فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسندگان

1 گروه بیم‌سنجی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی پژوهشکدۀ بیمه

چکیده

هدف: این مقاله معرفی فرایند ارزیابی ریسک شرکت‌های بیمه در نظام نظارت مبتنی‌بر ریسک و نحوۀ نظارت بر آن‌هاست.
روش‌شناسی: از چارچوب ارزیابی ریسک برای شرکت‌های بیمه و بیمه‌اتکایی که (KNF, 2018) معرفی کرده استفاده شده است. این چارچوب فرایند جامعی است که با استفاده از کلیۀ اطلاعات موجود نهاد ناظر در مورد شرکت بیمه (بیمه اتکایی) و اطلاعات به‌دست‌آمده در نتیجۀ اقدامات صدور مجوز فعالیت و بازرسی خارج از محل و اقدامات کنترلی در هنگام بازرسی در محل دربارۀ شرکت بیمه (بیمه‌اتکایی) و از طریق سؤالات پرسشنامه‌های ارسال‌شده به شرکت بیمه (بیمه‌اتکایی)، انجام می‌شود.
یافته‌ها: رویکرد نظارتی ریسک‌محور، مبتنی‌بر تمرکز نهاد ناظر بر حوزه‌های ریسکی جدی و بر شرکت‌هایی است که به توجه بیشتری احتیاج دارند. از الزامات پیاده‌سازی رویکرد جدید نزدیک شدن به اصول اساسی انجمن بین‎المللی ناظران بیمه، تهیۀ گزارش‌های مدیریت ریسک، گزارش‌های اکچوئری، رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه، تحلیل داده‌های شکایات و تفکیک حساب‌های بیمۀ زندگی و غیرزندگی است.
نتیجه‌گیری: برای تحقق هدف نظارت مؤثر در صنعت بیمۀ کشور و رسیدن به نظارت مبتنی‌بر ریسک، ترسیم نقشۀ راه ضرورت دارد که در واقع همان اقدامات لازم برای رسیدن به وضعیت مطلوب است:
• تطبیق مقررات بیمه‌ای کشور با اصول اساس بیمۀ ارائه‌شدۀ انجمن بین‌المللی ناظران بیمه؛
• تفکیک حساب‌های بیمه‌های زندگی و غیرزندگی؛
• تدوین استانداردهای عملکرد اکچوئری؛
• الزام شرکت‌های بیمه به تهیۀ گزارش‌های خودارزیابی توانگری مالی و ریسک‎ برای پیاده‎سازی الزامات آیین‎نامۀ حاکمیت شرکتی (مدیریت ریسک) و همچنین طبق اصول IAIS؛
• استفاده از استانداردهای بین‌المللی و عمومی و استانداردهای نظارتی و مقرراتی مدیریت ریسک بنگاه؛
• تهیۀ گزارش کنترل‌های داخلی به‌دست شرکت‌های بیمه.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Risk-based assessment and supervision of insurance companies

نویسندگان [English]

  • F. Atatalab 1
  • L. Niakan 2

1 Department of Actuarial Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 Professor Assistant, Insurance Research Center

چکیده [English]

