فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی غزالی، قزوین، ایران

4 گروه مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: صنعت بیمه یکی از پرکاربردترین کسب‌و‌کارها است و از این رو، اقبال عمومی از خدمات بیمه رو به افزایش است. در این میان شرکت‌های بیمه‌ای که قادر به ایجاد یک تجربه مشتری بهتر برای بیمه‌گذاران خود باشند، از سود بیشتری برخوردار ‌می‌شوند. تحقیقات نشان ‌می‌دهد که بسیاری از مشتریان حاضرند در ازای دریافت خدمات یا تجربه مشتری بهتر و با کیفیت‌تر، هزینه بیشتری پرداخت کنند. از سوی دیگر، امروزه استفاده از خدمات بیمه به یکی از مهمترین ضروریات هر جامعه تبدیل شده است و تقریبا همه شهروندان بسته به نوع کار و درآمد و فعالیت اجتماعی خود، با یک یا چند نوع بیمه سروکار دارند، اما در سال‌های اخیر، این صنعت با مشکلات زیادی روبرو شده و یکی از راه‌های کمک به برون‌رفت این صنعت از مشکلات و افزایش درآمد، ایجاد تجربه خوشایند و کاهش سرگردانی برای مشتریان می‌‌باشد. از این رو، هدف این پژوهش ارائه الگوی تجربه مشتریان از سرگردانی در انتخاب خدمات از شرکت‌های بیمه است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر، به روش کیفی و با استفاده از نظریۀ داده‌بنیاد (رویکرد استراوس وکوربین)، صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران و کارشناسان بازاریابی، فروش و ... چهار شرکت بیمه پاسارگاد، تجارت نو، میهن و پارسیان است که محققان با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند و انجام پانزده مصاحبه به کفایت و اشباع نظری رسیده و داده‌های مورد نیاز خود را جهت تحلیل با استفاده از کدگذاری‌های سه‌گانه، به دست آورده‌اند. هدف از نمونه‌گیری در پژوهش‌های کیفی، فهم بهتر پدیده مدنظر می‌باشد، از این رو، نمونه‌گیری در این پژوهش مبتنی بر هدف است، چون هدف پژوهش کیفی تعمیم یافته‌ها به جامعه‌ای که نمونه از آن انتخاب شده نیست. برای این منظور، محقق از مشارکت‌کنندگان که مدیران و کارشناسان صنعت بیمه بوده‌اند از طریق ابزار مصاحبه استفاده نموده است.
یافته‌ها: بعد از اینکه محققان داده‌های مورد نیاز خود را استخراج نمودند با تحلیل داده‌ها و استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی مدل نهایی خود را در قالب شش بعد اصلی و بیست و هفت بعد فرعی ارائه کرده‌اند. براساس یافته‌های به‌دست آمده از به‌کارگیری استراتژی داده‌بنیاد و به ‌منظور بررسی ابعاد و مؤلفه‌های کلیدی تجربه مشتریان از سرگردانی در انتخاب خدمات از شرکت‌های بیمه، در مجموع شش بُعد اصلی شناسایی شد. بُعد نخست «تجربه مشتری» است و شامل کیفیت ارتباط با مشتری، اطلاعات مناسب بیمه‌نامه، رابطه بلند مدت با برند، رضایت در پرداخت حق‌بیمه، تخفیف در صدور، تبلیغات هدفمند و اعتماد مشتری می‌شود. بُعد دوم «راهبرد» است و از سه مؤلفه کلیدی، شامل تنوع خدمات بیمه‌ای، اعتبار برند و تجربه خوشایند مشتریان تشکیل‌شده است. بُعد سوم «شرایط علّی» است که شامل عدم نیازسنجی مناسب، عدم رضایت مالی، عدم رسیدگی به شکایت مشتریان، تأخیر در پرداخت خسارت و ارائه اطلاعات نامناسب به مشتری می‌شود. بعد چهارم شرایط زمینه‌ای است و شامل اعتبار برند بیمه، شفافیت برند بیمه و تصویر ذهنی برند بیمه می‌شود. بُعد پنجم «پیامد» نام دارد و شامل شش مؤلفه تبلیغات منفی، تغییر زمان خرید بیمه، انصراف از خرید بیمه‌نامه، کاهش خرید بیمه‌نامه، افزایش درگیری ذهنی و تصمیم اشتباه است. هم‌چنین محقق در این پژوهش به هنگام مصاحبه با محققین به شناسایی عواملی پرداخت که از آن‌ها به‌عنوان متغیر مداخله‌گر یادکرده و شامل افزایش سهم از بازار، تکمیل سبد محصول و سهولت خرید برای مشتریان می‌شود.
نتیجه‌گیری: یافته‌های تحقیق نشان داد بر مبنای رویکرد داده‌بنیاد و کدگذاری سه‌گانه، الگوی پارادایمی محقق از شش مؤلفه به نام خسارت، تجربه مشتری، شهرت برند، سرگردانی، فروش آنلاین بیمه و ارزش ویژه برند تشکیل شده است. چیزی که برای مشتریان ارزش تعیین‌کننده دارد و باعث کاهش سرگردانی می‌شود، توانایی شرکت‌های بیمه در ارائه سرویس مورد نظر مشتریان برای ایجاد تجربه خوشایند است، یک شرکت بیمه برای کسب موفقیت و کاهش سرگردانی، باید همگام با نیازهای در حال تغییر مشتریان، توسعه بازار و محصول پیدا کند و برای رفع نیازهای مشتریان، پویاتر از رقبا عمل کند. در پایان نیز پیشنهاداتی در جهت ایجاد تجربه خوشایند و کاهش سرگردانی مشتری ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Providing a paradigm model of customers' experience of wandering in choosing services from data based approach insurance companies: Grounded theory approach

