فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران (پردیس فارابی)، قم ، ایران

چکیده

هدف: این پژوهش ‌با بررسی مصادیق «استنادناپذیری ایرادات در برابر اشخاص ثالث» در قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵، ضمن مطالعه تطبیقی با حقوق فرانسه، به واکاوی «اصل استنادناپذیری ایرادات در بیمه شخص ثالث» در حقوق ایران ‌پرداخته تا به قاعده‌ای اصطیادی دست یابد که با جمع شرایط در موارد تردید به‌کار گرفته شود.
روش ­شناسی: پژوهش حاضر با استفاده از شیوه کتابخانه‌ای و مراجعه به متون قانونی و روش تحلیلی-توصیفی به مطالعه‌ای تطبیقی ‌حقوق ایران و حقوق فرانسه در خصوص بیمه شخص ثالث پرداخته است.
یافته ­ها: با توجه به ماهیت قراردادی رابطه بیمه­گر و بیمه­گذار، اصولاً مسئولیت بیمه‌گر در برابر زیان­دیده باید در حدود قرارداد بیمه و مسئولیت بیمه­گذار تحلیل شود. به‌گونه‌ای که بیمه‌گر بتواند برای رفع مسئولیت خود به ایرادات مربوط به قرارداد استناد نماید. در حالی ‌که در قانون بیمه اجباری، خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، مصادیق متعددی یافت می‌شود که به­رغم وجود ایرادات قراردادی، بیمه­گر مسئول جبران خسارت اشخاص ثالث دانسته شده است. درواقع ایرادات قراردادی بیمه­گر با بیمه­گذار در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست و بیمه­گر همچنان مسئولیت دارد.
نتیجه­ گیری: قاعده استنادناپذیری ایرادات در بیمه اجباری اشخاص ثالث که ‌با الهام از حقوق فرانسه در دیگر کشورها ‌دیده می­شود، با استقراء در قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1395 در حقوق ایران نیز اصطیاد می­گردد و در موارد تردید می­تواند به‌کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of the principle of "inopposability of exceptions against third parties" in the law of compulsory insurance of the accidents caused by vehicles

نویسندگان [English]

  • S. Mohseni 1
  • S.H. Tahami 1
  • M. Robati 2

1 Department of Private Law, Faculty of Law and Political Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

2 Department of Private Law, Faculty of Law and Political Science, Tehran University (Farabi Pardis), Qom, Iran

چکیده [English]

Objective: This study seeks to study the examples of "inopposability of exceptions against third parties" in the Third Party Insurance Law adopted in 2016, by comparative study with French law, to analysis the "principle of inopposability of exceptions in third party insurance" in Iranian law with inductive method and to achieve an extractive principle that can be applied with a combination of conditions in cases of doubt.
Methodology: The present study is a comparative study between Iranian law and French law regarding to the third party insurance, which has been compiled using the library method and referring to legal texts and doctrine in an analytical-descriptive method.
Findings: Considering the contractual nature of the relationship between the insurer and the insured, in principle, the insurer's liability to the injured party should be analyzed within the limits of the insurance contract and the insuring party's liability, in such a way that the insurer can rely on the exceptions  related to the contract to relieve its liability. While in the Compulsory insurance law for damages to third parties due to accidents caused by vehicles approved in 2016, there are several examples that despite the contractual exceptions, the insurer is responsible for compensating third parties. In fact, the insurer's contractual exceptions cannot be opposable against third parties, and the insurer remains liable.
Conclusion: The rule of inopposability of exceptions in compulsory third party insurance, which is now seen in other countries inspired by French law, is also introduced in Iranian law by induction in the third party insurance law approved in 2016, and can be used in doubts.
JEL Classification: G22, K49, K12

