فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه حقوق خصوصی، دانشگاه تهران (پردیس فارابی)، ایران

2 گروه حقوق ثبت، تهران، ایران

چکیده

هدف: به کارگیری بیمه حق مالکیت موجودِ نظام‌های حقوقی در حقوق ایران جهت حل مشکلات معاملات املاک
روش تحقیق: بیمه حق مالکیت در آمریکا توصیف و جایگاه آن در حقوق ایران تحلیل می‌شود.‏ در تحلیل هم از روش اصولی حقوق و گاه از مصالح نظام حقوقی کمک گرفته شده است.
یافته‌ها: معاملات املاک از معاملات حساس است که می‌توان روش‌های مختلفی را جهت نظم بخشیدن به ‏آن و حمایت از متضررین، پیش‌بینی کرد. حمایت از خریدار با حسن نیت مستلزم بیمه معامله و جبران ‏خسارت با مستحق للغیر درآمدن مبیع و یا کشف سایر عیوب مبیع است. شرکت‌های بیمه با دسترسی به ‏اطلاعات ثبتی و با بررسی و ممیزی ‏ملک، وضعیت حقوقی و اعتباری آن را در کنار وضعیت ‏موضوعی، مثل نبود عیب و نقص، تضمین می‌کنند. آثار این نوع بیمه برای جامعه و نظام حقوقی پربار است؛ چرا که در کنار حفظ اعتبار اسناد رسمی، ‏از ‏طریق بررسی بیمه‌گران، امنیت و اطمینان معاملات املاک و دلگرمی خریداران جهت خرید مطمئن‌تر را برقرار می‌کند و این خود می‌تواند منجر ‏به امنیت معامله  ‌شود و باعث افزایش ارزش واقعی ملک، ایجاد اشتغال و از همه مهم‌تر، کشف معاملات فاسد با ممیزی ملک توسط ‏شرکت‌های بیمه‌گر است.
نتیجه‌گیری: جایگاه بیمه حق مالکیت در بین انواع بیمه‌نامه‌ها، زیرمجموعه بیمه اموال و گاه مسؤولیت است. ‏ منع قانونی در اعمال این بیمه در حقوق ایران وجود ندارد. اما از موانع عملی این بیمه، وضعیت ثبت املاک و معاملات راجع به ان در کشور است که چندان منطبق با اصول مبنایی اقتصاد و حقوق نیست. پیشنهادها شامل موارد زیر است: تعیین شرایط عمومی این بیمه‌نامه و تصویب آن توسط شورای عالی بیمه و تعیین دقیق میزان جبران خسارت از مالکین و نحوه جبران خسارت در این بیمه‌نامه‌ها. پیش‌بینی شعب اختصاصی جهت رسیدگی به پرونده‌های مطالبات بیمه‌گران در محاکم؛ همچنین، تفسیر قانون توسط قضات محاکم در راستای حفظ اعتبار سند رسمی باشد و تصویب قانون در راستای الزامی بودن تنظیم معاملات املاک توسط حقوق‌دانان.
 

 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Title Insurance

نویسندگان [English]

