فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس، تهران، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

چکیده

هدف : در دنیای امروز که فناوری با سرعت بسیار زیاد در حال رشد و همراه با ظهور نوآوری است، صنعت بیمه نیز از این قاعده مستثنی نیست و همسو با فناوری‌های دنیا گام بر‌می‌دارد. ازاین‌رو، پژوهش حاضر به بررسی پیش‌آیندها و پس‌آیندهای ارزش‌آفرینی در صنعت خدمات بیمه‌ای با تمرکز بر فناوری زنجیرۀ بلوکی (رویکرد پژوهشی آمیخته) می‌پردازد.
روش‌شناسی: این پژوهش به‌لحاظ هدف، کاربردی و مبتنی بر روش‌شناسی آمیخته با رویکرد توصیفی- اکتشافی است. جامعۀ آماری مرحلۀ کیفی، در بخش متون تحقیق، مقالات علمی در بازۀ 2015 تا 2022 مرتبط با موضوع، مستخرج از جستجوی پیشرفتۀ سایت گوگل و ساینس دایرکت و در بخش مصاحبۀ نیمه‌ساختار‌یافته، خبرگان 6 شرکت بیمۀ خصوصی منتخب شامل آسیا ، دانا ، پاسارگاد ، کوثر ، پارسیان و سامان و 2 بیمۀ دولتی (ایران و بیمۀ مرکزی) را شامل می شود که نمونۀ آماری در بخش کیفی با رویکرد هدفمند (قضاوتی) به تعداد 14 نفر به حد اشباع رسید. جامعۀ آماری در بخش کمی پژوهش، مشتمل بر130 نفر از مدیران آشنا به فناوری‌های بیمه‌ای سطوح مختلف 8 بیمۀ موصوف بودند. نمونۀ آماری به‌دست‌آمده بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای با انتساب متناسب، 96 نفر بوده است. در بخش کیفی، روش گردآوری اطلاعات، میدانی و کتابخانه‌ای (روش مصاحبه و مطالعۀ متون)، ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل راهنمای مصاحبه یا کارت مصاحبه و فیش می‌باشد. در مرحلۀ کمی روش جمع‌آوری اطلاعات میدانی و ابزار گردآوری، پرسش‌نامۀ 82 سؤالی محقق‌ساخته بود که روایی از طریق تحلیل عاملی تأییدی و پایایی از طریق آلفای کرونباخ به تأیید رسیده است. تجزیه‌و‌تحلیل داده‌های کیفی با استفاده از روش تحلیل داده‌بنیاد ضمن بهره‌برداری از نرم افزار مکس کیودا 18 و تجزیه‌و‌تحلیل داده‌های کمی به روش تحلیل عامل تأییدی در نرم افزارSMART PLS انجام شده است. همچنین با استفاده از رویکرد دیمتل، به بررسی تأثیر‌پذیری، تأثیرگذاری و تعامل‌پذیری عوامل مقولات اصلی نسبت به هم (از هر مقوله 2 عامل و در‌مجموع 12عامل) پرداخته شد.
یافته‌ها: درمجموع 495 کد از 57 مقاله و 153 کد از14 مصاحبه در قالب 32 مقولۀ اصلی و 57 مقولۀ فرعی استخراج گردید. یافته‌های کمی حاکی از تأیید کلیۀ فرضیات مدل پیشنهادی بود. نتایج تحلیل دیمتل نیز نشان داد بیشترین تعامل‌پذیری مربوط به ارتباطات هوشمند، کمترین تعامل‌پذیری مربوط به رهبری تحولی دیجیتال، بالاترین تأثیرگذاری مربوط به متغیر اتوماسیون رباتیک فرایندها و بیشترین تأثیرپذیری مربوط به مدیریت ریسک و خسارات بیمه‌ای بوده است.
نتیجه‌گیری: نتایج کلی نشان داد پدیدۀ توسعۀ استراتژی‌های ارزش‌آفرینی از مجرای فناوری‌های نوین چون زنجیرۀ بلوکی منجر به برتری رقابتی و تحول دیجیتال در صنعت بیمه می‌گردد و توسعۀ زیرساخت‌ها و فضای ارزش‌آفرینی دیجیتال در صنعت بیمه از کانال این فناوری، فوق‌العاده حیاتی و حساس می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The antecedents and consequences of value creation in the insurance service industry with a focus on blockchain technology: A hybrid research approach)

نویسندگان [English]

  • A. Hoshyar 1
  • A. Rousta 1
  • F. Asayesh 1
  • M. Gholami 2

1 Department of Business Administration, Islamic Azad University, Quds Branch, Tehran, Iran

2 Department of Business Administration, Faculty of Management, Shahid Sattari University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Objective: In today's world, where technology is growing at a very fast pace and along with the emergence of innovation, the insurance industry is not exempt from this trend and is keeping pace with the world's technologies. Therefore, in the current research the antecedents and consequences of value creation in the insurance service industry with a focus on blockchain "technology (a hybrid research approach) was studied.
Methodology: From the point of view of methodology, this research is an applied research and it is combined with a descriptive-exploratory approach. In the qualitative phase, the statistical population of the research, in the section of research texts, has been extracted from among the scientific articles related to the subject in the period of 2015 to 2022 through advanced search on the Google website and also Science Direct articles. Then, to conduct a semi-structured interview, experts were selected from 6 private insurance companies, including Asia Insurance, Dana, Pasargad, Kowsar, Parsian and Saman, as well as from 2 governmental insurance companies (Iran Insurance and Central Insurance). The statistical sample in the qualitative part with a targeted (judgmental) approach reached the limit of 14 person, and on the other hand, the statistical community in the quantitative part of the research, a total of 130 managers who are familiar with the insurance technologies from the 8 mentioned companies, were covered. The obtained statistical sample was 96 people based on stratified random sampling method with proportional assignment. In the qualitative part, the data collection method was field and library (interview method and reading texts) and the data collection tools included interview guide or interview card and questionnaire were selected. In the quantitative stage of the method of collecting field data and collection tools, the researcher made a questionnaire with 82 questions, that validity has been confirmed through confirmatory factor analysis and reliability through Cronbach's alpha. Qualitative data analysis was done using the foundation data analysis method while using MAXQDA 18 software and quantitative data analysis was done using confirmatory factor analysis method in SMART PLS software. Also, by using DIMATEL's approach, the effectiveness, influence and interactivity of the factors of the main categories were investigated in relation to each other (2 factors from each category and 12 factors in total).
Findings: In total, 495 codes were extracted from 57 articles and 153 codes from 14 interviews in the form of 32 main categories and 57 subcategories. Quantitative findings indicated the confirmation of all assumptions of the proposed model. The results of DIMATEL's analysis also showed that the most interactivity was related to intelligent communication, the least interactivity was related to digital transformational leadership, the highest effectiveness was related to the variable of robotic automation of processes, and the highest effectiveness was related to risk management and insurance losses
Conclusion: The overall results showed that the development of value creation strategies through smart marketing channels and new technologies leads to competitive advantage and digital transformation in the insurance industry and the development of infrastructure and digital value creation space in the insurance industry through the channel of this technology is extremely vital and sensitive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blockchain technology
  • Insurance service industry
  • Mixed research approach
  • Value creation
Ahmadian, A.A., (2019). Co-creation of value. Adiban Rooz.Publ.

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image