فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشکده ‌علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا (س)، تهران. ایران.

2 دانشجوی دکتری حسابداری، پردیس دانشگاه الزهرا (س)، تهران. ایران. (نویسنده مسئول)

3 مربی گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه هرمزگان. بندرعباس. ایران.

چکیده

 
هدف: این پژوهش به بررسی رابطه میان متغیرهای وضعیت سلامت مالی و نوسان‌پذیری سود با تأخیر گزارش حسابرسی در صنعت بیمه پرداخته است. برای این منظور، نمره z آلتمن و نسبت توانگری مالی به‌عنوان شاخص‌های سلامت مالی و انحراف معیار سود طی دوره پنج‌ساله و درصد تغییرات سالانه سود هر سهم به‌عنوان شاخص‌های نوسان پذیری سود، در نظر گرفته‌ شده‌اند.
روش‌شناسی: فرضیه­های پژوهش با استفاده از داده‌های شرکت‌های بیمه پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس (51 مشاهده شرکت- سال) طی دوره زمانی 1396 تا 1398 و به روش حداقل مربعات معمولی ‌مورد آزمون قرار گرفتند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد شاخص‌های سلامت مالی انتخاب‌شده تأثیر معناداری بر تأخیر گزارش حسابرسی ندارد و قدرت تبیین متغیرهای نمره z آلتمن و نسبت توانگری مالی، در رابطه با تأخیر گزارش حسابرسی، تفاوت معناداری از یکدیگر ندارند. اما شاخص‌های نوسان‌پذیری سود، هر دو بر تأخیر گزارش حسابرسی تأثیر مثبتی دارند؛ با این تفاوت که درصد تغییرات سود هر سهم از سطح خطای کمتری برخوردار است.
نتیجه‌گیری: ‌هرچند نوسانات سود می‌تواند با تأخیر گزارش حسابرسی همراه شود؛ اما میزان بزرگی این نوسانات مهم‌تر است.
 
طبقه‌بندی موضوعی: G220، G320، M410، M420

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the audit report lag in the insurance industry with emphasis on financial health and earning volatility indices

نویسندگان [English]

  • Gh. Soleimani Amiri 1
  • F. Hamedi 2
  • E. Farzaneh Kargar 3

1 Associate Professor of Accounting, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran.

2 Ph.D Student in Accounting, Campus-Alzahra University, Tehran, Iran. (Corresponding Author).

3 Instructor of Accounting, Faculty of Management and Economics, Hormozgan University, Bandar Abbas, Iran.

چکیده [English]

