فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه علوم اقتصادی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

این تحقیق به تعیین تأثیر‌پذیری شاخص قیمت سهام صنعت بیمۀ کشور از شاخص قیمت سایر صنایع در بورس می‌‌پردازد. روش تحلیل تحقیق، استفاده از مدل‌‌های CCC-GARCH و GJR-GARCH دو متغیره است؛ که با روش حداکثر درست‌نمایی پارامتر‌های مدل با نرم‌افزار R3.0.2 برآورد می‌‌شود. نتایج برآورد مدل، وجود رقابت بین صنایع در جذب سرمایۀ سرمایه‌گذاران بازار سرمایه را تأیید می‌کند و نشان می‌دهد که بازده سهام صنعت بیمه و بازده سهام سایر صنایع در بورس تأثیر منفی بر یکدیگر دارند. تلاطم بازده سهام صنعت بیمه به علت ماهیت ریسکی فعالیت‌‌های آن، بیشتر از تلاطم بازده دیگر صنایع بورس است. همبستگی تلاطم بازده سهام صنعت بیمه با دیگر صنایع بورس ضعیف و در حدود 07/0 است. شوک‌‌های بازار و خبر‌های بد در بورس تأثیری بر تلاطم بازده سهام صنعت بیمه ندارند، ولی تلاطم بازده سایر صنایع بورس را تحت‌ تأثیر قرار می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing relationship between stock price index of Iranian insurance industry and stock price index of other industries in stock market (CCC-GARCH and GJR-GARCH approach)

نویسندگان [English]

  • M.N. Shahiki Tash
  • M. Mirbagherijam

Department of Economic Sciences, Faculty of Management and Economics, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran

چکیده [English]

The current paper aims to determine the influence of the stock price index of other industries on the stock price index of the Iranian insurance industry. The research method is utilizing both bivariate CCC-GARCH and GJR-GARCH models, which is estimated through the maximum likelihood approach by the quantitative software R 3.0.2. The results of estimation model approved any competition among the industries to attract the capitals of investors at the capital market, and indicated that the stock returns of the insurance industries and other industries has a negative impact on each other. The volatility of the insurance industry stock returns in Iran due to the risky nature of its activities is greater than the volatility of other industries stock returns in the stock market. There is a weak correlation between the stock return volatility of the insurance industry and other industries which is about 7 percent. Market shocks and bad news have no influence on the volatility return of the Iranian insurance industry, but they don’t affect the volatility return of other stock industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bivariate CCC-GARCH model
  • GJR-GARCH model
  • Insurance industry
  • Return and volatility
  • Stock price index

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image