فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 شرکت بیمۀ کوثر، تهران، ایران

2 گروه علوم تربیتی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: در محیط پررقابت و پرریسک صنعت بیمه، شرکت‌ها نیاز دارند تا برای اتخاذ تصمیم‌های مناسب به گردآوری اطلاعات و دانش مبادرت ورزند و این اطلاعات را در تصمیم‌های خود به‌کار گیرند. تصمیم‌هایی که تأثیرات زیادی بر ساختار، فرایندها و اعضای سازمان دارند و به‌طور اساسی بر پیش‌بینی بقای سازمان‌ها، سوددهی و ماهیت آن‌ها اثر می‌گذارند. دسترسی به اطلاعات صحیح، تأثیرگذار و به‌روز در فضای شدیداً رقابتی کسب‌وکار امروز، یکی از ابزارهای قدرت هر شرکتی برای تصمیم‌گیری و اتخاذ راهبرد‌های رقابتی آن است؛ بنابراین، استقرار کارآمد نظام‌های هوشمندی کسب‌وکار در صنعت بیمۀ کشور حیاتی به‌نظر می‌رسد. در این بین عدم استقرار یا استقرا ناکارآمد نظام هوشمندی، بسیاری از شرکت‌ها را با چالش‌هایی مواجه کرده است، موضوعی که رقابت‌پذیری این شرکت‌ها را کاهش داده است و نیاز به بررسی بیشتری دارد. هدف پژوهش حاضر، مفهوم‌پردازی هوشمندی کسب‌وکارها با رویکرد راهبردی و ارائۀ الگوی سنجش هوشمندی کسب‌وکار در صنعت بیمه از طریق رویکرد پژوهش کیفی است.
روش‌شناسی: در این پژوهش کیفی از روش تحلیل محتوا و مصاحبه‌های عمیق نیمه‌ساختاریافته با متخصصان، مدیران و مشاوران صنعت بیمه استفاده شد. تحلیل محتوای کیفی را می‌توان روش پژوهشی برای تفسیر ذهنی محتوایی داده‌های متنی از راه فرایندهای طبقه‌بندی نظام‌مند، کدبندی و تم‌سازی یا طراحی الگوهای شناخته‌شده دانست. به‌‌منظور استخراج کُدها با استفاده از روش نمونه‌گیری نظری تا رسیدن به اشباع نظری در مجموع 8 مصاحبه انجام شد. برای دستیابی به روایی و پایایی داده‌های کیفی معیارهای اعتبار، قابلیت وابستگی یا اعتماد، مقبولیت یا تأییدپذیری و قابلیت انتقال مورد توجه بود. برای رسیدن به این معیارها، پژوهشگران با دقت در انتخاب مشارکت‌کنندگان کلیدی، تلفیق روش‌های جمع‌آوری داده‌ها (مانند مصاحبه و یادداشت‌برداری)، تخصیص زمان کافی برای انجام مصاحبه، بررسی مداوم داده‌ها و طبقات از نظر تشابهات و تفاوت‌ها، بازنگری تحلیل‌های انجام‌شده توسط همکاران طرح، سعی در تأمین این معیارها نمودند.
یافته‌ها: 43 کُد به‌عنوان مفاهیم مرتبط با هوشمندی استخراج شد که در 6 مؤلفه و در دو بعد کلی هوشمندی نسبت به محیط تخصصی کسب‌وکار و هوشمندی نسبت به محیط عمومی کسب‌وکار مقوله‌بندی و دسته‌بندی شدند؛ این مؤلفه‎ها عبارت است از: هوشمندی نسبت به محیط داخلی کسب‌وکار، هوشمندی نسبت به بازار کسب‌وکار، هوشمندی در قبال رقبای کسب‌وکار، هوشمندی کسب‌‍وکار در تأمین، هوشمندی نسبت به محیط خرد کسب‌وکار و هوشمندی نسبت به محیط کلان کسب‌وکار.
نتیجه‌گیری: خلق عملکرد نوآورانه مستلزم اتخاذ تصمیم‌های سریع راهبردی بر پایۀ اطلاعات و داده‌های حاصل از هوشمندی است. شرکت‌هایی موفق هستند که هوشمندانه عمل نمایند و بتوانند از داده‌ها و اطلاعات محیط درونی و بیرونی خودآگاهی داشته و آنان را به دانش و هوش سازمانی تبدیل کنند. بهبود هوشمندی موجب می‌شود ‌شرکت‌‌ها اطلاعات محیط اطراف خود را سریع‌تر و با دقت بیشتری تجزیه‌وتحلیل کنند و نتایج حاصل را ذخیره کرده و در مواقع مقتضی در دسترس تصمیم‌گیرندگان قرار دهند. این امر جریان تبادل داده‌ها، اطلاعات و دانش را در شرکت تسریع می‌کند و اثربخشی تفکر و تصمیم‌گیری را بهبود می‌بخشد. پیشنهاد می‌شود مدیران از مفاهیم شناسایی‌‌شده برای ایجاد و توسعۀ شرکت‌های بیمه‌ای و افزایش هوشمندی آن برای کمک به تحقق اهداف استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing a strategic model for insurance companies intelligence

