فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: کیفیت خدمات و جلب رضایت مراجعان و دریافت‌کنندگان خدمات، همواره یکی از چالش‌های مهم سازمان‌های خدمات‌محور است. در بخش بهداشت و درمان، رضایت شغلی به‌طور قوی با کیفیت و کارایی خدمات، رضایت بیماران و کاهش هزینه‌های پزشکی ارتباط دارد. منابع انسانی نقش محوری را در ارائۀ خدمات با کیفیت ایفا می‌کنند. یکی از عوامل مؤثر در رضایت شغلی، سبک رهبری است. مدیران می توانند با اتخاذ و به‌کارگیری سبک رهبری مناسب و اثربخش، میزان رضایت­ شغلی کارکنان خود را افزایش دهند. در این راستا، پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر رهبری ­تحول‌آفرین بر رضایت ­شغلی کارکنان و نتایج آن بر رضایتمندی بیماران با نقش میانجی توانمندسازی ساختاری در سازمان بیمۀ سلامت ایران است. پس از مطالعۀ آن، به‌درستی با اهداف و ضرورت تحقیق آشنا شوند.
روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف؛ کاربردی می‌باشد، از نظر روش و چگونگی گردآوری داده‌ها؛ توصیفی از نوع پیمایشی بوده و از نظر نحوۀ اجرا، از نوع همبستگی و ار نظر نوع داده تحقیق کمی است. جامعۀ آماری تحقیق؛ کلیۀ مدیران و کارشناسان ­سازمان بیمۀ ­سلامت ایران به تعداد213 نفر که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 132 نفر به روش­نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. روش گردآوری داده­ها به‌صورت میدانی و کتابخانه­ای بوده است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه می‌باشد. برای سنجش متغیر رهبری تحول‌آفرین از پرسش‌نامۀ بس و آولیو (2004)، برای سنجش رضایت شغلی از پرسش‌نامۀ هاکمن و اولدهام (1976)، برای سنجش توانمندسازی ساختاری از پرسش‌نامۀ اسچینگر و همکاران (2001) و برای سنجش رضایت بیماران از پرسش‌نامۀ بوماه و همکاران(2017) استفاده شده است. برای تعیین روایی از روش­ صوری و برای پایایی از آلفای­کرونباخ (رهبری­ تحول­آفرین0.90، رضایت­شغلی0.93، توانمندسازی ساختاری 0.81، رضایت بیماران0.86) استفاده شد. جهت تجزیه‌و‌تحلیل اطلاعات از مدل­سازی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به کمک نرم افزار آموس استفاده شد.
یافته‌ها: یافته­های تحقیق نشان داد رهبری تحول‌آفرین تأثیر مثبت و معناداری بر توانمندسازی ساختاری با ضریب 41/0 دارد. همچنین تأثیر مثبت و معنادار توانمندسازی ساختاری بر رضایت شغلی کارکنان با ضریب 53/0، تأثیر مثبت و معنادار توانمندسازی ساختاری بر رضایت بیماران با ضریب 38/0 و تأثیر مثبت و معنادار رضایت­ شغلی کارکنان بر رضایت بیماران با ضریب 46/0 تأیید شد. همچنین اثر غیرمستقیم رهبری تحول‌آفرین بر رضایت شغلی کارکنان و رضایتمندی بیماران از طریق توانمندسازی ساختاری و اثر غیرمستقیم توانمندسازی ساختاری بر رضایت بیماران از طریق رضایت شغلی تأیید شد.
نتیجه‌گیری: به‌کارگیری سبک رهبری تحول‌آفرین از سوی مدیران بیمۀ سلامت ایران، در وهلۀ نخست به بهبود توانمندسازی ساختاری منجر شده که متعاقباً باعث افزایش رضایت شغلی کارکنان و بیماران و سایر دریافت‌کنندگان خدمات از سازمان مذکور خواهد شد. سازمان‌های خدمات‌محور به‌منظور ارتقای سطح کیفیت خدمات و جلب رضایت مراجعان و دریافت‌کنندگان خدمات می‌توانند بر سبک رهبری تحول‌آفرین، توانمندسازی ساختاری و رضایت شغلی کارکنان تمرکز نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Transformational effect on satisfaction and treatment with the mediation of structural empowerment (A case study: Iranian Health Insurance)

نویسندگان [English]

  • M. Ahmadi 1
  • S. Barani 2

1 Department of Educational Sciences, Payam Noor University, Tehran, Iran

2 Department of Management, Faculty of Management, Shahid Sattari Aeronautical University of Science and Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Service quality and satisfaction of clients and service recipients has always been one of the most important challenges of service oriented organizations. In the healthcare sector, job satisfaction is strongly related to the quality and efficiency of services provided to customers and contacts, patient satisfaction and reduction of medical costs. Therefore, human resources play a central role in providing quality services. One of the effective factors in job satisfaction is leadership style. Managers can increase the level of job satisfaction of their employees by adopting and applying the appropriate and effective leadership style. In this regard, the current research seeks to investigate the impact of transformational leadership on employee job satisfaction and its results on patient satisfaction with the mediating role of structural empowerment in Iran's health insurance organization.
METHODS: This research in terms of purpose; It is an applied research, in terms of the method data collection; It is considered a descriptive research of survey type, and in terms of the method of execution, it is a correlation type and in terms of data type, it is a quantitative type of research. The statistical community of the current research consists of all the managers and experts of the Iran Health Insurance Organization in the number of 213 people, 132 of whom were selected by simple random sampling based on the Krejcie & Morgan table. Also, in the current research, the data collection method was conducted in the field and library, and questionnaires were used as a data collection tool. To measure the transformative leadership variable, using the Bass and Avolio (2004) questionnaire, to measure job satisfaction using the Hackman, & Oldham,(1976) questionnaire, to measure structural empowerment using the Schwinger (2001) questionnaire, and to measure patient satisfaction using the Boumah and colleagues (2017) has been used. Also, formal method was used to determine validity and Cronbach's alpha was used for reliability (transformational leadership 0.90, job satisfaction 0.93, structural empowerment 0.81, patient satisfaction 0.86). Finally, in order to analyze the data, structural equation modeling and path analysis were used with the help of Amos software.
FINDINGS: The results of this research showed that transformational leadership has a positive and significant consequence, on structural empowerment with a coefficient of 0.41. Also, the positive and significant effect of organization empowerment on the job satisfaction of employees was confirmed with a coefficient of 0.53, and the positive and significant effect of structural empowerment on the euphoria of patients with a coefficient of 0.38, and the positive and significant effect of job satisfaction on the satisfaction of patients with a coefficient of 0.46 was confirmed. . Also, the indirect effect of transformational leadership on job satisfaction for specialists and staff development through structural capability and the indirect effect of structural capability on patient satisfaction through job satisfaction were acknowledged.
CONCLUSION: Applying the transformational leadership style, by Iran's health insurance directors, in the first phase, will lead to the improvement of organizational empowerment, and finally, job satisfaction in patients and other recipients of services from the organizations. In order to improve the level of service quality and satisfy customers and receive services, the mentioned organizations can be in the style of creative transformation, structural and occupational empowerment of the people present.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Satisfaction
  • leadership
  • Patient Satisfaction
  • Structural Empowerment
  • ransformational
Podsakoff, Ph.M.; MacKenzie, S.B.; William H., (2016). Transformational leader behaviors and substitutes for leadership as determinants of employee satisfaction, commitment, trust, and organizational citizenship behaviors. J.  Manage., 22(2): 259-298 (39 pages).
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/014920639602200204
 

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image