 
Objective: This study investigates the relationship between the variables of financial health status and earnings volatility with the audit report lag in the insurance industry. Weak in financial health indicators can increase the likelihood of a company going bankrupt and expose the auditor to greater audit risk. Therefore, in such circumstances, it is necessary for the auditor to increase the scope of his proceedings and, by documenting the evidence, provide the necessary preparation and ability to defend his opinion against any possible future complaint. The natural result will be longer operating times and lag in issuing audit reports.
Auditors may also consider higher or lower levels of earnings volatility as additional risk. On the one hand, more earnings volatility are less predictable; Therefore, there is likely to be a significant discrepancy between the auditor's expectation of earnings and the amount of earnings that the employer generates, and in these circumstances it may be challenging to make reliable accounting estimates; Especially estimates that face a lot of uncertainty. Auditors, on the other hand, may consider less earnings volatility as an additional risk; Because auditors' inference from fluctuating profits is aware of the risks of profit management.
Because previous research has shown that lag in the audit report are a reasonable measure of an auditor's effort, if auditors view the firm's financial health and earnings volatility as an effective risk and adjust their efforts to respond to those risks, then are expected to have the firm's financial health indicators and also, the company's earnings indicators a significant relationship with the audit report lag. In this regard, Altman z score and risk-based capital ratios are considered as indicators of financial health and standard deviation of earnings during the five-year period and the percentage of annual changes in Dividend Per Share (DPS), as indicators of earnings volatility.
This study has been able to participate in the development of research in this field by using several innovations. First, considering the important role of insurance companies in the development and economic security of societies, it has examined the factors affecting on the audit report lag (with emphasis on financial health indicators and earnings volatility) in this industry. Second, it contributes to timely financial reporting by showing that earnings volatility can affect on audit report lag. The results of this study help auditors better estimate audit risk by providing evidence that more earnings volatility as a sign of increased risk that requires additional audit effort. Also, using the risk-based capital criterion and Altman z3 score, which is specific to service companies, has attracted the attention of stakeholders and researchers to the specific financial health indicators suitable for insurance companies in examining related issues. This study can be considered by a wide range of stakeholders in the timeliness of financial reporting of insurance companies, such as insurance industry investors, insurers, managers, legislators, auditors and academics.
Methodology: The statistical population of the study includes all insurance companies listed on the Tehran Stock Exchange and the OTC Iran. Due to the limited number of companies and the years of presence of these companies in the Iranian capital market, all available society that had the necessary conditions to conduct research have been studied. The test of research hypotheses was performed using ordinary least squares regression on the data of insurance companies listed on the stock exchange and over-the-counter, which provides a total of 51 observations of the company-year during the period 2017 to 2019.
Findings: Although there is a reasonable expectation that the financial health status of companies - especially in the insurance industry - will be considered by auditors and will be considered in assessing audit risks and planning the necessary efforts to perform audit operations; However, the findings indicate that the selected financial health indicators do not have a significant effect on the audit report lag. In addition, the findings show that the explanatory power of Altman z-score variables and the risk-based capital ratios are not significantly different from each other in terms of audit report lag.
The results of the test of earnings volatility indices show that both indices of standard deviation of earnings during the five-year period and the percentage of annual changes in earnings per share have a positive effect on the audit report lag; The difference is that the percentage of annual changes in Dividend Per Share has a lower error level.
Conclusion: The results may indicate auditors' possible disregard for an important factor in corporate financial health; But there is a different interpretation, and that is the same situation of companies in terms of financial health. In other words, if the same economic reality exists for the companies under study, the researcher will make a measurement error and the results will not be inferred. Using the criterion set in the Altman model, only two Reinsurance companies are recognized as financially qualified and have a value of 1. The same is true of the risk-based capital ratios of insurance companies. Contrary to Altman Z's scores, most insurance companies have the risk-based capital ratios of more than 100% over the years, and have earned the first level of financial wealth. However, according to insurance standards in some countries (including the United States), the capital Ratio for insurance companies is considered 200%. If the insurance legislators in our country require a ratio of 200%, the results of the risk-based capital ratios will be similar to the Altman z score and only 4 insurance companies will be recognized as having financial health conditions. Finally, our interpretation of the results of this study is that in terms of accurate financial health indicators, most Iranian insurance companies have insufficient capital to cover their accepted risks, and Therefore, auditors are aware of this issue and have considered this issue in planning their audit operations. The fact that the average audit report lag in this industry is too high compared to other industries is a proof of this claim.
JEL Classification: G220، G320، M410، M420

