فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علی آباد کتول، گلستان، ایران

2 استاد دانشگاه الزهراء

3 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علی آبادکتول، گلستان، ایران

چکیده

هدف: از آنجایی‌که بقای تعهدات مربوط به بیمه‌گذاران و به حداکثر رساندن منافع شرکت از مهم‌ترین اهداف شرکت‌های بیمه بوده و از سویی سازمان‌های نظارتی هر کشور به تصویب قوانین و مقررات خاص و مدیران با اتخاذ تدابیر احتیاطی و راهکارهای فنی و مالی نوین سعی می‌کنند تا توان مالی شرکت‌های بیمه را در حد قابل قبولی حفظ کنند لذا هدف از این پژوهش ارائه یک مدل هوشمند جهت پیش‌بینی توانگری مالی در شرکت‌های بیمه، به عنوان یک سیستم پشتیبان تصمیم می‌باشد.
روش‌شناسی: به منظور ارائه مدل پیش‌بینی کننده توانگری مالی شرکت‌های بیمه با بررسی پیشینه تعداد 17متغیر به عنوان متغیر پیش‌بین جهت پیش‌بینی طبقه توانگری مالی از منابع معتبر سایت بیمه مرکزی ج.ا.ا، طی سال 1392 تا 1396 استخراج ‌شده است. در این پژوهش ابتدا نتایج حاصل از به‌کارگیری مدل‌های مختلف پیش‌بینی مبتنی بر هوش مصنوعی شامل: درخت تصمیم، شبکه عصبی، نایبویز مورد مقایسه قرار گرفت در مرحله بعد رتبه­بندی الگوریتم­های پیش­بینی شونده مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد درخت تصمیم با دقت 99 درصد بهترین عملکرد را در پیش‌بینی توانگری مالی دارد با توجه به اینکه درخت تصمیم، مدل‌های شناخت و نگاشت غیرخطی و الگوهای آشوب گونه بین متغیرهای هدف و تصمیم می‌باشد.
نتیجه‌گیری: بالا بودن دقت مدل درخت تصمیم در پیش‌بینی توانگری مالی، را اثبات می‌کند و مدل استخراج شده با استفاده از درخت تصمیم دقت و قابلیت بسیار بالایی در تخمین را داراست.
 

 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The behavior of non-linear models in predicting the financial solvency of insurance companies listed on the stock exchange

نویسندگان [English]

  • S.F. Shahbazadeh Zaferani 1
  • Ebrahim Abbasi 2
  • H. Dideh Khani 3

1 Department of Financial Management, Islamic Azad University, Aliabad Katul Branch, Golestan, Iran

2 Professor, Al-Zahra University

3 Faculty of Islamic Azad University, Aliabad branch, Golestan, Iran

چکیده [English]

