فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه علوم ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

اخیراً آیین­نامه مربوط به بیمه اجباری خسارت وارد ­شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه یا به اختصار بیمه شخص ثالث توسط بیمه مرکزی تغییر پیدا کرده است.
هدف: این مقاله تفاوت­های اصلی دو آیین­نامه جدید و قدیم را مطرح و سپس حق بیمه نسبی هر دو آیین نامه را محاسبه و سیستم­های پاداش و جریمه آنها را براساس معیارهای آکچوئری مقایسه می­کند.
یافته‌ها: برای دست­یابی به این هدف ابتدا فرم ریاضی آن در قالب یک سیستم پاداش-جریمه بازنویسی شده، سپس توزیع پایدار سیستم محاسبه شده و براساس آن حق بیمه نسبی سیستم پاداش-جریمه جدید از روش خطی محاسبه می‌شود،
روش شناسی: در ادامه به منظور مقایسه حق بیمه پیشنهادی، توزیع پایدار سیستم پاداش-جریمه جدید و قدیم تعیین و حق بیمه اعلامی از سوی بیمه مرکزی آورده شده است. نهایتاً دو سیستم پاداش-جریمه قدیم و جدید با استفاده مدت زمان میل به حالت پایدار، معیارهای کارایی لویی­مارنتا و سطح میانگین پایداری نسبی با یکدیگر مقایسه می‌شوند.
نتیجه‌گیری: براساس این مقایسه­ها می‌توان نتیجه گرفت که در حالت کلی در سیستم جدید بیمه شخص ثالث، برخلاف اینکه سیستم قدیم مزیت زودتر رسیدن به حالت پایدار را دارد ولی حق بیمه­های ارائه شده توسط مقادیر برآوردی پژوهش حاضر کاراتر و منصفانه­تر از حق بیمه­های ارائه شده توسط بیمه مرکزی هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of the old and new system of Bonus-Malus system for third party insurance of Iran

نویسندگان [English]

  • A.T. Payandeh Najafabadi
  • M. Sakizadeh

Department of Mathematical Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Recently, the regulations related to compulsory third party damage insurance due to accidents caused by vehicles, or third party insurance in short, have been changed by the Central Insurance.
Purpose: This article presents the main differences between the new and old regulations and then calculates the relative insurance premiums of both regulations and compares their reward and penalty systems based on actuarial criteria.
Findings of the article: To achieve this goal, first its mathematical form is rewritten in the form of a reward-penalty system, then the stable distribution of the system is calculated and based on that, the relative premium of the new reward-penalty system is calculated using the linear method.
Methodology: In order to compare the proposed insurance premium, the stable distribution of the new and old reward-penalty system, and the insurance premium declared by the Central Insurance Agency, are given below. Finally, two old and new reward-penalty systems are compared with each other using the duration of desire to steady state, Louis-Marenta efficiency criteria and the average level of relative stability.
Conclusion: Based on these comparisons, it can be concluded that in general, in the new third party insurance system, unlike the old system, it has the advantage of reaching a stable state sooner, but the insurance premiums provided by the estimated values of the current research are more efficient and fair than the insurance premiums provided are provided by the Central Insurance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Third Party Insurance
  • Relative Premium
  • Bonus-Malus System
  • relative stability level average
  • Loimaranta efficiency
[1] پاینده نجف­آبادی، امیر­تیمور. (1393). تحلیل سیستم پاداش و جریمه ایران، پژوهشنامه بیمه، . شماره 29، دوره4: 31-1.
[2] صباغ، علیرضا. (1384) .سیستم پاداش-جریمه در شرکت های بیمه. پژوهشنامه بیمه. شماره 78، دوره2: 116-95.
[3] Bermudez‎, ‎L. ‎& Morata‎, ‎L‎. ‎(2009)‎. A priori ratemaking‎ using bivariate Poisson regression models‎. Insurance‎: Mathematics and Economics‎, 44(1)‎: ‎135-141‎.‎‎‎
‎[4] Dionne‎, ‎G.‎ ‎& Vanasse‎, ‎C‎. ‎(1992)‎. Automobile insurance ratemaking‎ ‎in the presence of asymmetrical information‎. Journal of‎‎ Applied Econometrics, 7(2): ‎149-165‎.‎‎‎
[5] Denuit‎, ‎M‎. ‎(1997)‎. A new distribution of Poisson-type for the number of claims. ‎ASTIN Bulletin. 27(2): 229-242‎.
[6] Denuit‎, ‎M‎. ‎& Dhaene‎, ‎J‎. ‎(2001)‎. Bonus-malus scales using‎ exponential loss functions‎. Blatter der ‎Deutsche‎‎. Blätter der Deutschen Gesellschaft fur Versicherungsmathematik, 25: 13-25.
 [7] Frangos‎, ‎N. & ‎Vrontos‎, ‎S‎. ‎(2001)‎. ‎Design of optimal Bonus-Malus‎ system with a frequency and a severity component on an individual‎ basis in automobile insurance. ASTIN Bulletin, 31(1): 1-22‎.‎‎‎
[8] Lange‎, ‎J‎. ‎T‎. ‎(1969)‎. Application of a Mathematical Concept of Risk‎ to Property-Liability Insurance Ratemaking‎. Journal of Risk‎ and Insurance‎, 36(4): ‎383-391‎.
[9] Lefevre‎, ‎Cl‎. ‎& Picard‎, ‎Ph‎. ‎(1996)‎. On the first-crossing of a Poisson process in a lower‎ boundary. In Athens Conference on Applied Probability and Time‎ Series Analysis. ‎Springer New York‎.‎‎‎159-175‎. ‎‎‎
 [10] Lemaire‎, ‎J.‎ & ‎Zi‎, ‎H‎. ‎(1994)‎. A comparative analysis of 30 Bonus-Malus systems‎. ASTIN Bulletin‎, 24(2)‎: ‎287-309‎.‎‎‎
f [12] Loimaranta, K. (1972). Some asymptotic properties of bonus system. ASTIN Bulletin, 6(3): 233-245.
[13] Morillo‎, ‎I‎. & Bermudez‎, ‎L‎. ‎(2003)‎. ‎Bonus-malus system using an‎ exponential loss function with an inverse Gaussian distribution‎.  Insurance Mathematics and Economics, 33(1): 49-57.
‎‎‎‎‎[14] Payandeh Najafabadi, A.T. & Sakizadeh, M. (2019).Designing an optimal bonus-malus system using the number of reported claims, steady-state distribution, and mixture claim size distribution. Industrial and Systems Engineering, 32( 3): 304-331.
‎‎‎‎‎[15] Pinquet‎, ‎J‎. ‎(1997)‎. ‎Allowance for cost of claims in Bonus-Malus systems‎. ASTIN Bulletin‎, 27(1): ‎33-57‎.
‎[16] Pinquet‎, ‎J‎. ‎(1998)‎. ‎Designing optimal Bonus-Malus systems from different types of claims. ASTIN‎ Bulletin‎, 28(2): ‎205-220‎.‎‎‎
 [17] Walhin‎, ‎J.F‎. & ‎Paris‎, ‎J‎. ‎(1999)‎. Using mixed Poisson distribution in‎ connection with bonus-malus system‎. ASTIN Bulletin, 29(1): ‎81-99‎.

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image