  • A. Rajabi 1
  • V. Mirnejad 2

1 Department of Private Law, University of Tehran (Farabi Campus), Iran

2 Department of Registration Law, Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: to use the property right insurance of the existing legal systems in Iranian law to solve the problems of real estate transactions
Research method: property right insurance in America is described and its position in Iranian law is analyzed.
Findings: Real estate transactions are sensitive transactions that can be predicted in various ways to regulate them and support the victims. The protection of the buyer in good faith requires the insurance of the transaction and the compensation of the loss due to the wrongdoing of the seller or the discovery of other defects of the seller. By accessing the registered information and by examining and auditing the property, insurance companies guarantee its legal and credit status in addition to the objective status, such as the absence of defects. The effects of this type of insurance are fruitful for the society and the legal system; Because in addition to maintaining the credibility of notary documents, through the review of insurers, it establishes the security and reliability of real estate transactions and the encouragement of buyers to make a safer purchase, and this itself can lead to the security of the transaction and increase the real value of the property, create employment and The most important thing is to detect corrupt transactions with property audits by insurance companies.
Result: The position of property right insurance among all types of insurance policies is a subset of property and sometimes liability insurance. There is no legal prohibition to apply this insurance in Iranian law. But one of the practical obstacles of this insurance is the state of real estate registration and transactions related to it in the country, which is not in line with the basic principles of economics and law. The proposals include the following: determining the general conditions of this insurance policy and its approval by the Supreme Council of Insurance and determining the exact amount of compensation from the owners and the way of compensation in these insurance policies. Provision of dedicated branches to deal with the cases of insurers' claims in the courts; Also, the interpretation of the law by court judges should be in line with maintaining the validity of the official document, and the approval of the law should be in line with the necessity of regulating real estate transactions by lawyers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • insurance
  • Land Registration
  • Real estate
  • Title in Land
  • Deed
  • Defects
فارسی
1. ایثاری، ب. (1371). «اصطلاحات بیمه‌ای». پژوهشنامه بیمه، سال هفتم، شماره 26، ص 77.
2. بابایی، ا. (1390). «حقوق بیمه». انتشارات سمت، تهران، چاپ یازدهم، ص 48.
3. پور عبدالله، م. (1392). «ادعای ثالث نسبت به مبیع بررسی تطبیقی نظام‌های حقوقی ایران، مصر، انگلستان، با نگرشی به کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا». نشر دادگستر، تهران، چاپ اول، ص 155.
4. خروشی، ع. (1390). «حقوق بیمه-تعهدات در بیمه­های غرامت». مجمع علمی و فرهنگی مجد، تهران، چاپ اول، ص 35.
5. صادقی مقدم، م.ح. شکوهی زاده، ر. (1392). «حقوق بیمه-کلیات عقد بیمه». جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، ص 142 و ص 144.
6. طباطبایی حصاری، ن. (1393). «مبانی و آثار نظام ثبت املاک». شرکت سهامی انتشار، تهران، چاپ اول، ص 52 و صص 131-135
7. طباطبایی حصاری، ن. (1395). «عوامل محیطی و انسانی هزینه معاملات ملکی و راهکارهای کنترلی حقوق ثبت ایران». دو فصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی - دانش و توسعه سابق. سال بیست و سوم، شماره 9، ص 7.
8. کاتوزیان، ن. (1383). «قواعد عمومی قراردادها». جلد اول، شرکت سهامی انتشار، تهران، چاپ ششم، ص 149.
9. کاتوزیان، ن.(1395). «مسئولیت مدنی، الزام‌های خارج از قرارداد». جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ 14، ص 562.
10. کاتوزیان، ن. (1395)، «قواعد عمومی قراردادها». جلد پنجم، شرکت سهامی انتشار، تهران، چاپ دهم، ص 234.
11. کریمی، آ. (1386). «مبانی علمی و نظری بیمه‌های اموال». پژوهشکده بیمه، تهران، چاپ سوم، ص 21.
12. مددی، س. (1387). «مسؤولیت مدنی سردفتر در تنظیم اسناد در حقوق ایران و انگلیس». دانشگاه آزاد اسلامی، ص 131.
 
انگلیسی
Books & Arts:
13. Aalberts, R. J. & Siedel J, G. (2009). »Real Estate Law«. South-Western Cengage Learning. 7th ed. P 276 and p 286.
14. Arruñada, B. (2002). »a Transaction-Cost View of Title Insurance and its Role in Different Legal Systems«. Geneva Papers of Risk and Insurance. 27: 4. October. Pp 582-584.
15. Arruñada, B. Nuno, G. (2005). »The Choice of Titling System in Land«. The Journal of Law and Economics 48(2); 709-727.p1.
16. Dixon, M. (2013). »Modern Land Law«. Routledge. 11th ed. p 39.
17. Gosdin, J. (2007). »Title Insurance A Comprehensive Overview«. Section of Real Property Probate and Trust Law. Third Edition. p 8.
18. Hinkel, D. F. (2006). »Practical Real Estate law«. West Legal Studies. 5thed. Pp 384-401
19. Hosack, J. L. Esq. Goldstein. J. E. (2015). »Title Insurance and Escrow Report«. Buchalter Nemer.p2.
20. Levey, J. S. (2000). »A Beginner's Guide to the Commitment for Owner's Title Insurance«. Probete & Property. Chicago. P8
21. Malloy, R. P. (2004). »Using Title Insurance to Avoid Malpractice and Protect Clients in A Changing Marketplace1«. Syracuse University, N  Published Version in 11 The Digest 51. P15.
22. Johnson, H. (2014). »the Nature of Title Insurance«.The Journal of Risk and Insurance. Published by American Risk and Insurance Association. Vol. 33(3); 393-410.p397 and p402 and p 408.
23. Rodell, A. Clare, H. (2012). »Property Law and Practice«. College of Law Publishing. P386
24. Schmid, H. & et.al. (2005). »Real Property Law and Procedure in the European Union«.European University Institute (EUI) Florence/European Private Law Forum. P58.
25. Yohe, J. (2017). »Title news«. published monthly by the American Land Title Association. P5.
26. Zevenbergen, J. (2014). »Systems of Land Registration: Aspects and Effects«. Nederlandse Netherlands Geodetic Commission. P34.

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image