فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

گروه علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

ایجاد عدالت در بخش سلامت، باتوجه به ارتباط مستقیم آن با قابلیت‌های افراد، نسبت به سایر بخش‌های اقتصاد، اهمیت مضاعفی دارد و ازاین‌‌رو توجه و بررسی ابعاد آن ضروری به‌ نظر می‌‌رسد. هزینه‌‌های بهداشتی و درمانی، به جهت غیرقابل پیش‌‌بینی‌بودن و سرسام‌آوربودن بخش مهمی از آن، از اهمیت ویژه‌‌ای برای خانوارها برخوردار است. این بخش از هزینه‌‌های خانوارها، چالش‌های زیادی از جهت عدالت و برابری در مشارکت مالی آن دارد. در این مقاله ابتدا به بررسی نابرابری‌ها در پرداخت‌های بیمه‌‌های بهداشتی و درمانی در مقایسه با هزینه‌‌های کل خانوارها، طی دورۀ 1383-1389 با استفاده از شاخص نابرابری جینی و شاخص نابرابری تایل پرداخت شده و سپس با محاسبۀ شاخص کاکوانی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش عدالت در تأمین مالی بخش سلامت، روند عادلانه‌بودن این پرداخت‌ها به تفکیک مناطق شهری و روستایی تحلیل شده است. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که باتوجه به تنازلی‌بودن شاخص کاکوانی، شاهد توزیع ناعادلانه پرداخت‌های بیمه‌ای در دهک‌های مختلف هزینه‌‌ای هستیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey of justice and inequities in payments of households for health insurance

نویسنده [English]

  • Y. Mohammadzadeh

Department of Economic Sciences, Faculty of Economics and Management, Urmia University, Urmia, Iran

چکیده [English]

Due to the direct relationship of equity with the capabilities of people, executing it in the health sectors comparing with the other economy sectors, is of utmost importance, hence its consideration is necessary. Due to the unpredictability and high expenses of Health costs, it is of great importance to households. This part of the household expenses provides many challenges in regard of justice and equity in its financial contribution. In this paper, firstly, inequities in health insurance payments comparing with the total household costs during 2004-2010 has been investigated utilizing Gini Index and Theil Index, then calculating Kakwani Index as the most plausible method to measure justice in the financing of the health sector, the fairness of the payments in the rural and urban areas has been analyzed. The results indicated that though depression in the Kakwani index, the unfair distribution of insurance payments is noticed in different deciles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lorenz curve
  • Gini index
  • Theil index
  • Kakwani index

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image