فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، خراسان رضوی، ایران

چکیده

< p>هدف: بروز بلایای طبیعی می‌توانند آثار مخربی در سرمایه‌های فیزیکی و نیروی انسانی کشورها داشته باشند. لذا استفاده از روش‌های مدیریت ریسک امری ضروری است. هدف تحقیق حاضر بررسی اثرگذاری بیمۀ زلزله در کاهش آثار مخرب زلزله در رشد اقتصادی از طریق تأمین مالی خسارات و الزام بیمه‌گذاران برای کاهش ریسک است. به این منظور، آثار وقوع زلزلۀ احتمالی در گسل ری و یا گسل شمال تهران در رشد اقتصادی درون‌زای کشور ایران برای یک دورۀ 40 ساله مدل‌سازی شده است. ابتدای دوره سال 1390 و وقوع زلزله در سال هشتم (1398) در نظر‌گرفته شده است. سپس آثار استفاده از روش بیمه، با فرض به‌کارگیری سیاست‌های تشویقی و تعیین نرخ ‌حق‌بیمۀ متناسب با ریسک، در کاهش آثار مخرب زلزله در رشد اقتصادی بررسی شده‌اند.
روش‌شناسی: در این پژوهش، آثار وقوع زلزله احتمالیِ تهران در رشد اقتصادی ایران با روش ‌پویایی‌شناسی سیستم مدل‌سازی شده است. این روش با بررسی پویای روابط علّی و معلولی، کانال‌های اثرگذاری زلزله در رشد اقتصادی را شناسایی می‌کند و اثر بیمۀ زلزله برای کاهش آثار مخرب زمین‌لرزه در رشد اقتصادی ‌پیش‌بینی می‌شود.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهند که در صورت وجود صندوق بیمۀ زلزله، عمدۀ خسارات از محل وجوه دریافتی از ‌بیمه‌گذاران جبران خواهد شد. مزیت دیگر استفاده از بیمه‌نامۀ زلزله، الزام بیمه‌گذاران به رعایت آیین‌نامه‌های لرزه‌ای ساختمان و در نتیجه کاهش ریسک فروریزش ساختمان‌ها است.
نتیجه‌گیری: در صورت استفاده از روش بیمه، سرعت بازسازی و جبران خسارت افزایش خواهد یافت. لذا پیشنهاد می‌شود صندوق بیمۀ همگانی زلزله ایجاد شود و صندوق بخشی از سرمایه‌های خود را تحت پوشش بیمۀ اتکایی خارجی قرار دهد. همچنین با در نظر گرفتن میزان ریسک فروریزش ساختمان‌ها در تعیین مبلغ ‌حق‌بیمه، آثار مخرب زلزله در سرمایه‌های فیزیکی به‌میزان 525600 میلیارد ریال کاهش و رشد اقتصادی به‌میزان 62100 میلیارد ریال بهبود می‌یابد.
طبقه بندی موضوعی:  O400,Q54,G22,C630

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An analysis of the impact of earthquake insurance on reducing the earthquake destructive effects on economic growth: Using system dynamics approach (Case study: Tehran)

نویسندگان [English]

 • M. Seyedzadeh
 • M. Behname
 • M. H. Mahdavi Adeli
 • T. Ebrabimi Salari

Department of Economics, Ferdowsi University of Mashhad, Razavi Khorasan, Iran

چکیده [English]

