فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

گروه پژوهشی بیمه‌های اشخاص، پژوهشکدۀ بیمه، تهران، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: در این مقاله، علاوه بر معرفی محصول مستمری افزایش‌یافته، پرداخت‌های این محصول برای بیمه‌شدگان دارای سرطان‌های مختلف با در نظر گرفتن تعدیلی برای احتمالات مرگ‌و‌میر و بقا، جهت استفاده در صنعت بیمۀ کشور محاسبه شده است.
روش‌شناسی: در این مطالعه، میزان پرداختی بیمۀ مستمری افزایش‌یافته برای بیمه‌شدگان دارای سرطان‌های مختلف برای یک حق بیمۀ خالص یکجا با استفاده از دو رویکرد مختلف تعدیل احتمالات مرگ‌و‌میر محاسبه شده است و روش تحقیق از نوع کمی است. همچنین از داده‌های انجمن سرطان آمریکا، نرخ سود فنی اعلام‌شده در مکمل آیین‌نامۀ شمارۀ 68 شورای عالی بیمه و جدول عمر ایران برای انجام محاسبات استفاده شده است.
یافته‌ها: در این مقاله، تأثیر تعدیل احتمالات مرگ‌و‌میر با استفاده از دو رویکرد مختلف «ضریب تعدیل» و «نرخ‌گذاری مبتنی بر سن» بر میزان پرداختی مستمری برای بیمه‌شدگان با سنین مختلف بررسی شد. انتظار می‌رود با زیاد‌شدن ضریب تعدیل که به معنی افزایش مشکلات سلامتی بیمه‌شده است، امید زندگی کاهش و میزان پرداختی مستمری افزایش یابد که یافته‌های مقاله نیز مؤید این مسئله است. علاوه بر این، امید زندگی تعدیل‌شده با استفاده از ضریب تعدیل و میزان پرداختی مستمری افزایش‌یافته برای بیمه‌شدگان 65 ساله مبتلا به سرطان‌های مختلف پستان، رودۀ بزرگ، ریه و پوست بر اساس نرخ بقای نسبی 5 ساله محاسبه و با میزان پرداختی مستمری برای بیمه‌شدگان با وضعیت سلامتی استاندارد مقایسه شد. بر اساس یافته‌های مقاله، سرطان موضعی پوست و سرطان موضعی پستان با احتمال بقای 5 ساله 99 درصد دارای کمترین افزایش پرداختی مستمری به میزان 13/2 درصد و سرطان منتشر ریه و سرطان منتشر رودۀ بزرگ با احتمال بقای به ترتیب 8 و 15 درصد دارای بیشترین افزایش پرداختی مستمری به میزان 57/413 و 47/309 درصد نسبت به پرداختی مستمری استاندارد بوده است. علاوه بر این، با استفاده از نرخ بقای 5 سالۀ فازی برای این رویکرد، بازه‌ای برای تمام حالت‌های ممکن برای پرداختی مستمری مشخص شد. پرداختی فازی مستمری برای بیمه‌شدگان دارای سرطان موضعی پوست و سرطان موضعی پستان، بازه ]88/167,04/161[ به‌دست آمد که پرداختی رویکرد نرخ‌گذاری مبتنی بر سن، با مقدار 34/167 نیز در این بازه قرار گرفته است. قابل ذکر است که به‌طور کلی، پرداختی رویکرد «نرخ‌گذاری مبتنی بر سن» نسبت به رویکرد «ضریب تعدیل» بیشتر است.
نتیجه‌گیری: در محاسبۀ پرداختی‌های مستمری، به‌صورت پیش‌فرض سلامت بیمه‌شده در وضعیت استاندارد در نظر گرفته می‌شود. در صورتی که فرد دارای وضعیت سلامتی خاصی باشد، مثلاً به بیماری سرطان مبتلا باشد، احتمالات مرگ‌و‌میر و بقا و همچنین امید زندگی متفاوتی نسبت به حالت استاندارد خواهد داشت. به این منظور تعدیلی برای احتمالات مرگ‌و‌میر در نظر گرفته می‌شود که پرداختی مستمری نیز بر اساس آن تعدیل خواهد شد. در این مقاله میزان افزایش پرداختی مستمری برای بیمه‌شدگان مبتلا به انواع سرطان بر اساس دو رویکرد مختلف تعدیل احتمالات مرگ‌و‌میر بررسی، مقایسه و تحلیل شد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Introducing enhanced annuity product and calculating its payouts for the insureds with different cancers using adjustment approaches of possible mortality

نویسنده [English]

  • M. Aalaei

Department of Personal Insurance, Insurance Research Center, Tehran, Iran

چکیده [English]

BACKGROUND AND OBJECTIVES: One of the most important issues that insurance companies face when introducing new insurance products is how to price such products. In this article, in addition to introducing the increased annuity product, the payments of this product for cancer insureds, taking into account the probability of death or survival have been calculated for use in the country's insurance industry.
METHODS: This research is of a quantitative type and in it, the amount of annuity insurance payment increased for the insured who are cancer patients, for a single net insurance premium, is calculated using two different approaches to adjust the probability of death. Also in this research the data of the American Cancer Society and the list of technical profit rates announced in the supplement of Regulation No. 68 of the Supreme Council of Insurance, as well as the announced data table of the Iranian life insurance at the year 2021, were used.
FINDINGS: In this article, the effect of adjusting the mortality probability using “adjustment multiplier” and “age rating” approaches on the amount of annuity payouts for insureds of different ages were investigated. It is expected that with an increase in the adjustment factor, which means an increase in the insured's health problems, the life expectancy will decrease and the amount of pension payment will increase, which the findings of the article also confirm this issue. In addition, based on the relative survival assessment of 5 years and with the amount of pension payment for the insured, the life expectancy using the adjustment factor and the increased amount of pension payment for the 65-year-old insured with various cancers of the breast, colon, lung and skin with Standard health status was compared. Based on the findings of this research, local skin cancer and local breast cancer with a 5-year survival probability of 99% have the lowest pension payment increase of 2.13%. On the other hand, diffuse lung cancer and diffuse colon cancer with survival probability of 8 and 15 percent, have the highest increase in pension payments, i.e. 413.57 and 309.47 compared to standard pension payments. The fuzzy payout of annuity for the insured with local skin cancer and local breast cancer was obtained the interval [161/04, 167/88], and the payout of age rating approach with the value of 167/34 is also included in this interval. It should be noted that, in general, the payout of the “age rating” approach is higher than the “adjustment multiplier” approach.
CONCLUSION: If a person has a certain health condition, the mortality and survival probability, as well as life expectancy, will be different from the standard state. For this purpose, an adjustment factor is considered for the mortality probability, and the annuity payout will be adjusted accordingly. In this article, the amount annuity payouts for the insured with different types of cancer was investigated, compared and analyzed based on two different adjustment mortality probabilities approaches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adjustment Mortality
  • Enhanced Annuities
  • Fuzzy Payout
  • Life Expectancy
  • Life Table
  • Probabilities
 

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image