نویسندگان [English]

  • M. Alirahimi 1
  • K. Hamdi 2
  • H. Mehrani 3
  • E. Kavousi 4

1 Department of Business Administration, Faculty of Management, Islamic Azad University, Tehran North Branch, Tehran, Iran

2 Department of Business Management, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

3 Department of Management, Ghazali Institute of Higher Education, Qazvin, Iran

4 Department of Cultural Management, Faculty of Management, Islamic Azad University, Tehran North Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The insurance industry is one of the most used professions and the popularity of general insurance services is increasing. Meanwhile, insurance companies that can create better satisfaction (CX) for their policyholders will earn more profit. Research has shown that many customers are willing to pay more for better or higher quality customer service or experience. On the other hand, today the use of insurance services has become one of the most important necessities of any society and almost all citizens deal with one or more types of insurance depending on their type of work, income and social activity, but in recent years, this industry faced with many problems and one of the ways to support the industry out of problems and increase revenue, is to create a pleasant experience and reduce confusion for customers. Therefore, the purpose of this study is to provide a model of customer experience of confusion in choosing services from insurance companies.
METHODS: The current research was carried out by using a qualitative method and foundational data theory (Strauss and Corbin's approach). The statistical population of this study includes managers and experts in marketing, sales, etc. of four insurance companies: Pasargad, Tejaratno, Mihan and Parsian. Using purposive sampling and conducting fifteen interviews, the researchers achieved theoretical adequacy and saturation and obtained the data they needed for analysis using triple coding. The purpose of sampling in qualitative research is to better understanding the phenomenon, so sampling in this study is purpose-based, because the purpose of qualitative research is not to generalize the findings to the community from which the sample was selected. For this purpose, the researcher used participants who were managers and experts in the insurance industry through interview tools.
FINDINGS: After extracting the required data, the researchers presented their final model in the form of six main dimensions and twenty-seven sub-dimensions by analyzing the data and using open, axial and selective coding. Based on the findings obtained from the application of the data based strategy and in order to examine the dimensions and key components of the customer experience of confusion in choosing services from insurance companies, a total of six main dimensions were identified. The first dimension is "customer experience" and includes the quality of customer relationship, appropriate insurance information and long term relationship with the brand, satisfaction in paying premiums, discount on issuance, targeted advertising and customer trust. The second dimension is "strategy" and consists of three key components, including the variety of insurance services, brand credibility and a pleasant customer experience. The third dimension is "causal conditions", which include lack of proper needs assessment, financial dissatisfaction, failure to address customer complaints, delays in payment of damages and providing inappropriate information to the customer. The fourth dimension is the underlying conditions and includes the credibility of the insurance brand, the transparency of the insurance brand and the mental image of the insurance brand. The fifth dimension is called "consequence" and includes six components of negative publicity, changing the time of buying insurance, canceling the purchase of insurance, reducing the purchase of insurance, increasing mental involvement and making the wrong decision. Also, in this research, during the interviews with the scholores, they identified the factors that he mentioned as an intervening variable and include increasing the market share, completing the product portfolio and ease of shopping for customers.
CONCLUSION: The findings of this research showed that founded on the data-based approach and triple coding, the researcher's paradigm model consists of six components called damages, customer experience, brand reputation, confusion, online insurance sales and brand equity. What is crucial for customers and reduces confusion is the ability of insurance companies to provide the desired customer service to create a pleasant experience. To be successful and reduce confusion, an insurance company must develop in line with changing customer needs. Find markets and products and be more dynamic than competitors to meet customer needs. At the end, suggestions are provided to create a pleasant experience and reduce customer confusion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer Confusion
  • Customer Experience
  • Grounded Theory Approach
  • Insurance Industry
  • Strauss-Corbin Approach
Haeckel, S.H.; Carbone, L.P.; Berry, L.L., (2003). How to lead the customer experience. Marketing Manage., 12(1): 18-23 (6 pages).
 Holbrook, M.B.; Hirschman, E.C., (1982). The experiential aspects of consumption: consumer fantasies, feelings, and fun. J. Consum. Res., 9(2), 132–140 (9 pages).
Lincoln, Y.; Guba, E. (1985). Naturalistic inquiry. Beverly Hills, CA: Sage.

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image