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compulsory Insurance Law
  • Vehicle Accidents
  • Third Parties
  • Inopposability of Exceptions
ابن جنید اسکافی، محمدبن احمد کاتب بغدادی. (1416). مجموعه فتاوی ابن جنید. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.
بابائی، ایرج. (1396). حقوق بیمه. تهران: انتشارات سمت، چاپ چهاردهم.
بادینی، حسن و فروزان بروجنی، فرناز. (1398). ‌بررسی تطبیقی تقصیر نابخشودنی زیان‌‌‌دیدگان ممتاز در اثر حوادث رانندگی و کار‌. ‌تحقیقات حقوقی، 22(85): 60-35.
خدابخشی، عبدالله. (1397). حقوق بیمه و مسئولیت مدنی. ‌تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم.
رباطی، مهسا، محسنی، سعید و قبولی‌درافشان، سیدمحمدمهدی. (1396). «عدم قابلیت استناد بطلان در شرکت‌‌‌های تجاری». مطالعات حقوقی شیراز، 9(4): 117-140.
رباطی، مهسا.، محسنی، سعید و قبولی‌ درافشان، سیدمحمدمهدی. (1399). ‌قواعد عمومی استنادناپذیری در حقوق تجارت‌. مطالعات حقوق تطبیقی، 11(1): 121-99.
رباطی، مهسا، محسنی، سعید و قبولی ‌درافشان، سیدمحمدمهدی. (1399). ‌واکاوی مفهوم استنادناپذیری و تمایز آن از مفاهیم مشابه‌. ‌مطالعات حقوق خصوصی، 50(1): 75-57.
صفایی، سیدحسین و رحیمی، حبیب‌الله. (1397). مسئولیت مدنی تطبیقی. تهران، شهر دانش، چاپ اول.
عابدی، محمد و نادی، محمدتقی. (1399). مسئولیت مدنی و نظام جبران خسارت در حوادث رانندگی. تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول.
علامه حلّی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی. (1411). تبصره المتعلمین فی احکام‌الدین. تهران: مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول.
فراهانی، احمد و اسفندیارپور، محمدحسین. (1396). مسئولیت مدنی ناشی از حوادث وسایل نقلیه در پرتو قانون جدید بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵. ‌آموزه‌های حقوقی گواه، 3(4): 38-5.
کاتوزیان، ناصر و ایزانلو، محسن. (1397). الزام‌های خارج از قرارداد، جلد سوم. تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ سوم.
محقق حلّی، ‌جعفر بن حسن. (1418). المختصرالنافع فی فقه الإمامیه‌، جلد دوم. قم: مؤسسه المطبوعات الدینیة، چاپ ششم.
ملائکه‌پور شوشتری، سیدمحمدحسن. (1393). ‌ماهیت و مبانی بیمه مسوولیت مدنی اجباری در حقوق ایران‌. دانش و پژوهش حقوقی، 3(1): 200-187.
نجفی، محمدحسن. (1404). جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الإسلام‌ جلد چهل‌ودوم. بیروت: دارإحیاءالتراث العربی، چاپ هفتم.
Association des Paralysés de France. (2007). ‌Les accidents de la circulation‌. available at: http://vos-droits.apf.asso.fr/files/Notesjuridiques/NJ%20Accidents_circulation.pdf
 Astrid, J. J. (2019). ‌Nullité du contrat d’assurance automobile et opposabilité aux tiers victimes. Actualités du droit, available at: https://www.actualitesdudroit. fr/browse/affaires/assurance/23251/nullite-du-contrat-d-assurance-automobile-et-opposabilite-aux-tiers-victimes
Bakas-Tsirimonaki, S. (1985). ‌Les principes généraux du droit hellénique de l'assurance. Revue Internationale De Droit Compare, 37(1): 69-106.
Balde, B. (2014). La faute intentionnelle ou dolosive dans le contrat d'assurance, mémoire de Master II, par direction de Didier Karajeski, Université de Toulouse 1.
Bartfeld, I. (1936). L'assurance obligatoire dans les transports publics automobiles de voyageurs et de marchandises. thèse pour le doctorat, Université de Paris, Faculté de droit.
Benhamza, Y. (2017). Le droit d’action directe du lésé contre l’assureur RC. Mémoire de maîtrise, par direction de Vincent Brulhart, Université de Lausanne.
BEUC. (2017). Consultation response on review of the motor insurance directive. available at: https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2017-149_review_of_the_ motor_insurance_directive.pdf
Bigot, R. (2019). Portée de la nullité édictée par l’article L. 113-8 du code des assurances: un revirement attend. dalloz-actualité, available at: https://www.dalloz-actualite.fr/flash/portee-de-nullite-edictee-par-l-article-l-113-8-du-code-des-assurances-un-revirement-attendu#.XnklIYgzZPY
