فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

2 گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی اراک، اراک، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف: ‌تحقیق حاضر با هدف تعیین تأثیر بیمه­‌های زندگی بر 8 شاخص خوشبختی مدنظر موسسه لگاتوم (شامل اقتصاد، کارآفرینی، حکمرانی، آموزش، سلامت، ایمنی و امنیت، آزادی فردی و سرمایه اجتماعی) در کشورهای منتخب طی دوره زمانی 2018-2007 انجام شده است.
روش‌­شناسی: مدل تحقیق با استفاده از تحلیل رگرسیون چندمتغیره، رهیافت داده­‌های تابلویی و روش­ گشتاورهای تعمیم‌­یافته در 8 حالت برآورد گردید. به این صورت که در هر حالت از یکی شاخص­‌های خوشبختی به عنوان متغیر وابسته در مدل استفاده شد.
یافته­‌ها: ‌تأثیر توسعه بیمه­‌های زندگی بر کلیه شاخص‌­های خوشبختی در کشورهای منتخب مثبت و معنادار است.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج برآوردی پیشنهاد می‌شود بیمه‌­های زندگی به گونه­‌ای طراحی شوند که افراد متناسب با نیازها و اولویت‌های خود در شئون مختلف زندگی روزمره اعم از آموزش، سلامت، ایمنی، کارآفرینی و ... بتوانند از آنها استفاده کنند و خوشبختی خویش را بیشتر نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of life insurance development on happiness indicators in selected countries

نویسندگان [English]