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Distress
  • Capital Ratio
  • Earning Volatility
  • Audit Report Lag
بت شکن، محمدهاشم.، سلیمی، محمدجواد و فلاحتگر متحدجو، سعید. (1397). ارائه یک روش ترکیبی به منظور پیش‌بینی درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، ‌2(20): 192-173.
جنگی، امیرهوشنگ.، اسدی، اصغر و میرآقازاده، سید امید. (1393). اثر اجرای استاندارد 28 حسابداری و افزایش مطالبات بر حد توانگری شرکت‌های بیمه. ‌پژوهشنامه بیمه، 29(3): 94-75.
جهانی، فرزانه و دهقانی، علی. (1394). تأثیر گسترش صنعت بیمه بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا (طی دوره 1997-2010). ‌اقتصاد مالی، 9(32): 138-123.
حاجیها، زهره و قادری، صلاح الدین. (1395). بررسی تأثیر فرصت‌های سرمایه‌گذاری بر تأخیر گزارش حسابرسی. ‌دانش حسابداری مالی، ‌3(2): ‌107-91.
حاجیها، زهره.، اورادی، جواد و صالح‌آبادی، مهری. (1396). ضعف در کنترل داخلی و تأخیر گزارش حسابرسی. ‌حسابداری مالی، ‌9(33): 96-78.
رحیمیان، نظام‌الدین.، توکل نیا، اسماعیل و قربانی، محمود. (1393). درماندگی مالی و تأخیر گزارش حسابرسی. دانش حسابداری مالی، 1(2): 77-57.
شاه‌بازاده زعفرانی، سیده فاطمه.، عباسی، ابراهیم.، دیده‌خانی، حسین و خوزین، علی. (1399). رفتار مدل‌های غیرخطی در پیش‌بینی توانگری مالی شرکت‌های بیمه بورسی. ‌پژوهشنامه بیمه، 35(1): 129-103.
صراف، فاطمه.، روخ چکار، حسین و پرتوی، پارسا. (1398). تأثیر مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی بر نوسان سود شرکت‌های بورسی. مطالعات حسابداری و حسابرسی، 8(29): 70-53.
عطاطلب، فاطمه و نیاکان، لیلی. (1398). ارزیابی و نظارت ریسک‌محور بر شرکت‌های بیمه. ‌پژوهشنامه بیمه، 34(۴): 264-235.
علوی طبری، سیدحسین و عارف منش، زهره. (1392). بررسی رابطه تخصص صنعت حسابرس و تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. ‌دانش حسابداری، ‌4(14): 26-7.
کردستانی، غلامرضا و تالی، رشید. (1393). ارزیابی توان پیش‌بینی مدل‌های ورشکستگی (مقایسه مدل‌های اولیه و تعدیل شده). دانش حسابرسی، ‌14(55): 70-51.
‌مظلومی، نادر و ناطقی، علی اکبر. (1398). ارائه مدلی برای ریسک‌های موجود در صنعت بیمه ایران. ‌راهبردهای بازرگانی، ‌26(13): 58-39.
مهدوی، غلامحسین و حسینی‌نیا، سمیه. (1394). بررسی اثربخشی کیفیت حسابرسی بر کاهش تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. ‌دانش حسابداری، ‌6(21): 31-7.
واعظ، سیدعلی و احمدی، وریا. (1393). بررسی رابطه بین دو عامل حق‌الزحمه حسابرسی و تغییر حسابرس با تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. حسابداری سلامت، ‌3(2): 95-77.
واعظ، سیدعلی.، عابدی صدقیانی، بابک و احمدی، وریا. (1395). بررسی ارتباط بین برخی شاخص‌های کیفی حسابرسی و ویژگی‌های شرکت با تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی. دانش حسابرسی، 16(62): 120-101.
Abernathy, J. L., Barnes, M., Stefaniak, ‌C. M. & Weisbarth, A. (2013). An international perspective on audit report Lag: A synthesis of the literature and opportunities for future research. International Journal of Auditing, 21(1): 100-127.
Ahmad, R. & Kamarudin, K. (2003). Audit delay and the timeliness of corporate reporting: Malaysian evidence, In: Communication Hawaii International Conference on Business, Hawaii, USA 18-21 June 2003.
Alavi Tabari, S. H. & Aref Manesh, Z. (2013). Relationship between audit industry specialization and audit report lag in companies listed in Tehran stock exchange. Journal of Knowledge Accounting, 4(14): 7-26. (In Persian).
Almutairi, A. R., Kimberly, A. D. & Terrance, S. (2009). Auditor tenure, auditor specialization, and information asymmetry. Managerial Auditing Journal, 24(7): 600-623.
Altman, E. I. (1968). Financial ratios, discriminant analysis and the Prediction of corporate bankruptcy. The Journal of Finance, 23(4): 589-609.
Ashton, R. H., Willingham, J. J. & Elliott, R. K. (1987). An empirical analysis of audit delay. Journal of Accounting Research, 25(2): 275−292.
Asthana, S. (2014). Abnormal audit delays, earnings quality and firm value in the USA. Journal of Financial Reporting and Accounting, 12(1): 21–44.
Atatalab, F. & Niakan, L. (2020). An evaluation and risk based supervision of insurance companies. Iranian Journal of Insurance Research, 34(4): 235-264. (In Persian)
Bamber, M., Bamber, L. & Schoderbek, M. (1993). Audit structure and other determinants of audit report lag: An empirical analysis. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 1(1): 1–23.
Behrouzi, A., Banimahd, B. & Soleymani, A. (2013). Audit fees and timeliness of accounting information: Evidence from Iran. Journal of Basic and Applied, Scientific Research, 3(6): 481-487.
Botshekan, M. H., Salimi, M. J. & Falahatgar Mottahedjoo, S. (2018). Developing a hybrid approach for financial distress prediction of listed companies in Tehran stock exchange. Financial Research Journal, 20(2): 173-192. (In Persian)
Bryan, D. & Mason, T. (2020a). Earnings volatility and audit report lag. Advances in Accounting, 51(4), 110-120.
Bryan, D. & Mason, T. (2020b). Earnings volatility and auditor risk assessments: Evidence from auditor resignations. Accounting Horizons, 34(4), 33-56.
Bryan, D., Mason, T. & Reynolds, J. K .(2018). Earnings autocorrelation, earnings volatility, and audit fees. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 37(3): 47–69.