Bigot, R. (2020). L’inopposabilité confirmée de la nullité à la victime: à bon assureur, salut! dalloz-actualité, available at: https://www.dalloz-actualite.fr/flash/l-inopposabilite-confirmee-de-nullite-victime-bon-assureur-salut#.XnkOQ4gzZPY
Code Civile du Québec 1991 (Date d'entrée en vigueur 1994-01-01).
Code des assurances (version consolidée au 12 février 2020).
Confederation Suiss. (2016). Révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA). Rapport explicatif relatif au projet mis en consultation, available at:
        https://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/documents/2754/LCA_Rapport-expl_fr.pdf
Cour de cassation, Chambre civile 2, arrêt du 16 janvier 2020, n°46, available at:
https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2020/01/ 18-23.381.pdf
Cour de cassation, Chambre civile 2, arrêt du 29 août 2019, N° 18-14.768, available at:https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2019/ 09/fl1209vt1814768.pdf
Cour de cassation, chambre criminelle,27 juin 2017, N° 15-86794, available at:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035075039&fastReqId=165354167&fastPos=1
Cros, R. (1938). La Victime d'un dommage en face de l'assureur de responsabilité. Thèse Pour le Doctorat, Université de Montpellier.
Delplanque, X. & Heligon, G. (2016). L’action directe contre les P&I clubs. Delplanque (Avocats au Barreau de Paris), available at:
http://www.bvz-abdm.be/sites/default/files/action_directe_contre_les_pi_clubs. pdf
De Page, H. (1975). L’obligation abstraite en droit interne et en droit comparé. Bruxelles: Bruylant.
Faure, M. G. (2006). Economic criteria for compulsory insurance. The Geneva Papers on Risk and Insurance-Issues and Practice, 31(1): 149-168.
Fitoussi, V. (2016). Contrat d'assurance auto: Exclusion de garantie et délits routiers. Légavox.fr, available at:
https://www.legavox.fr/blog/maitre-vanessa-fitoussi/contrat-assurance-auto-exclusion-garantie-21504.htm
Flour, J. Aubert, J. L. (1999). Les obligation, T.3: Le rapport d’obligation, Armand Colin.
Guérard-Kerhulu, A. (1997). L’affirmation de l’action directe en assurance de responsabilité. Revue de Droit de l'Université de Sherbrooke, 27(1-2): 171-306.
Jung, P. (2017). La nullité d'un contrat d'assurance automobile ne paraît plus opposable à la victime d'un accident de la circulation”, Ngo Jung & Partners, available at: https://www.njpartners.com/wp- content/uploads/ 2017/11/Nullit %C3%A9-dun-contrat-dassurance-automobile-par-Pierre-Jung.pdf
Loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs (Version en vigueur à partir du 1er juin 2019).
 
Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (Version en vigueur au 22 mars 2020).
Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation (Version consolidée au 14 janvier 2010).
Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances de Belgique (mise à jour au 30-10-2020).
Mazeaud, H., Chabas, F., Mazeaud, L. & Mazeaud, J. (1950). Traité théorique et pratique de la responsabilité civile. ‌4ème éd., Paris, Montchrestien.
OECD. (2003). Policy Issues in Insurance, NO5: Insurance and Expanding Systemic Risks, OECD Publishing.
Ryn, J. V. (1963). ‌Le droit propre de la victime d'un accident d'automobile contre l'assureur de la personne responsable‌. Revue Critique de Jurisprudence Belge, 313-328.
Schulz, R. (2009). L’intervention de l’assureur au procès pénal: Contribution à l’étude de l’action civile. Thèse de doctorat, Université Nancy 2, Faculté de Droit Français.
 Terré, F., Simler, P., Lequette, Y. & Chénedé, F. (1996). Droit civil: Les obligations. 6ème éd., Paris, Dalloz.     

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image