فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه مدیریت صنعتی و کارآفرینی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

هدف: ‌دستیابی به مزیت رقابتی در ‌صنعت بیمه مستلزم نوآوری و کارآفرینی است و شناسایی فرصت؛ جوهره و نقطه شروع کارآفرینی محسوب می ­شود که ارزیابی آن ‌رابطه میان کشف فرصت و بهره­ برداری از آن را تسهیل می‌­کند. بنابراین، تحقیق حاضر با هدف ‌شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای ارزیابی فرصت ­های کارآفرینی در صنعت بیمه انجام شده است.
روش­ شناسی: این پژوهش به روش توصیفی-‌پیمایشی انجام شده است. برای این منظور، ابتدا با استفاده از پرسشنامه محقق­ساخته و نظرسنجی از خبرگان، معیارهای ارزیابی فرصت مستخر‌ج ‌از پیشینه تحقیق غربالگری شد و با انجام آزمون میانگین و به‌وسیله نرم­افزار SPSS تحلیل گردید. سپس، وزن معیارها با ‌پرسشنامه بهترین-بدترین و نرم­افزار LINGO تعیین شد. جامعه آماری اول شامل 31 نفر از اساتید دانشگاه و خبرگان صنعت بیمه و جامعه­آماری دوم شامل 8 نفر از مدیران شرکت بیمه پارسیان بودند. روایی پرسشنامه­ها نیز توسط ‌اساتید دانشگاه و خبرگان صنعت مورد تأیید قرار گرفت. ‌پایایی پرسشنامه اول با آلفای کرونباخ 841/0 و پایایی پرسشنامه دوم با نرخ ناسازگاری 0427/0 تأیید شد.
یافته­ ها: مهم­ترین معیارهای ارزیابی فرصت کارآفرینی در صنعت بیمه به ترتیب اهمیت شامل منابع پروژه، میزان سرمایه‏ گذاری منابع، نیاز بازار، حاشیه سود، سطح رقابت، مطلوبیت و جذابیت فرصت، وجود فرصت­ های بالقوه دیگر و موانع کم برای ورود است.
نتیجه ­گیری: شرکت­ های بیمه با تأکید بر معیارهای شناسایی شده، ‌ضمن ارزیابی فرصت­ های کارآفرینی در صنعت، می­توانند تصمیمات صحیحی درباره چگونگی بهره ­برداری از فرصت­ ها ‌اتخاذ کنند تا با کسب مزیت رقابتی، سبب رشد و توسعه اقتصادی کشور شوند.
 
طبقه­بندی موضوعی: G22، L26، C81.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing the criteria for evaluating entrepreneurial opportunities in the insurance industry (Case study: Parsian insurance company)

نویسندگان [English]

  • S. M. Rashidifard
  • S. Safari
  • A. Habibirad

Department of Industrial Management, Faculty of Literature and Humanities, Shahed University, Tehran, Iran

چکیده [English]

