensation, can have a significant impact on the macroeconomic activities and economic growth of any country. In this article, the effect of insurance premiums earned from marine insurance (ship and freight insurance) for the period of 1971-2008 has been investigated, and the results and impact of this market on the country's economic growth have been investigated. The coefficients of freight and ship insurance premium variables indicate the positive and significant effect of these variables on the Gross Domestic Product or economic growth function. Also, the stability test was done on the variables of this function, and the results of these tests indicate that the discussed function has structural stability in the long term.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Premiums Received for Ship Insurance
  • Premiums Received for Cargo Insurance
  • Economic Growth

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image