فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: امروزه صنعت بیمه در تسهیل و رونق فعالیت‌های اقتصادی در جامعه نقش اساسی دارد و در اقتصاد و بازار سرمایه نیز یکی از بخش‌های مهم و پیشرو است. در این راستا، این مطالعه باهدف ارائه الگوی مبنایی رهبری پایدار در صنعت بیمه ایران انجام‌شده است.
روش‌شناسی: این مطالعه با روش داده‌بنیاد انجام شده و از ابزار مصاحبه برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده نموده است. مصاحبه این پژوهش با بهره‌گیری از چارچوب CAR طراحی شد که آن هم زمینه یا بستری که صنعت بیمه با آن مواجه است را بیان و بعد اقدامات لازم و مناسب را شناسایی و درنهایت نتایج آن مشخص می‌کند که نتیجه این اقدام چیست و شرکت بیمه چگونه از نتایج آن منتفع می‌گردد. برای انتخاب نمونه‌های تحقیق نیز از روش گلوله برفی استفاده شد. به‌این‌ترتیب پانل مذکور با مشارکت 25 نفر صاحب‌نظر؛ به تفکیک 10 نفر از نخبگان دانشگاهی ـ اعضای هیئت‌علمی و اساتید مدیریت دانشگاه‌ها ـ و 15 نفر از خبرگان صنعت بیمه- مدیران مجرب و کاردان در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بیمه مرکزی ـ ایجاد گردید.
یافته‌ها: در این پژوهش از رهیافت نظام‌مند داده بنیاد استفاده ‌شده است‌. در رویکرد نظام‌مند، نظریه‌پردازی در سه‌گام اصلی کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام می‌شود. داده‌های متنی پس از پیاد‌ه‌سازی با استفاده از این رویکرد مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند و درنهایت مدل پارادایمی پژوهش مبتنی بر رویکرد داده بنیاد تدوین شد، بر این اساس مؤلفه‌های مقوله علی عبارتند از فرهنگ، رفتار پایدار، یادگیری پیوسته؛ مؤلفه‌های مداخله‌ای عبارتند از ارتباطات پایدار، درک چالش‌ها؛ مؤلفه‌های بستر حاکم عبارتند از عادات رهبری، مهارت‌های رهبری پایدار، ایجاد ظرفیت برای خلاقیت؛ مقوله محوری شامل فعالیت‌های رهبری، سیستم خلاق، محصولات و خدمات کیفی، توسعه و اعتماد به اعضا، چالش و نوآوری و تأمل بلندمدت؛ مؤلفه‌های شناسایی‌شده تأثیرات رهبری پایدار نیز شامل سه مؤلفه اخذ تصمیمات قاطع، اقتصاد مقاومتی، پیشبرد تاب‌آوری در جامعه و درنهایت نیز مؤلفه‌های پیامدهای رهبری پایدار برای صنعت بیمه شامل بهبود عملکرد مالی، کسب مزیت رقابتی و بهبود پیوسته شناسایی شدند.
نتیجه‌گیری: ‌الگوی مبنایی رهبری پایدار در صنعت بیمه حول مقوله محوری فعالیت‌های رهبری قرار دارد که تحت تأثیر شرایط علّی شکل می‌گیرد. این فرآیند با شرایط علّی آغاز می‌گردد و موجب شکل‌گیری مقوله محوری (فعالیت‌های رهبری شرکت بیمه است) می‌شود که با استفاده از راهبردها به توسعه بیمه کمک می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Providing a sustainable leadership model in Iran's insurance industry based on grounded theory approach

نویسندگان [English]

  • V. Daemi
  • H. Dehghanan
  • V. Khashei
  • S. Sehat

Department of Business Administration, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Today, the insurance industry has a key role in facilitating and promoting economic activities in society, and this industry is one of the leading and important sectors in the economy and capital markets. This study aims to provide a basic model of sustainable leadership in the Iranian insurance industry.
METHODS: The grounded theory method was used to collect information using interviews. The interview of this research was designed using the CAR framework which Identified Context that show the problem of Insurance Industry and by action try to find proper and suitable way to solve this problem in the best way and finally the results determine what is the result of this action and how the insurance company benefits from the results. The snowball method was used to select the research samples. Thus, a panel with the participation of 25 experts; separately, 10 academic elites - faculty members and professors of university management - and 15 experts in the insurance industry - experienced and skilled managers in the Deputy of Management Development and Human Capital of Central Insurance - were created.
FINDINGS: In this study, the systematic data approach of the grounded theory has been used. This approach, discussed in the joint work of Strauss and Corbin, inductively uses a systematic set of procedures to formulate a theory of a phenomenon. According to the systematic approach, theorizing is done in three main steps: open coding, axial coding and selective coding. After implementation, textual data were analyzed using this approach, and finally a paradigm model of research based on the grounded theory approach was developed, based on which the components of the causal condition include culture, sustainable behavior, continuous learning; Intervention components include: stable communication, understanding of challenges; The components of the action/interaction include: leadership habits, sustainable leadership skills, capacity building for creativity; phenomen categories include leadership activities, creative systems, quality products and services, development and trust in members, challenges and innovation, and long-term reflection; components of the effects of sustainable leadership include three components duch as decisive decision making, resilient economics, promoting resilience in society and finally the components of consequence for the insurance industry including improving financial performance, gaining competitive advantage and continuous improvement were identified.
CONCLUSION: The results show that the basic model of sustainable leadership in the insurance industry revolves around the phenomen category of leadership activities that are formed under the influence of causal conditions. This process begins with causal conditions and leads to the formation of a phenomen category, which is the leadership activities of the insurance company, which help to develop insurance by using strategies, and the result is knowledge creation, gaining a competitive advantage and developing insurance. Roadmap and resistance economy are also conditions that interfere with the leadership activities of the insurance company and behaviors, skills and behavioral styles are among the conditions for the implementation of sustainable leadership strategies in the insurance industry. Implementing sustainable leadership in the insurance industry and creating security and trust will pave the way for the expansion of manufacturing and service activities, in other words, other insurance companies will reduce anxiety by compensating by creating stability in society. Insurance companies are also good substitutes for government social security programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grounded Theory Approach
  • Insurance Industry
  • Leadership
  • Leadership Activities
  • Sustainable Leadership
Creswell, J.W., (1994). Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. Thousand Oaks, CA: Sage.
Elida Eide, A.; Saether, E.A.; Aspelund, A., (2020). An investigation of leaders’ motivation, intellectual leadership, and sustainability strategy in relation to Norwegian manufacturers’ performance. J.  Cleaner Prod., 254: 120053.
Gaganis, C.; Hasan, I.; Papadimitri, P.; Tasiou, M., (2019). National culture and risk-taking: Evidence from the insurance industry. J. Bus.  Res., 97: 104-116 (13 pages).
Pham, H.; Kim, S. Y., (2019). The effects of sustainable practices and managers’ leadership competences on sustainability performance of construction firms. Sustainable Prod. Consumption, 20: 1-14 (13 pages).

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image