فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

گروه مدیریت، دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع)، مشهد، خراسان رضوی، ایران

چکیده

هدف: شناخت ابعاد بازارگرایی راهبردی در صنایعی که شدت رقابت در آن­ها زیاد بوده و مشتریان دارای نیازها و خواسته­های متفاوت و متنوع هستند اهمیت بسیار زیادی دارد. کسب اطلاعات و دانش بازار و پاسخگویی براساس آن، فلسفه وجودی بازارگرایی است. هدف اصلی این پژوهش، مفهوم­پردازی بازارگرایی راهبردی و رابطه آن با عملکرد در صنعت بیمه ایران است.
روش­‌شناسی: این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را مدیران 16681 نمایندگی دولتی و خصوصی بیمه در استان­‌های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی و خوزستان تشکیل می­دهند که از میان آن­ها با استفاده از فرمول نمونه­گیری در جامعه محدود و روش نمونه­گیری تصادفی طبقه‌ای، نمونه­ای به حجم 300 نمایندگی انتخاب گردیده است. داده­های حاصل از پرسشنامه­ها از طریق مدل­یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم­افزار AMOS18 به منظور آزمون فرضیه­های پژوهش تحلیل گردید. روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوا و سازه و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردید.
یافته‌­ها: نتایج پژوهش نشان می­دهد که بازارگرایی راهبردی بر عملکرد مالی و غیرمالی صنعت بیمه ایران تأثیر مثبت و معنادار دارد؛ نقش واسطه عملکرد غیرمالی در رابطه بازارگرایی با عملکرد مالی نیز تأیید گردید.
نتیجه‌­گیری: گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به مشتریان و رقبا و سپس طراحی یک راهبرد بازارگرا متناسب با فرصت­ها و تهدیدهای محیطی در جهت پاسخگویی به آن‌ها و فراهم نمودن زیرساخت­های فرایندی، سیستمی و رفتاری جهت پیاده­سازی این راهبرد به طور مستقیم، شاخص­های مالی و غیر مالی در صنعت بیمه ایران را بهبود می­دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Conceptualization of strategic market orientation and its relationship with the performance of the insurance industry in Iran

نویسنده [English]

 • M. Rojooii

Department of Management, Imam Reza International University (AS), Mashhad, Razavi Khorasan, Iran

چکیده [English]

Objective: It is very important to know the dimensions of strategic market orientation in industries where the intensity of competition is high and customers have different and diverse needs and demands. Obtaining market information and knowledge and responding based on it is the existential philosophy of market orientation. The main goal of this research is to conceptualize strategic market orientation and its relationship with performance in Iran's insurance industry.
Methodology: This research is applied and of descriptive survey type. The statistical population of the research consists of the managers of 16,681 public and private insurance agencies in the provinces of Tehran, Khorasan Razavi, Isfahan, Fars, East Azerbaijan and Khuzestan, from which a sample of 300 was selected using the limited population sampling formula and stratified random sampling method. The representative has been selected. The data obtained from the questionnaires were analyzed through structural equation modeling using AMOS18 software in order to test the research hypotheses. The validity of the questionnaire was confirmed through content and construct validity and its reliability with Cronbach's alpha coefficient.
Findings: The results of the research show that strategic market orientation has a positive and significant effect on the financial and non-financial performance of Iran's insurance industry; The mediating role of non-financial performance in the relationship between market orientation and financial performance was also confirmed.
Conclusion: Collecting and analyzing information related to customers and competitors and then designing a market-oriented strategy in accordance with environmental opportunities and threats in order to respond to them and providing process, system and behavioral infrastructure to implement this strategy directly, financial indicators and Improves non-financial in Iran's insurance industry.

