فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی، ‌دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین‌المللی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین‌المللی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسئول).

چکیده

هدف: ‌پژوهش با هدف یافتن دلایل تعیین قالب شرکت سهامی عام جهت تأسیس شرکت‌های بیمه و پی بردن به چالش‌های موجود جهت حمایت منافع بیمه‌گذار و در نهایت ارائۀ قالب یا ساختار مناسب ارائه شده است.
روش‌شناسی: در این پژوهش از روش توصیفی–تحلیلی بهره برده شده و جهت گردآوری اطلاعات نیز از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج ‌نشان داد ‌برخی ویژگی‌های شرکت‌های سهامی عام که ‌در این پژوهش مشخص گردید لزوماً تأمین‌کننده منافع بیمه‌گذار نیستند، قانونگذار را مجاب نموده که تأسیس شرکت‌های بیمه را صرفاً در قالب شرکت سهامی عام یا شرکت تعاونی سهامی و طبق مقررات قانون تجارت مجاز قلمداد نماید. یکی از مهم‌ترین این ویژگی‌ها در کنار حجم عظیم سرمایه و سهولت خروج از شرکت، تسهیل حمایت از بیمه‌گذار بوده که بررسی رفتار شرکت‌های سهامی عام و ساختار آنها نیز صحت این ادعا را تقویت می‌کند. اما برخی از همین ویژگی‌ها از جمله سهولت خروج از شرکت خلاف منافع بیمه‌گذار نیز است، چرا که شرکت را در معرض تغییر زیاد سرمایه‌گذاران و کاهش انسجام ‌تصمیمات مدیریتی و در نتیجه در معرض انحلال یا ورشکستگی قرار می‌دهد. لذا می‌توان گفت شرکت‌های سهامی عام با ساختار کنونی مناسب‌ترین قالب حقوقی برای شرکت‌های بیمه نیستند.
نتیجه‌گیری: شرکت‌ سهامی خاص با سهامدارانی که شرکت‌های سهامی عام هستند می‌تواند بیشترین حمایت را از منافع بیمه‌گذار به‌عمل آورد. چرا که از تشتت آراء مدیریتی می‌کاهد و باعث می‌گردد انسجام ‌در تصمیم‌گیری‌ و سیاست‌گذاری‌های شرکت در راستای تأمین منافع مشتریان و بیمه‌گذاران افزایش یابد.
 
طبقه‌بندی موضوعی: G22،  K29، L19

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An analysis on the requirement for insurance companies to become a publicly traded company.

نویسندگان [English]

  • M. Bagheri 1
  • M. Ajorlou 2
  • S. Rahmani 3

1 Associate Professor of Department of Private Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 M.S in International Commercial and Economic Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran.

3 M.S in International Commercial and Economic Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran. (Corresponding Author).

چکیده [English]

Objective: The insurance industry in the world is generally considered as a high-risk activity. Therefore, it has special regulations. The establishment of insurance institutions in the form of a company is one of the ways to reduce the risks in this industry. Thus, The purpose of this study is to find the reasons for determining the format of a public joint stock company for establishing insurance companies and to understand the existing challenges to support the interests of the policyholders and finally to provide an appropriate format and structure.
Methodology: A descriptive-analytical method has been used in this research. Books, articles and scientific resources of developed countries were used to collect information. the use of scientific and specialized journals in various databases has been prioritized.
Findings: The findings show that some characteristics of public joint stock companies persuaded the legislator to allow establishing insurance companies only in the form of the joint stock companies. One of the most important features, along with the large amount of capital and ease of leaving the company, is the facilitation of the insurer's support, which examines the behavior of public joint stock companies and their structure also strengthens the validity of this claim. According to the domestic regulations, the capital required to establish an insurance company and cover all types of risks will not be able to be provided by a natural person, so the answer is establishing an insurance company and collecting shareholders' capital to achieve this important fund. The degree of liability of each of the partners in the insurance company and the method of compensation should also be such that the insurer is confident that in case of damage, he can receive his compensation based on the insurance contract. Such issues are directly related to the structure of the insurance company. In the Commercial Code, the authorized forms for forming a company have not exceeded seven types, and according to the provisions of the Commercial Code regarding the formation of companies, Article 2 of Regulation No. 40 of the Supreme Insurance Council only forms a public joint stock company and a public joint stock cooperative company. But it has not provided an explanation as to why and for what reasons only these forms are allowed. However, some of the features of these types of companies, such as the ease of leaving the company, are also against the interests of the policyholders, as it exposes the company to large changes of investors and reduces coherence in management decisions, resulting in liquidation or bankruptcy. Thus, public joint stock companies are not currently the most appropriate legal framework for insurance companies. On the other hand, one of the issues that should be considered in determining the type of company is the protection of the interests of insurers, such as the country’s health system that implements mechanisms to protect patients so that patients and the public can participate in policy making and their opinions in the final health policy making is used to make better decisions with people's participation.
Conclusion: In the insurance system, special mechanisms, structure and monitoring system should be used so that insurers can actively participate in the insurance system in addition to ensuring the protection of their rights. Thus, According to the characteristics of a public joint stock company, it seems that the best format for forming an insurance company is to form an insurance company as a private joint stock company whose shareholders are large companies and typically investment holdings. In this way, credit risk can be avoided, since the multiplicity of partners does not cause dispersal of shareholders' votes, more efficient management can be expected, as well as the benefits of joint-stock companies in terms of supervision, management, decision-making based on corporate governance and responsibility Limited shareholders solved the challenges of public limited companies and, by improving financial performance, reduced financial risk and secured the interests of shareholders as well as insurers in a more efficient manner.  Therefore, in the insurance system, special mechanisms, structure and monitoring system should be used so that insurers can actively participate in the insurance system in addition to ensuring the protection of their rights. Thus, a private joint stock company with shareholders who are public joint stock companies can provide the most support to the interests of the policyholders. It reduces the fragmentation of management opinions and increases the coherence of the company's decisions and policies to ensure the interests of customers and policyholders.
 