Carslaw, C. A. P. N. & Kaplan, S. E. (1991). An examination of audit delay: Further evidence from New Zealand. Accounting and Business Research, 22(85): 21-32.
Courtis, J. K. (1976). Relationships between timeliness in corporate reporting and corporate attributes. Accounting and Business Research, 7(25): 45-56.
Cummins, D. J., Weiss, M. A. & Zi, H. (1999). Organizational form and efficiency: The coexistence of stock and mutual property-liability insurers. Management Science, 45(9): 1254–1269.
Cummins, D. J., Harrington, S. E. & Klein, R. (1995). Insolvency experience, risk-based capital, and prompt corrective action in property-liability insurance. Journal of Banking and Finance, 19(3-4): 511-52.
Ettedge, M. L., Li, C. & Sun. L. (2006). The impact of SOX Section 403 internal control quality assessment on audit delay in the SOX era. Auditing: A Journal of practice and Theory, 25(1): 1-23.
Fung, S., Gul, F. & Krishnan, J. (2012). City-level auditor industry specialization, economies of scale, and audit Pricing. The Accounting Review, 87(4): 1281- 1307
‌Geiger, M. & Raghunandan, K. (2002). Auditor tenure and audit reporting failures. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 21(1): 67–78.
Givoly, D. & Palmon, D. (1982). Timeliness of annual earnings nnouncements: Some empirical evidence. The Accounting Review, 57(3): 486–508.
Grace, M. F., Harrington, S. E. & Klein, R.W. (1998). Risk-based capital and solvency screening in property-liability insurance: Hypotheses and empirical test. The Journal of Risk and Insurance, 65(2): 213-243.
Graham, J. R., Harvey, C. R. & Rajgopal, S. (2005). The economic implications of corporate financial reporting. Journal of Accounting and Economics, 40(1-3): 3–73.
Hajiha, Z. & Salahadin, G. (2016). The investigation effect of investment opportunities on audit report lags. Financial Accounting Knowledge, 3(2): 91-107. (In Persian)
Hajiha, Z., Oradi, J. & Saleh Abadi, M. (2017). Internal control weaknesses and audit report lag. Quarterly Financial Accounting Journal, 9(33) :78-96. (In Persian)
Henderson, B. & Kaplan, S. (2000). An examination of audit report lag for banks: A panel data approach. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 19(2): 159–174.
Jaggi, B. & Tsui, J. (1999). Determinants of audit report lag: Further evidence from Hong Kong. Accounting and Business Research, 30(1): 17–28.
Jahani, F. & Dehghani, A. (2015). The impact of the expansion of the insurance industry on the economic growth of the countries of the mena region (during the period 1997-2010). Financial Economics, 9(32): 123-138. (In Persian)
Jangi, A., Asadi, A. & Mir Aghazadeh, S. (2014). The effect of accounting standard No. 28 implementation and the increase of claims on the insurance companies' solvency margin. Iranian Journal of Insurance Research, 29(3): 75-94. (In Persian).
Knechel, W. R. & Willekens, M. (2006). ‌The role of risk management and governance in determining audit demand. Journal of Business Finance & Accounting, 33(9–10): 1344–1367.
Kordestani, G. R. & Tali, R. (2014). Assessing the predictability of bankruptcy models (comparing original and modified models). Journal of Audit Science, ‌14(55): 51-70. (In Persian)
Kross, W. & Schroeder, D. A. (1984). An Empirical investigation of the effect of quarterly earnings announcement timing on stock returns. Journal of Accounting Research, 22(1): 153-176.
Mahdavi, G. & Hosseini Nia, S. (2015). Investigating effectiveness of audit quality on reduction of audit r‌eport delay in companies listed in Tehran stock exchange. Journal of Knowledge Accounting, 6(21): 7-31. (In Persian)
Mazloomi, N. & Nateghi, A. (2020). A model of existing risks in IranâTMs insurance industry. Commercial Strategies, 26(13): 39-58. (In Persian)
‌‌Munsif, V., K. Raghunandan. & Rama, D. V. (2012). Internal control reporting and audit report lags: Further evidence. Auditing: A Journal of practice and Theory, 31(3): 180-203.
Rahimian, N., Tavakolnia, E. & Ghorbani, M. (2014). Investigating the relationship between financial distress and audit report delay. Financial Accounting Knowledge, 1(2): 57-77. (In Persian)
Saraf, F., Rokhchekar, H. & Partovi, P. (2019). Relation between risk management and corporate governance in fluctuationProfit. Journal of Accounting and Auditing Studies, 8(29): 53-70. (In Persian)
Shahbazadeh Zaferani, S. F., Abbasi, E., Dideh Khani, H. & Khozin, A. (2020). The behavior of nonlinear models in predicting the financial strength of stock exchange companies. Iranian Journal of Insurance Research, 35(1): 103-129. (In Persian)
Vaez, S. & Ahmadi, V. (2014). Investigating the relationship between auditor change and audit fee with audit report lag of pharmaceutical companies listed on the Tehran stock exchange. Journal of Health Accounting, 3(2): 77-95. (In Persian)
Vaez, S., Abedi Sadaghiani, B. & Ahmadi, V. (2014). Investigating the relationship between some audit quality indicators and company characteristics with the delay in submitting the audit report. Auditing Knowledge, 16 (62): 120-101. (In Persian)

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image