Purpose: This article introduces the risk assessment process of insurance companies in the risk-based monitoring system and how to monitor them.
Methodology: The risk assessment framework for insurance and reinsurance companies introduced by (KNF, 2018) was used. This framework is a comprehensive process that uses all available information of the supervisory body about the insurance company (reinsurance) and the information obtained as a result of activity licensing measures and off-site inspection and control measures during on-site inspection about the insurance company (reinsurance). And it is done through the questions of the questionnaires sent to the insurance company.
Findings: The risk-oriented supervisory approach is based on the focus of the supervisory body on serious risk areas and on companies that need more attention. One of the requirements for the implementation of the new approach is to approach the basic principles of the International Association of Insurance Supervisors, preparing risk management reports, actuarial reports, rating insurance companies, analyzing complaint data and separating life and non-life insurance accounts.
Conclusion: In order to achieve the goal of effective supervision in the country's insurance industry and to achieve risk-based supervision, it is necessary to draw a road map, which is actually the same measures necessary to achieve the desired situation:
• Adaptation of the insurance regulations of the country with the basic principles of insurance presented by the International Association of Insurance Supervisors;
• Separation of life and non-life insurance accounts;
• Development of actuarial performance standards;
• Requiring insurance companies to prepare financial and risk self-assessment reports to implement the requirements of the corporate governance regulations (risk management) and also according to the principles of IAIS;
• Use of international and general standards and regulatory and regulatory standards of company risk management;
• Preparation of internal control reports by insurance companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supervision
  • Insurance Risk
  • Credit risk
  • Market risk
  • Operational risk
  • Capital adequacy
  • Corporate governance
1- ابراهیمی،ابوالقاسم ،علوی، سید مسلم، سیاهرودی نجفی، مهدی ، 1393، «بررسی اثر مزایای برند بر رضایتمندی و وفاداری رفتاری مشتری به برند،مورد مطالعه برند پارس خزر» ،فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال نهم، شماره 35، پاییز 93، صفحه 95-116.
2- رضایی دولت آبادی، حسین، نجف آبادی جوشیار، لیلا، خزایی پول، جواد، وریج کاظمی، رضا، 1392، «تحلیل تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر تصویر نمادین، عملکردی و وفاداری به برند»، فصلنامه مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران، دوره 5، شماره 2،تابستان 92، ص 69-88.
3- روشن، سید علی قلی، اعزازی، اسماعیل، بخشی، فریبا، 1395، «تأثیر اعتقادات مذهبی مشتریان بر اعتماد و ارزش ویژۀ نام تجاری در شرکت نان قدس رضوی» ، فصلنامه مدیریت بازرگانی،  دوره 8، شماره 4، زمستان 95، صفحه 771-794.
4- شیرازی، علی، صادقی، فرشته ،1396، «بررسی تاثیر هویت برند خدماتی بر افتخار به برند با میانجی گری تعهد به برند و رفتار شهروندی برند ( بیمارستان های آریا و 22 بهمن شهر مشهد) »، فصلنامه مدیریت برند، دوره 5، شماره 1، بهار 96، ص 79-106.
5- صادقی, منصوره و هرمز مهرانی، 1395، تاثیرات مزایای برند بر روی وفاداری برند: مکانیسم های واسط، پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین، تهران.
6- کریمی علویجه،محمدرضا، اسحاقی،سید محمد صادق، احمدی، محمدصادق،1395، «عوامل موثر بر رفتار شهروندی کارکنان.»، فصلنامه علمی_پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، سال بیست و پنجم، شماره 80 ،بهار و تابستان 95.
7- محمد شفیعی، مجید،رحمت آبادی، یزدان، 1394، «تاثیر ادراکات از شخصیت برند بر تمایل به خرید: نقش تفاوت‌های فرهنگی و سازگاری مشتری و برند»، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت برند، دوره2، شماره2، زمستان 94، ص 45-68.
1- Andersson,Jessica,kaplar,eric,Nathalie,selo, 2013," Functional or emotional values in B2B?- A study of marketing communication in the B2B healthcare market", Master's Programme in International Marketing, 1 year, 60 Credits, Halmstad, Sweden.
2- Bridson, Kerrie and Evans, Jody 2004, "The secret to a fashion advantage is brand orientation", International journal of retail & distribution management, vol. 32, no. 8, pp. 403-411.
3- Christos Koritos Konstantinos Koronios Vlasis Stathakopoulos , (2014),"Functional vs relational benefits: what matters most in affinity marketing?", Journal of Services Marketing, Vol. 28 Iss 4 pp. 265 – 275.
4- Dominic Appiah, Wilson Ozuem, (2018), "Issues With the Importance of Branding, Brand Personality and Symbolic Meaning of Brands in the Smartphone Industry". In Global information diffusion and management in contemporary society (pp. 56-97). IGI Global.
5-  Ebrahim chirani, Mohammad Taleghani, Nasim Esmailie Moghadam,2012," Brand Performance and Brand Equity", INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF CONTEMPORARY RESEARCH IN BUSINESS, JANUARY, VOL 3, NO 9.
6- Fariba Esmaeilpour , (2015),"The role of functional and symbolic brand associations on brand loyalty: a study on luxury brands", Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal, Vol. 19 Iss 4 pp.
7- Gil, Luciana,Kwon, Kyoung-Nan; K. Good, Linda,W. Johnson, Lester(2012); "Impact of self on attitudes toward luxury brands among teens", Journal of Business Research, 65, 1425–1433.
 
8- Joo-Eon Jeon, (2017) "The impact of brand concept on brand equity", Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship, Vol. 11 Issue: 2, pp.233-245
9- Lam, S. Y. & Shankar, V. (2014)," Asymmetries in the effects of drivers of brand loyalty between early and late adopters and across technology generations". Journal of Interactive Marketing, 28, 1, pp. 26-42.
10- Lee, J., Park, S. Y., Baek, I. & Lee, C. S. (2008)," The impact of the brand management system on brand performance in B–B and B–C environments". Industrial Marketing Management, 37, 7, pp. 848-855.
11- Manfred Hammerl Florian Dorner Thomas Foscht Marion Brandstätter , (2016),"Attribution of symbolic brand meaning: the interplay of consumers, brands and reference groups", Journal of Consumer Marketing, Vol. 33 Iss 1 pp.
12- Maxwell K. Hsu, shun chiu,kevin kuan,ru, jen lin, shih,chih chen,2011, "symbolic and functional brand effects for market segmentation", Australian Journal of Business and Management Research, Vol.1 No.6 [75-86].
 13-  Molinilloa, S., Ekincib, Y. and Japutrac, A.(2018 - Accepted) "Consumer Based BrandPerformance Model”. International Journal of Market Research.
14- Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Lee, J-Y. & Podsakoff, N. P. (2003)," Common Method Biases in Behavioral Research: A Critical Review of the Literature and Recommended Remedies". Journal of Applied Psychology, 88, 5, pp. 879-903.
15- Rainer Olbrich, Hans ChristianJansenn, MichaelHundt,2016," Effects of pricing strategies and product quality on private label and national brand performance", Journal of Retailing and Consumer Services, Elsevier.
16- Romero, J. & Yagüe, M. J. (2015), "Relating brand equity and customer equity: An exploratory study". International Journal of Market Research, 57, 4, pp. 631-651.
17- V Vetrivel, An Solayappan, Jothi Jayakrishnan, 2015," brand performance on costumer based brand equity in television market", Research Scholar, Department of Business Administration, International Journal of Applied Research; 1(8): 717-721.
18- Yu-wen li, Shu-min yang, Ting- peng liang, (2015), " Website Interactivity and Promotional Framing on Consumer Attitudes Toward Online Advertising: Functional versus Symbolic Brands". Pacific Asia Journal of the Association for Information Systems Vol. 7 No. 2, pp-41-58 / June 2015.

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image