< p >Objective: Natural disasters have destructive effects on the countries’ physical and human capitals. Hence, it is necessary to use risk management techniques. The purpose of this study is to analysis the impact of earthquake insurance on reducing the earthquake destructive effects on economic growth through financing the destruction and forcing the insureds to reduce risk. Therefore, the effects of possible earthquakes in the Ray fault or Tehran north fault on Iran economic growth for 40 years is simulated. The year 2012 was assumed as the beginning and the possible earthquake occurrence was predicted in the eighth year (2020). Then, the effects of using insurance techniques for risk management on reducing the damaging effects of earthquakes on economic growth have been analyzed.
Method: The effects of probable earthquake in Tehran on Iran economic growth is simulated by system dynamics method. This method provides the possibility of comprehensive analysis of the insurance earthquake effect on the reduction of the destructive earthquake impacts on national capital, and identifies the earthquake impact channels on economic growth by dynamically examining causal relationships, and Iran economic growth changes by earthquake predicts in the long run.
Finding: The findings show that in the event of an earthquake in the Rey fault, the physical capitals of 2400100 billion rails, 647800 humans and 203480 billion gross domestic product will decrease by 2051. Therefore, earthquake risk management is necessary to reduce these effects. If there is no earthquake insurance, only part of the damages will be compensated by the government and international organizations. Thus, the government''s development budget will be spent on post-earthquake reconstruction and it will hit the country''s economy. However, if there is earthquake insurance fund, most of the losses will offset by the funds received from the insureds and foreign reinsurers will required to pay damages. Another advantage of using earthquake insurance is to create conditions to reduce the damages scope by the insureds. Results suggest that insurer required to comply with the insured with the country''s seismic regulations by applying incentive and risk-based pricing policies. Therefore, buildings collapse risk and amount of earthquake damage will be reduced.
Conclusion: The speed of reconstruction and compensation will increase in case of application of insurance technique in earthquake risk management. Therefore, a general earthquake insurance fund should be created. Observing the risk dispersion principle is important for the insurers. The fund covers part of its funds with foreign reinsurance. Part of potential losses incurred in Iran will be compensated through foreign insurers, capital will be rebuilt and the country''s economic growth will be improved. The results recommend that the fund considers buildings collapse risk and the country''s seismic regulations compliance to determine the amount of premium. Thus, the devastating effects of the earthquake on physical assets will be decreased by 525,600 billion Rials and economic growth will be improved by 62100 billion Rials by creating a public earthquake insurance fund and obliging the insured to observe the Iran seismic regulations.
ClassificationJEL: Q54, G22, C630, O400


کلیدواژه‌ها [English]