نویسندگان [English]

  • A. Kohyari Haghighat 1
  • S.A. Mohammadi Hoseini 2

1 Kowsar Insurance, Tehran, Iran

2 Department of Educational Sciences, Faculty of Letters & Humanities, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran

چکیده [English]

BACKGROUND AND OBJECTIVES: In the current competitive and risk-filled environment of the insurance industry, insurance companies need to gather up-to-dated information and knowledge to make appropriate decisions and use this information in their decisions. Decisions that have a great impact on the structure, processes and performance of the organization's members and can fundamentally affect the prediction of the survival of those organizations, profitability and on their nature.  Today, access to correct, effective and up-to-date information in a competitive business environment is one of the power tools for any company in making decisions and adopting competitive strategies of that company.
Therefore, the efficient establishment of intelligent systems in the country's insurance industry seems to be a vital issue. In the meantime, the lack of establishment or inefficient induction of the intelligent system will be able to face many companies with challenges. An issue that has a negative impact on the competitiveness of these companies and needs further investigation. The purpose of the current research is to conceptualize the intelligence of businesses with a strategic approach and provide a model for measuring business intelligence in the insurance industry through a qualitative research approach.
METHODS: This is a qualitative research and the method of content analysis and in-depth semi-structured interviews with experts, managers and consultants of the insurance industry have been used. Qualitative content analysis can be considered as a method for subjectively interpreting the content of textual data through the processes of systematic classification, coding and creating themes or designing known patterns.In order to extract the codes, an attempt was made to conduct a total of 8 interviews using the theoretical sampling method until reaching theoretical saturation. In order to achieve the validity and reliability of qualitative data, the criteria of credibility, dependability or trustworthiness, acceptability or confirmability, and transferability were considered. To achieve these criteria, researchers carefully select key participants, combine data collection methods (such as interviews and note-taking), allocate sufficient time to conduct interviews, continuously review data and classes in terms of similarities and differences, and review the analyzes performed by project colleagues.
FINDINGS: Findings: In this research, 43 codes were extracted as concepts related to intelligence. These codes were placed and categorized in six components and in two general dimensions of intelligence, relative to the specialized business environment and intelligence relative to the general business environment. These components include: intelligence towards the internal business environment, intelligence towards the business market, intelligence towards business competitors, business intelligence in supply, intelligence towards the small business environment and intelligence towards the large business environment
CONCLUSION: Creating an innovative performance requires making real-time strategic decisions based on the information and data obtained from the intelligent system. Based on this, companies are successful if they act intelligently and are able to have proper knowledge of the data and information of their internal and external environment and turn that data into organizational knowledge and intelligence. Upgrading the intelligence system in an organization makes companies analyze the information of their surrounding environment faster and more accurately and save the results and make them available to decision makers when necessary. This topic will speed up the exchange of data, information and knowledge in the company and will be able to improve effectiveness, thinking and decision making. It is suggested that managers use the identified concepts to create and develop insurance companies and increase their intelligence to help achieve the company's goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content Analysis
  • Insurance Industry
  • Intelligence
  • Model of Intelligence
  • Strategic Approach
Bali, R.; Wickramasinghe, N.; Lehaney, B., (2009). Knowledge management primer. New York: Routledge
Breeding, B., (2000). CI and KM converge: a case study at shell services international. New York: Wiley
Des champs, J.P.; Nayak, P.R., (1995). Product juggernauts: How companies mobilize to generate a stream of market winner?. Harv. Bus. Press
Ding, L., (2009). Analysis on the competitive intelligence in business management. Second. Int. Symp. Inf. Sci. Eng
Evans, D., (2012). Risk intelligence: How to live with uncertainty. New York: Free Press
Fleisher, C.; Bensoussan, B., (2007). Business and competitive analysis: Effective application of new and classic methods. New Jersey: Financial Times Press
Polit, D.F.; Beck, C.T.; Hungler, B.P., (2001). Essentials of nursing research: Methods, appraisal, and utilization. New York: Lippincott
Seitovirta, L.C., (2011). The role of strategic intelligence services in corporate decision making. Aalto Univ. School. Econ
Sharp, S., (2009). Competitive intelligence advantage: How to minimize risk, avoid surprises, and grow your business in a changing world. Wiley and sons
Vuori, V., (2006). Methods of defining business information needs. Front. Bus. Res

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image