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Achieving competitive advantage in insurance industry requires innovation and entrepreneurship. Opportunity identification is the essence and starting point of entrepreneurship. Opportunity evaluation is an essential element in the entrepreneurial process that facilitates the relationship between discovery and exploitation. The purpose of this study is to identify and prioritize the criteria for evaluating entrepreneurial opportunities in the insurance industry.
METHODS: This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of methodology. First, the criteria for evaluating the opportunity extracted from the research literature and were screened by experts using a researcher-made questionnaire and was analyzed by mean test via SPSS software. Then, the weight of the criteria was determined using the best-worst questionnaire via Lingo software. The first statistical population to identify and determine the criteria for evaluating entrepreneurial opportunities was 31 people from university professors and insurance industry experts. The second statistical population to determine the weight of the criteria set out in the previous step, was 8 managers of Parsian insurance company. The face and content validity of the questionnaires was assessed by university professors and industry experts. The reliability of the first questionnaire was confirmed with Cronbach's alpha of 0.841 and the second questionnaire with an incompatibility rate of 0.0274.
FINDINGS: The most important criteria for evaluating entrepreneurial opportunities in the insurance industry are project resources, amount of resource investment, market needs, profit margin, level of competition, desirability and attractiveness of the opportunity, other potential opportunities and few barriers for entry.
CONCLUSION: Insurance companies can make the right decisions about how to take advantage of opportunities by emphasizing the criteria identified in this study, in order to gain a competitive advantage which leads to the growth and development of the country's economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insurance Industry
  • Entrepreneurial Opportunity
  • Opportunity Evaluation Criteria
  • Best Worst Method
اصغری، مریم و پیله‌وری، نازنین. (1396). ارزیابی و تحلیل عوامل تأثیرگذار بر مدیریت نوآوری در صنعت بیمه و اولویت‌بندی آنها با تحلیل شبکه‌ای (تحقیق موردی: بیمه پارسیان). فصلنامه ‌توسعه تکنولوژی صنعتی، ‌15(30): 36-25.
‌‌حدادی، مهدی و صفری، سعید. (1397). شناسایی و ارزیابی فرصت‌های کارآفرینی در صنعت خودرو مبتنی بر رادار نوآوری (مورد مطالعه شرکت ایران خودرو). پنجمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران، انجمن مدیریت ایران، 26 و 27 اردیبهشت ماه.
کریمی، آیت. (1383). کاربرد بیمه‌های بازرگانی در مدیریت. تهران: انتشارات جاودانه و جنگل، چاپ اول.
محمدی مقانکی، علیرضا. (1392). طراحی مدل شناسائی فرصت‌های کارآفرینی در شرکت‌های بیمه الکترونیکی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس.
‌مقیمی، سیدمحمد.، وکیلی، یوسف و اکبری، مرتضی. (1392). ‌نظریه‌های کارآفرینی‌. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.
یداللهی فارسی، جهانگیر.، حسینی‌نیا، غلامحسین و اسدالهی شاد، مژده. (1393). ‌بررسی معیارهای مؤثر بر ارزیابی فرصت‌های کارآفرینی در صنایع غذایی ارگانیک. کارآفرینی و کشاورزی، 1(1): ‌24-15.
یداللهی فارسی، جهانگیر.، دقیقی اصلی، علیرضا و نظمی شرامین، ولی­اله. (1392). طراحی الگوی ارزیابی فرصت‌های کارآفرینی در بیمه‌های عمر. پژوهشنامه بیمه، ‌28(4): ‌200-179.
یداللهی فارسی، جهانگیر.، کلابی، امیرمحمد و مهرابی، رزا. (1390). ‌فرصت‌ها و ایده‌های کارآفرینی‌. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ دوم.
Arabiyat, T. S., Mdanat, M., Haffar, M., Ghoneim, A. & Arabiyat, O. (2019). The influence of institutional and conductive aspects on entrepreneurial innovation, Evidence from GEM data. Journal of Enterprise Information Management 32(3): 366-389‌.
Biney, I. K. (2019‌). Unearthing entrepreneurial opportunities among youth vendors and hawkers: Challenges and strategies. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 8(2): 1-14‌.
Carayannis, E. G. (2013‌). Encyclopedia of Creativity, Invention, Innovation, and Entrepreneurship. Springer, New York.
Davidsson, P. (2015‌). Entrepreneurial opportunities and the entrepreneurship nexus: A re-conceptualization. Journal of Business Venturing, 30(5): 674-695.
He J., Nazari M., Zhang, Y. & Cai, N. (2020). Opportunity-based entrepreneurship and environmental quality of sustainable development: A resource and institutional perspective. Journal of Cleaner Production, 256, 120390. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120390.
Lins, F. A. & Doktor, R. H. (2014). A theory of entrepreneurial opportunity discovery, knowledge creation, and decision-making. Research Journal of Business Management, 3(1): 18-29.
‌Wood, M. S. & Williams, D. W. (2014). Opportunity evaluation as rule‐based decision making. Journal of Management Studies, 51(4): 573-602.
 
 

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image