فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

به علت تحولات اخیر در صنعت بیمه و گرایش بازار به سوی رقابت‌پذیری، نوآوری سازمانی در شرکت‌های بیمه برای کسب مزیت رقابتی، بیش‌ازپیش اهمیت می‌یابد. باتوجه به اینکه از نوآوری به‌عنوان مهم‌ترین عامل مؤثر بر کسب مزیت رقابتی در سازمان‌ها یاد می‌شود، هدف تحقیق حاضر تبیین رابطۀ بین نوآوری سازمانی و مزیت رقابتی در شرکت‌های بیمه است. همچنین، در این تحقیق به‌عنوان یک هدف فرعی به بررسی وضع موجود نوآوری سازمانی در شرکت‌های بیمه پرداخته شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی بوده و با توجه به نحوۀ گردآوری داده‌ها توصیفی-‌پیمایشی است. نوآوری سازمانی در این تحقیق شامل نوآوری در محصول، نوآوری فرایندی و نوآوری اداری است. جامعۀ آماری این تحقیق را مدیران ارشد شرکت‌های بیمۀ خصوصی در شهر تهران تشکیل می‌دهند که 130 نفر از آن ها به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامۀ استاندارد استفاده شده است. برای آزمون فرضیه‌ها باتوجه به داده‌های پرسش‌نامه از ضریب همبستگی پیرسون، مدل‌سازی معادلات ساختاری و آزمون تی یک نمونه‌ای استفاده شده است.
یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که رابطۀ مثبت و معنا‌داری میان نوآوری سازمانی به‌طورکلی و انواع آن با مزیت رقابتی در شرکت‌های بیمه وجود دارد و در میان انواع نوآوری، نوآوری در محصول، بیشترین رابطه را با مزیت رقابتی در شرکت‌های بیمه دارد. همچنین، نتایج تحلیل آزمون تی یک نمونه‌ای نشان داد که شرکت‌های بیمه تنها از لحاظ نوآوری فرایندی در وضعیت مطلوبی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between organizational innovation and competitive advantage among insurance companies

نویسندگان [English]

  • S. Sehat
  • N. Mazloomi
  • H. Fakhimi Mohammadpour

Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Due to the recent changes in the insurance industry and the market tendency toward competition, innovation among insurance companies to gain competitive advantage has been of utmost importance. Because innovation has been considered as the most important issue to gain the competitive advantage in the organizations, the purposed behind the current study is to investigate the relationship between innovation and competitive advantage among insurance companies. Meanwhile, the current status of organizational innovation among insurance companies as the secondary goal of the current study has been attended. The research method is applied and according to the Data Analysis method is considered as Descriptive-Survey. Organizational innovation consists of Product, Process, and Administrative Innovation. The statistical population consists of the senior managers of private insurance companies in Tehran and 130 ones have been selected as a sample. To gather data, a standard questionnaire has been applied. To test hypotheses according to the data gathered based on the questionnaire, Pearson Correlation, Structural Equation Model and One Sample T-test have been utilized.
The results indicated that there is a positive and significant relationship between the organizational innovation as a whole and different kinds of competitive advantage among insurance companies and among different kinds of innovation, product innovation has the highest relationship with the competitive advantage among insurance companies. Also, the One Sample T-test analysis indicated that only the Process Invocation of the insurance companies is in a desired condition. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational innovation
  • Product innovation
  • Process innovation
  • Administrative innovation and competitive advantage

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image