JEL Classification: G22, K29, L19
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Company
  • Liability
  • Insurance
  • Capital
  • Shareholders
آستین، عبدالله. (1381). ضرورت اصلاح ساختار سازمانی در شرکت‌های بیمه. پژوهشنامه ‌بیمه، 67(3): 28-5.
آسوده، سید محمد. (1366). ‌حسابداری شرکت‌های بیمه. پژوهشنامه بیمه، 2(2): 22-14.
اسکینی، ربیعا. (1378). حقوق تجارت (شرکت‌های تجاری). تهران، انتشارات سمت، چاپ دوم، جلد دوم.
اسکینی، ربیعا. (1379). حقوق تجارت (شرکت‌های تجاری). تهران، انتشارات سمت، چاپ چهارم، جلد اول.
پاک مرام، عسگر و لطفی، بهرام. (1395). ارتباط حاکمیت شرکتی با عملکرد مالی و ریسک شرکت‌های بیمۀ پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. ‌پژوهشنامه بیمه، 31(4): 48-25.
پورسعید، سید بهزاد و مطهرپور، محمود. (1391). ماهیت حقوقی شرکت‌های تعاونی سهامی عام. مجلس و راهبرد، 17(19): 200-163.
پیرایش، رضا و منصوری، مرتضی. (1395). تبیین عوامل کلیدی در رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه‌ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران با استفاده از شاخص تصمیم‌گیری چندمعیاره. ‌پژوهشنامه بیمه، 31(1): 60-47.
جهانی، علی‌. (1389). مدیریت سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بیمه. حسابدار، 91: 37-34.
حسن‌زاده، علی.، عسگری، محمد مهدی و کاظم نژاد، مهدی. (1389). بررسی جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد و بازار سرمایه ایران. ‌پژوهشنامه بیمه، 25(2): 199-165.
خستویی، هوشنگ. (1366). مروری بر تاریخچۀ قانون تجارت و شرکت‌های سهامی عام و خاص. مجلۀ حسابدار، ‌39: 24-4.
خیفر، حسین.، حسن‌زاده، حمیدرضا و کولیوند، حسن. (1388). الزامات محیطی ساختار سازمانی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران. تازه‌های جهان بیمه، 130(1): 64-49.
دمرچیلی، محمد.، حاتمی، علی و قرائی، محسن. (1380). قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. تهران، انتشارات خلیج ‌فارس، چاپ اول.
ذاکری، امیر.، افرازه، عباس و نورعلیزاده، حمیدرضا. (1394). کارایی شرکت‌های بیمه در ایران با استفاده از شاخص‌های سرمایه فکری. پژوهشنامه بیمه، 30(1): 31-1.
شیرانی، علیرضا و صحت، سعید. (1392). اثر مقررات‌زدایی صنعت بیمه بر ساختار سازمانی شرکت‌های بیمه از دیدگاه مدیران و معاونان. پژوهشنامه بیمه، 28‌(4): 126-105.
طباطبائی‌نژاد، محمد. (1387). لزوم تبیین حقوق شرکت‌ها در چارچوب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی. مجلس و راهبرد، 60(1): 188-157.
عباسلو، بختیار. (1374). ماهیت حقوقی رابطه شرکت سهامی با شرکت و اشخاص دیگر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، ‌دانشگاه تربیت مدرس.
عطاطلب، فاطمه و نیاکان، لیلی. (1398). ارزیابی و نظارت ریسک‌محور بر شرکت‌های بیمه. پژوهشنامه بیمه، 34(4): 264-235.
عیسایی تفرشی، محمد.، رمضانی آکِردی، حبیب و عباسی منش، حمیدرضا. (1394). ارتقای موفقیت شرکت؛ وظیفه‌ای برای مدیران (مطالعه در حقوق انگلیس و ایران). پژوهش‌های حقوق تطبیقی، ‌19(4): 148-123.
غمامی، سید محمد مهدی.، کدخدامرادی، کمال و مهدی فلاحیان. (1396). ماهیت حقوقی شرکت‌های وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی. پژوهشنامه حقوق اسلامی، 18‌(46): 96-73.
فاضل یزدی، علی و معین‌الدین، محمود. (1394). ارزیابی کارایی و رتبه‌بندی صنعت بیمه ایران با استفاده از رویکرد پویای تحلیل پنجره‌ای داده‌ها. مدیریت بهره‌وری، 9(35): 149-131.‌
کاویانی، کوروش. (1386). حقوق شرکت‌های تجارتی. تهران، نشر میزان، چاپ اول.
مصدق راد، علی محمد و رحیمی تبار، پریسا. (1398). الگوی حاکمیت نظام سلامت ایران: یک مطالعه تطبیقی. مجله علوم پزشکی رازی، 26(9): 28-10.