کلیدواژه‌ها [English]

 • strategic market orientation
 • financial performance
 • non-financial performance
 • Iranian insurance industry
 • آذر، عادل و منصور مومنی (1387). آمار و کاربرد آن در مدیریت، تهران، انتشارات سمت.
 • حافظ­نیا، محمدرضا (1377). مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران، انتشارات سمت.
 • سرمد، زهره و عباس بازرگان و الهه حجازی (1382). روش تحقیق در علوم رفتاری، تهران، انتشارات آگه.
 • Ashrafi, A. and Zare Ravasan, A. (2018), "How market orientation contributes to innovation and market performance: the roles of business analytics and flexible IT infrastructure", Journal of Business & Industrial Marketing, 33(7), 970-983.
 • Barney, J.B. (1991), “Firm resources and sustained competitive advantage”, Journal of Management, 17, 99-120.
 • Benito, O., Benito, J., and Munoz-Gallego, P. (2009). Role of entreprenurship and market orientation in firm’s success, European Journal of Marketing 43(3/4), 500-522.
 • Bhuian, S., Menguc, B., and Bell, S. (2005). Just entrepreneurial enough: the moderating effect of entrepreneurship on the relationship between market orientation and performance, Journal of Business Research 58, 9-17.
 • Bodlaj, M. (2011). The impact of a responsive and proactive market orientation on innovation and business performance, Economic and Business Review, 12(4), 241-261.
 • Boukis, A. (2019), "Internal market orientation as a value creation mechanism", Journal of Services Marketing, 33(2), 233-244.
 • Carr, J.C. and Lopez, T.B. (2007), “Examining MO as both culture and conduct: modelling the relationship between MO and employee responses”, Journal of Marketing Theory and Practice, 15(1), 113-126.
 • Castro, C., Armario. E., and Sanchez, M. (2005). Consequences of market orientation for customers and employees, European Journal of Marketing 39(5/6), 646-675.
 • Day, G.S. (1994), “The capabilities of market-driven organizations”, Journal of Marketing, 58(4), 37-52.
 • Deshpande, R., Webster, F. (1989). Organizational culture and marketing: defining the research agenda, Journal of Marketing 53(1), 3-15.
 • Drucker, P.F. (1954). The practice of Management, Harper & Row, New York.
 • Foley, A. And Fahy, J. (2009), “Seeing market orientation through a capabilities lens”, European Journal of Marketing, 43(1/2), 13-20.
 • Gatignon, H. and Xuereb, J.B. (1997), “Strategic orientation of the firm and new product performance”, Journal of Marketing Research, 34(1), 77-90.
 • Green, K.W., Inman, R.A., Brown, G. and Willis, T.H. (2005). Market orientation: relation to structure and performance, Journal of Business and Industrial Marketing 20(6), 276-284.
 • Grinstein, A. (2008). The relationships between market orientation and alternative strategic orientations: A meta-analysis, European Journal of Marketing 42(1/2), 115-134.
 • Jaworski, B.J., Kohli, A.K (1993). Market orientation: antecedents and consequences, Journal of Marketing 57(3), 53-70.
 • Kaliappen, N. and Hilman, H. (2017), "Competitive strategies, market orientation types and innovation strategies: finding the strategic fit", World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, 13(3), 257-261.
 • Kohli, A.K., Jaworski, B.J. (1990). Market orientation: the construct, research propositions, and managerial implications, Journal of Marketing 54(2), 1-18.
 • Kotler, P., Armstrong, G. (2007). Principles of marketing Prentice-Hall International Inc, 361-364.
 • Langerak, F. (2003). The effect of market orientation on positional advantage and organizational performance, Journal of Strategic Marketing 11(2), 93-115.
 • Lonial, S.C., Tarim, M., Tatoglu, E., Zaim, S. and Zaim, H. (2008). The impact of market orientation on NSD and financial performance of hospital industry, Industrial Management and Data Systems 108(6), 794-811.
 • Ma, J., Todorovic, Z. (2011). Making universities relevant: market orientation as dynamic capability whitin institutions of higher learning, Academy of Marketing Studies Journal 15(2), 1-15.
 • Matsuno, K., Mentzer, J., and Rentz, J.O. (2005). A conceptual and empirical comparison of three market orientation scales, Journal of Business Research 58(1), 1-8.
 • Matsuno, K., Mentzer, J.T., and Ozsomer, A. (2002). The effects of entrepreneurial proclivity and market orientation on business performance, Journal of Marketing 66(3), 18-32.