Purpose: Since the survival of obligations related to policyholders and maximizing the company's benefits are among the most important goals of insurance companies, and on the other hand, the regulatory organizations of each country approve special laws and regulations, and managers try to adopt precautionary measures and new technical and financial solutions to be able to keep insurance companies' finances at an acceptable level, therefore, the purpose of this research is to provide an intelligent model to predict financial wealth in insurance companies, as a decision support system.
Methodology: In order to provide a model predicting the financial wealth of insurance companies, 17 variables have been extracted as predictor variables to predict the financial wealth class from the reliable sources of the Central Insurance website of J.A. In this research, the results obtained from the application of different prediction models based on artificial intelligence were compared, including: decision tree, neural network, Nyboys, and in the next step, the ranking of predictive algorithms was examined.
Findings: The results of this research showed that the decision tree has the best performance in predicting financial wealth with 99% accuracy, considering that the decision tree is a non-linear recognition and mapping model and chaotic patterns between the target and decision variables.
Conclusion: It proves the high accuracy of the decision tree model in predicting financial prosperity, and the model extracted using the decision tree has a very high accuracy and capability in estimation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Markets
  • Classification
  • Data Mining
  • Finance
  • Artificial Intelligence
1. ابراهیمی، عباس؛ ابوئی مهریزی، امیر، (1390)، "کاربرد شبکه عصبی-فازی انطباقی در پیش بینی قیمت سهام شرکت ایران خودرو"، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار شماره هفتم، تابستان. صفحات  187 تا 214.
2. بختیارنصرآبادی، حسینعلی؛ نوراللهی، نیما، (1394)، " اثربخش ی تکنیک‌های داده کاوی در پیش بینی توانگری مالی شرکت‌های بیمه «حقیقت یا مجاز"، دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت، تهران، موسسه اطلاع رسانی نارکیش. صفحات 25 تا 45.
3. دقیقی اصلی، علیرضا؛ پریزادی، عیسی؛ طیار، شاهین، (1392)، "اولویت بندی سیستم‌های مختلف نظارت بر توانگری شرکت‌های بیمه با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)"، پژوهشنامه بیمه سال بیست و هشتم بهار 1392 شماره 1 (پیاپی 109). صفحات 1 تا 31.
4. راغفر، حسین؛ صفرزاده، اسمعیل؛ غفور بروجردی، مریم، (1397)، " تاثیر تورم بر توانگری مالی شرکت‌های بیمه در ایران"، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال دوازدهم، شماره 2، پساپی42، تابستان، صفحه‌های 47-23.
5. سهرابی، بابک؛ ایرج، حمیده، (1394)، " کتاب مدیریت کلان داده‌ها در بخش‌های خصوصی و عمومی"، تهران: انتشارات سمت. صفحات 87-89.
6. صفری، امیر؛ سرلک، نرگس؛ ربابه نصیری، (1394)، "رابطه بین شاخص توانگری مالی و نسبتهای مالی در موسسات بیمه ایران"، کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی، مشهد، موسسه تحقیقاتی رایمند پژوه. صفحات 15 تا 36.
7. عجم، سمیه، (1394)، " بررسی توانگری مالی شرکت‌های بیمه تا رویکرد پذیرش ریسک‌های بزرگ، مطالعه موردی بیمه‌های پاسارگارد شهرستان شاهرود"، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی، ساری، شرکت علمی پژوهشی و مشاوره‌ای آینده ساز، دانشگاه پیام نور نکا، صفحات 14 تا 31.
8. قره­خانی، محسن؛ ماجدی، زهرا، (1392)، "ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮاﯾﺐ رﯾﺴﮏ داراﯾﯽ در ﺗﻮاﻧﮕﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ارزش در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ"، پژوهشنامه بیمه، سال بیست و هشتم، شماره 4،زمستان، شماره مسلسل112، صفحات 127 تا 154.
9. ﻣﺎﺟﺪی، زﻫﺮا؛ ﻋﺰﯾﺰﻧﺼﯿﺮی، ﺳﻤﯿﺮا؛ ﻧﺼﯿﺮی، ﻓﺎﻃﻤﻪ، (1391)، " ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺪل ﺗﻮاﻧﮕﺮی ﻣﺎﻟﯽ 2: اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ"، ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه. صفحات 4 تا 14.
10. مظلومی، نادر؛ باباجانی، جعفر؛ جعفری، رضا، (1398)، " تعیین سرمایه ی بهینه در شرکت‌های بیمه بر اساس مدلسازی داخلی نسبت توانگری مالی و روش هزینه- فایده"، پژوهشنامة بیمه، سال سی وچهارم، شمارۀ 1، شمارۀ مسلسل 133، صفحات 1-22
11. مطیعی، علی؛ اسماعیل‌زاده، علی؛ جهانشاد، آزیتا، (1396)، " رابطه توانگری با متغیرهای مالی شرکتهای بیمه"، فصلنامه پژوهشنامه بیمه 32 . صفحات 23 تا 42.
12. نورالله، نیما؛ نصرابادی، حسینعلی؛ بختیار، آسیه، (1394)، " بررسی اثربخشی و کارایی متغیرهای سه گان پرتفوی بیمه شخص ثالث اجباری درمان و ضریب کل خسارت در پیش بینی توانگری مالی شرکتهای بیمه"، سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی. صفحات 42 تا 66.
13. نوراللهی، نیما؛ بختیار نصرآبادی، حسینعلی، (1394)، "پیش بینی توانگری مالی شرکت‌های بیمه با متغیرهای عملکردی بازار محور با استفاده از تکنیک‌های درخت تصمیم گیری و شبکه عصبی"، دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، انجمن مهندسی صنایع ایران، دانشگاه خوارزمی. صفحات 1 تا 11.
14. هاشمی، سید عباس؛ صفری، امیر؛ کمالی دولت آبادی، مهدی، (1389)، "ارزیابی حاشیه توانگری مالی شرکت‌های بیمه در ایران "، فصلنامه صنعت بیمه، سال بیست وپنجم، شماره ٢، تابستان ١٣٨٩، شماره مسلسل ٩٨، صفحات ٧٩ تا 120.
15. AbhijitSharma,Diara MdJadi,DamianWard, (2018), " Evaluating financial performance of insurance companies using rating transition matrices", The Journal of Economic Asymmetries, Volume 18, November, e00102.
16. Kramer Bert. (1997), “N.E.W.S.: A model for the evaluation of non-life insurance companies”, European Journal of OP Research, Vol. 98,N,132,  pp.419-430.
17. Kumar, M., & Thenmozhi, M. (2006), "Forecasting Stock index movement: A comparison of support vector machines and random forest",  SSRN Scholarly Paper. Rochester, NY: Social Science Research Network, January 24, 200-220
18. Mousavi Shiri, M., Vaghfi, H., Ahangary, M., Kholousi, A, (2012), " Corporate Bankruptcy Prediction Using Data Mining Techniques: Evidence from Iran", African Journal of Scientific Research. Vol. 8. No 1. Available through: http://www.journalsbank.com/ajsr_8_3.pdf. [Accessed 25 October 2015].
19. Tung, W.L., Quek, C., Cheng, P., (2004), "GenSo-EWS: A novel neural-fuzzy based early Warning system for predicting bank failures", Neural Networks 17, 567–587.
20. Asanga, S., Asimit, A., Badescu, A. and Haberman, S., 2014. Portfolio
21. De Wit, GW & Kastelijn, WM 1980, 'The solvency margin in non-life insurance companies', Astin Bullettin, vol.1, pp.136-44.
22. Sandström, A. (2006), "Solvency: Models, Assessment and Regulation", London, Chapman &Hall/CRC, pp. 7-20.

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image