Atatalab, F. & Niakan, L. (2020). An evaluation and risk based supervision of insurance companies. Iranian Journal of Insurance Research, 34(4): 235-264. (In Persian)
Avilov, G., Black, B. S., Carreau, D., Kozyr, O., Nestor, S. & Reynolds, S. (1999). General principles of company law for transition economies (English Version). Stanford Law School, Olin Law and Economics Working Paper No. 165; and Columbia Law School, Law and Economic Studies Working Paper No. 138.
Barros, C. P., Nektarios, M. & Assaf, A. (2010). Efficiency in the Greek insurance industry. European Journal of Operational Research. 205(2): 431-436.
Carney, W. J. (1995). Limited liability companies: Origins and antecedents. Coloradu Law Review, 66(1): 855-886.
Cheffins, B. R. (2002). Corporate law ownership structure. Stoughtan Publishing, London.
Clift, B., Gamble, A. & Michaler, H. (2000). The political economy of the company. Hart Publishing, Oxford.
Cummins, J. D. & Zi, H. (1998). Comparison of frontier efficiency methods: An application to the US life insurance industry. Journal of productivity analysis, 10(2): 131-152.
Dine, J. (2007). Company law. Sweet and Maxwell Press, Edinburgh.
Evans, L. & Quigley, N. C. (1995). Sharholder liability regimes, principal-agent relationships, and banking industry performance. Journal of Law and Economics, 38(2): 497-520.
‌Fazel Yazdi, A. & MoeinAddin, M. (2016). Ranking and assessing the efficacy of insurance in iran using Dynamic Approach of Data Window Analysis. The Journal of  Productivity Management, 9(35): 131-150. (In Persian)
Gardner, L. A. & Grace, M. F. (1993). X-efficiency in the US life insurance industry. Journal of Banking & Finance, 17(2-3): 497-510.
Lamm-Tennant, J. & Starks, L. T. (1993). Stock versus mutual ownership structures: The risk implications. The Journal of Business, 66(1): 29-46.
Mahouy, P. G. (2000). Contract or concession, an essay on the history of corporate law. Georgia Law Review, 34(1): 873-914.
Mayers, D. & Smith, C. W. (1988). Ownership structure across lines of property-casualty  nsurance. Journal of Law and Economics, 31(3): 351-78.
Mayers, D. & Smith, C. W. (1986). Ownership structure and control: The mutualization of stock life insurance companies. Journal of Financial Economics, 16(1): 73-98.
Mosadeghrad, A. M. & Rahimi-Tabar, P. (2019). Health system governance in Iran: A comparative study. Journal of Management and Development Process, 26(9): 10-28. (In Persian)
Najjar, N. & Petrov, K. (2011). Capital structure of insurance companies in Bahrain. International Journal of Business and Management, 6(11): 138-145.
Nissim, D. (2010). Analysis and valuation of insurance companies. CE|ASA (Center for Excellence in Accounting and Security Analysis) Industry Study No. 2, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1739204.
Parkinson, J. E. (1996). Corporate power and responsibility: Issues in theory of company law. Published to Oxford Scholarship Online: March 2012.
Pirayesh, R. & Mansouri, M. (). Explaining the key factors in the ranking of insurance companies listed on the Iran stock exchange using Multi Criteria Decision Making. Iranian Journal of Insurance Research, 31(1): 47-60. (In Persian)
Winter, J. (1990). Corporate law and economic analayses. Camridge.

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image