  • A. Shahabadi 1
  • A. Moradi 2
  • M. S. Seyed Rezaei 3

1 Department of Economics, Faculty of Economic and Social Sciences, Alzahra University, Tehran, Iran

2 Department of Economics, Faculty of Management, Islamic Azad University of Arak, Arak, Iran

3 Department of Bussiness Management, Faculty of Management, Islamic Azad University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Objective: Feeling happy plays a constructive role in ensuring the mental, physical and physical health of individuals and increasing their motivation and productivity. Hence, happiness has become one of the measures of sustainable development. In this regard, the present study examines the impact of life insurance on the 8 happiness indicators considered by the Legatum Institute (including economy, entrepreneurship, governance, education, health, safety and security, individual freedom and social capital) in selected countries during the period 2018- 2007.
Methodology: The research model was estimated using multivariate regression analysis, panel data approach and generalized torque method in 8 cases. In each case, one of the happiness indicators was used as a dependent variable in the model.
Results: The estimated results showed that the effect of life insurance development on all indicators of happiness in selected countries is positive and significant.
Conclusion: Life insurance should be designed in such a way that people according to their needs and priorities can use them in various aspects of daily life, including education, health, safety, entrepreneurship, etc., and increase their happiness. Representatives.
JEL Classification: G22, J28, I11, I21, D46.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Happiness
  • Education
  • Health
  • Safety
  • Life Insurance
امین رشتی، نارسیس و قربانی ولیک چالی، عاطفه. (1391). آثار بیمه­های زندگی بر شاخص توسعه انسانی. نوزدهمین همایش ملی و پنجمین سمینار بین‌المللی بیمه و توسعه، تهران، پژوهشکده بیمه، 1 آذرماه 1391.
جلیلی کامجو، سید پرویز و نادمی، یونس. (1398). ارزیابی رابطه بین نابرابری درآمد و نابرابری شادی، مطالعه موردی: ایران. ‌سیاست­گذاری اقتصادی، ‌11(21): ‌101-77.
جهانی، فرزانه و دهقانی، علی. (1394). تأثیر گسترش صنعت بیمه بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا (طی دوره ۲۰۱۰- ۱۹۹۷). ‌اقتصاد مالی، 9(32): 138-123.
رافعی، میثم و صیادی، محمد. (1397). سیاست مالی دولت و رفاه اجتماعی در ایران با تاکید بر شاخص آمارتیاسن (رهیافت آزمون ARDL کرانه­‏ها). ‌پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، 8(32): ‌168-151.
رضایی، علی اکبر.، رشادت جو، حمیده و شیخی، آرام. (1393). نقش مدیریت شهری در ارتقای شاخص­های خوشبختی شهروندان (مطالعه موردی شهروندان ساکن در ناحیه 3 منطقه 5 شهرداری تهران. ‌مطالعات مدیریت شهری، 6(18): ‌125-107.
شاه­آبادی، ابوالفضل.، مهری تلیابی، فریبا و داوری کیش، راضیه. (1396). تأثیر مدیریت منابع طبیعی (از کانال شاخص نهادی حکمرانی) بر شاخص خوشبختی کشورهای منتخب اوپک در مقایسه با نروژ. ‌راهبرد توسعه، ‌51: 89-60.
شهبازی، کیومرث.، خداپرستی، رامین بشیر و احترامی، محمود. (1392). رابطه بین توسعه بیمه­های زندگی و غیرزندگی و رشد اقتصادی در ایران: کاربرد رهیافت آزمون کرانه­ها. ‌پژوهشنامه بیمه، ‌28(3): 47-21.
صفری، سکینه.، سلطانی، حامد و مهدوی، غدیر. (1390). تحلیل ارتباط گسترش صنعت بیمه و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه منتخب (الجزایر، اندونزی، مالزی، پاکستان، ترکیه، فلیپین، مصر و هند). ‌اقتصاد مالی، 5(15): ‌152-131.
فلیحی پیربستی، نعمت و رهبری نژاد، شیرین. (1391). خوشبختی و بهره­وری نیروی کار در ایران: رویکرد اقتصادسنجی و سیستم دینامیکی. ‌اقتصاد توسعه و برنامه­ریزی، 1‌(1)، 24-1.
محمود صالحی، جانعلی. (1381). حقوق بیمه. تهران: بیمه مرکزی ایران. چاپ اول.
Abadi, T. W., Choiriyah, I. U., Sukmana, H. & Karuniawan, M. H. (2019). Factors affecting of lifes happiness. ANCOSH 2019 - Annual Conference on Social Sciences and Humanities.
Alcaraz, C., Chiquiar, D., Orraca, M. J. & Salcedo, A. (2017). The effect of publicly provided health insurance on education outcomes in Mexico. The World Bank Economic Review, 30(1): 145–156.
Arellano, M. & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2): 277-297.
Berlemann, M. (2015). Hurricane risk, happiness and life satisfaction, some empirical evidence on the indirect effects of natural disasters. Annual Conference 2015 (Muenster): Economic Development - Theory and Policy from Verein für Socialpolitik / German Economic Association https://www.econstor.eu/bitstream/10419/113073/1/VfS_2015_pid_804.pdf%20(application/pdf).
Bran, F., Radulescu, C. V. & Ioan. I. (2015). Globalization, economic growth and happiness: The perspectives of an economy based on non-material values. Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, V(6): 1-14.
Dash, S., Pradhan, R. P., Maradana, R. P., Gaurav, K., Zaki, D. B. & juJayakumar. M. (2018). Insurance market penetration and economic growth in Eurozone countries: Time series evidence on causality. Future Business Journal, 4(1): 50-67.
Din, S. M. U., Abu-Bakar, A. & Regupathi, A. (2017). Does insurance promote economic growth: A comparative study of developed and emerging/developing economies? Journal Cogent Economics & Finance, 5(1): 1-12.
Easterlin, R. (2001). Income and happiness: towards a unified theory. Economic Journal, 111(473): 465-484.
Gu, L., Feng, H. & Jin, J. (2017). Effects of medical insurance on the health status and life satisfaction of the elderly. Iran Journal Public Health, 46(9): 1193–1203.
Gundelach, P. & Kreiner, S. (2004). Happiness and life satisfaction in advanced European countries. Cross-cultural Research, 38(4): 359-386.
Huber, E,. Rueschemeyer, D. & Stephens, J. D. (1993). The impact of economic development on democracy. The Journal of Economic Perspectives, 7(3): 71-86.
Haile, F. & Niño‐Zarazúa, M. (2018). Does social spending improve welfare in low‐income and middle‐income countries?. Journal of International Development, 30(3): 367-398.
Kabene, S., Baadel, S., Jiwani, Z. & Lobo, V. (2017). Women in political positions and countries’ level of happiness. Journal of International Women’s Studies, 18(4): 209-217.
Levy, H. & Meltzer, D. (2008). The impact of health insurance on health. Annual Review of Public Health, 29: 399-409.
Li, B. & Lu, Y. (2009). Happiness and development: The effect of mental well-being on economic growth. Conference on Improving the Human Destiny. 11-12 June 2009. Lingnan University. 1-17.
Lin, C. H. A., Lahiri, S. & Hsu, C. P. (2017). Happiness and globalization: A spatial econometric approach. Journal of Happiness Studies, 18(6): 1841-1857.
Masci, P. (2013). Insurance market development and entrepreneurship, with a focus on Latin America and Brazil. George Mason University.
Ng, Y. K. (1997). A case for happiness, cardinalism, and interpersonal comparability. Economic Journal, 107(445): 1848-1858
OECD Secretariat. (2000). The advantages of developing life insurance. http://www.oecd.org/finance/insurance/1857819.pdf.
Oswald, A.J. (1997). Happiness and economic performance. Economic Journal, 107(445): 1815-1831.
Peleckienė, V., Peleckis, K., Dudzevičiūtė, G. & Peleckis, K. K. (2019). The relationship between insurance and economic growth: Evidence from the European Union countries. Journal Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 32(1): 1-28.
Qian, G. (2017). The effect of gender equality on happiness: Statistical modeling and analysis. Journal of Health Care for Women International Volume, 38(2): 75-90.
Sawadogo, R., Guerineau, S. & Ouedraogo, I. M. (2018). Life insurance development and economic growth: Evidence from developing countries. Journal of Economic Development, 43(2): 1-28.
Subba Rao, M. and Srinivasulu, R. (2013). Contribution of insurance sector to growth and development of the Indian economy. Journal of Business and Management, 7(4): 45-52.
Von Wright, G. H. (1970). The good of man in reading in ethical theory, eds. by Wilfrid Sellars and John Hospers, Second edition, Prentice Hall, New Jersey, 413- 430.
Wang, K. M. & Lee, Y. M. (2018). The impacts of life insurance asymmetrically on health expenditure and economic growth: Dynamic panel threshold approach. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 31(1): 440-460.
Yamamura, E. (2012). Natural disasters and their long-term effect on happiness: the case of the great Hanshin-Awaji Earthquake. Munich Personal RePEc Archive, MPRA_paper_37505.pdf.

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image