 • Montiel-Campos, H. (2018), "Entrepreneurial orientation and market orientation: Systematic literature review and future research", Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, 20(2), 292-322.
 • Morgan, R.E. and Strong, C.A. (1998), “Market orientation and dimensions of strategic orientation”, European Journal of Marketing, 32(11/12), 1051-1073.
 • Narver, J., Slater, S. (1990). The effect of market orientation on business profitability, Journal of Marketing 54(4), 20-35.
 • Narver, J.C., Slater, S.F., and Tietje, B. (2004). Creating a market orientation, Journal of Market-Focused Management 2(3), 241-255.
 • Nwokah, N. Gladson. (2008). Strategic market orientation and business performance: The study of food and beverages organisations in Nigeria, European Journal of Marketing 42(3/4), 47-53.
 • Oduro, S. and Haylemariam, L. (2019), "Market orientation, CSR and financial and marketing performance in manufacturing firms in Ghana and Ethiopia", Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, 10(3), 398-426.
 • O’Sullivan, D., Butler, P. (2009). Market orientation and enterprise policy, European Journal of Marketing 43(11/12), 1349-1364.
 • Pehrsson, T. (2020), "Do types of strategic orientations make a difference? A study of MNCs’ performance in foreign markets", European Business Review, 32(1), 26-45.
 • Piroos, A.Neffe, C. and Lattuch, F. (2018), "The way we work: linking market orientation with internal workplace solutions", Human Resource Management International Digest, 26(3), 41-44.
 • Raaij, E.M. and Stoelhorst, J.W. (2008), “The implementation of market orientation, A review and integration of the contributions to date”, European Journal of Marketing, 42(11/12), 1265-1293.
 • Raju, P.S., Lonial, S. C., and Gupta, Y. P. (1995). Market orientation and performance in the hospital industry, Journal of Health Care Marketing 15(4), 34-41.
 • Ramayah, T., Samat, N., and Lo, M. (2011). Market orientation, service quality and organizational performance in service organizations in Malaysia, Asia-Pacific Journal of Business Administration 3(1), 56-65.
 • Rodrigues, A. P., Pinho, M.R. (2010). Market orientation, job satisfaction, commitment and organisational performance.The specific case of local public sector, Transforming Government: People, Process and Policy 4(2), 172-192.
 • Ruekert, R. (1992). Developing a market orientation: an organizational strategy perspective, International Journal of Research in Marketing 9(3), 225- 245.
 • Shapiro, B.P. (1988). What the hell is market oriented, Harvard Business Review 66(6), 119-125.
 • Sorensen, H.E. (2009). Why competitors matter for market orientation, European Journal of Marketing 43(5/6), 735-761.
 • Sun, J.Yao, M.Zhang, W.Chen, Y. and Liu, Y. (2016), "Entrepreneurial environment, market-oriented strategy, and entrepreneurial performance: A study of Chinese automobile firms", Internet Research, 26(2), 546-562.
 • Todorovica, Z., William J. (2008). Entrepreneurial and market orientation relationship to performance, Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy 2(1), 21-36.
 • Uncles, M. (2011). Researching market orientation and business performance, Australasian Marketing Journal 19, 161-164.
 • Walker, O.C., Mullins, J. (2013). Marketing Strategy: A Decision-Focused Approach, 8th Edition, McGraw-Hill Education.
 • Walker, O.C., Ruekert, R.W. (1987). Marketing’s role in the implementation of business strategies: a critical review and conceptual framework, Journal of Marketing, 51(3), 15-33.
 • ·      Wong, Hiu-Kan., Paul, D. Eliss. (2007). Is market orientation affected by the product life cycle, Journal of world business 42, 142-156.
 • Wood, W.R., Bhuian, S.N. (1993). Market orientation and nonprofit organizations: performance associations and research propositions, Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing 1(1), 7-32.
 • Yadav, S.Tripathi, V. and Goel, G. (2019), "Modelling strategic orientation dimensions and performance of small and medium enterprises: An application of interpretative structural modelling", Journal of Modelling in Management, 14(3), 754-772.
 • Zebal, M. (2018), "The impact of internal and external market orientation on the performance of non-conventional Islamic financial institutions", Journal of Islamic Marketing, 9(1), 132-151.

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image