 • Economic growth
 • Earthquake insurance
 • Earthquake
 • System dynamics
 1. Akinbola OE, Tsowa IL (2010) Ethical issue: A problem in Nigeria insurance companies.
 2. Amini J, Karami J, ALIMOHAMMADI SA, Safarrad T (2012) An Evaluation of the RADIUS Model in Assessing the Damages caused by Earthquake via GIS (Case Study Region1 Tehran).
 3. Antzoulatos AA, Tsoumas C, Kyriazis D (2008) Financial development and asymmetric information. Available at SSRN 981725
 4. Arena M (2008) Does insurance market activity promote economic growth? A cross‐country study for industrialized and developing countries. Journal of Risk and Insurance 75 (4):921-946
 5. Bagheri A, Darijani M, Asgary A, Morid S (2010) Crisis in urban water systems during the reconstruction period: a system dynamics analysis of alternative policies after the 2003 earthquake in Bam-Iran. Water resources management 24 (11):2567-2596
 6. World Bank. https://data.worldbank.org.
 7. Benfield A (2010) Reinsurance market outlook. Technical report, Aon Benfield,
 8. Benson C, Clay E (2004) Understanding the economic and financial impacts of natural disasters. The World Bank,
 9. Berg Hvd, Schmidt JR (1994) Foreign trade and economic growth: time series evidence from Latin America. Journal of International Trade & Economic Development 3 (3):249-268
 10. Chang-Richards A, Brown C, Smith N (2017) A System Dynamic Model of Post-Earthquake Reconstruction pathways.
 11. Cavallo E, Noy I (2010) Natural disasters and the economy—a survey. International Review of Environmental and Resource Economics 5 (1):63-102
 12. Deniz A, Yucemen MS (2009) Assessment of earthquake insurance rates for the Turkish Catastrophe Insurance Pool. Georisk 3 (2):67-74
 13. Statistical Network Ministry of Energy. http://isn.moe.gov.ir.
 14. Etkin D (2014) Disaster theory: an interdisciplinary approach to concepts and causes. Butterworth-Heinemann,
 15. Fomby T, Ikeda Y, Loayza N (2009) The growth aftermath of natural disasters. The World Bank,
 16. Forrester JW (2013) Economic theory for the new millennium (2003). System Dynamics Review 29 (1):26-41
 17. Goda K, Wenzel F, Daniell JE (2015) Insurance and reinsurance models for earthquake. Encyclopedia of Earthquake Engineering:1184-1206
 18. Haiss P, Sümegi K (2008) The relationship between insurance and economic growth in Europe: a theoretical and empirical analysis. Empirica 35 (4):405-431
 19. Hicks J (1969) A theory of economic history, vol 9. Oxford University Press Oxford,
 20.  (2018) Central Insurance of IR Iran. https://statistic.centinsur.ir/.
 21. Statistical Center of Iran. https://www.amar.org.ir.
 22. Keating A, Mechler R, Mochizuki J, Kunreuther H, Bayer J, Hanger S, McCallum I, See L, Williges K, Hochrainer-Stigler S (2014) Operationalizing resilience against natural disaster risk: opportunities, barriers, and a way forward.
 23. Kellenberg D, Mobarak AM (2011) The economics of natural disasters. Annu Rev Resour Econ 3 (1):297-312
 24. Khan MS, Senhadji AS (2003) Financial development and economic growth: A review and new evidence. Journal of African Economies 12 (suppl_2):ii89-ii110
 25. King RG, Levine R (1993) Finance and growth: Schumpeter might be right. The quarterly journal of economics 108 (3):717-737
 26. Krutilla K, Reuveny R (2002) The quality of life in the dynamics of economic development. Environment and Development Economics 7 (1):23-45
 27. Lucas Jr RE (1988) On the mechanics of economic development. Journal of monetary economics 22 (1):3-42
 28. Melecky M, Raddatz C (2011) How do governments respond after catastrophes? Natural-disaster shocks and the fiscal stance. The World Bank,
 29. Noy I, Kusuma A, Nguyen C (2017) Insuring disasters: A survey of the economics of insurance programs for earthquakes and droughts.
 30. Petseti A, Nektarios M (2012) Proposal for a national earthquake insurance programme for Greece. The Geneva Papers on Risk and Insurance-Issues and Practice 37 (2):377-400
 31. Pietrovito F (2009) Financial development and economic growth: A theoretical and empirical overview. Available at SSRN 1439665
 32. Potirakis SM, Zitis PI, Eftaxias K (2013) Dynamical analogy between economical crisis and earthquake dynamics within the nonextensive statistical mechanics framework. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 392 (13):2940-2954
 33. Ramezankhani A, Najafiyazdi M A system dynamics approach on post-disaster management: a case study of Bam earthquake, December 2003. In: Proceedings of the 26th International Conference of the System Dynamics Society, 2008. Citeseer, pp 20-24
 34. Randers J (2000) From limits to growth to sustainable development or SD (sustainable development) in a SD (system dynamics) perspective. System Dynamics Review: The Journal of the System Dynamics Society 16 (3):213-224
 35. Ranghieri F, Ishiwatari M (2014) Learning from megadisasters: lessons from the Great East Japan Earthquake. The World Bank,
 36. Ratti ML (2017) The Economics of Natural Disasters: an overview of the current research issues and methods.
 37. Robinson J (1952) The Generalization of the General Theory, in: The Rate of Interest and Other Essays (MacMillan, London).
 38. Romer PM (1990) Endogenous technological change. Journal of political Economy 98 (5, Part 2):S71-S102
 39. Rusiawan W, Tjiptoherijanto P, Suganda E, Darmajanti L (2015) System dynamics modeling for urban economic growth and CO2 emission: a case study of Jakarta, Indonesia. Procedia Environmental Sciences 28:330-340
 40. Sadeghian A, Omidvar B, Salehi E (2016) Fire Following Earthquake Hazard Analysis of Gas Pipeline Using Monte Carlo Simulation (Case Study: District No. 20 of Tehran Metropolitan).
 41. Saeed K (1986) The dynamics of economic growth and political instability in developing countries. System Dynamics Review 2 (1):20-35
 42. Saeed K (1986) The dynamics of economic growth and political instability in developing countries. System Dynamics Review 2 (1):20-35
 43. Saeed K (2014) Jay Forrester's operational approach to economics. System Dynamics Review 30 (4):233-261
 44. Schwarze R (2002) Environmental liability and accident prevention: preliminary experiences in Germany. European Environment 11 (6):314-323
 45. Skipper HD (1997) Foreign insurers in emerging markets: Issues and concerns. vol 1. International Insurance Foundation Washington, DC,
 46. Solow RM (1974) Intergenerational equity and exhaustible resources. The review of economic studies 41:29-45
 47. Soo HH (1996) Life insurance and economic growth: Theoretical and empirical investigation.
 48. Sterman J (2002) System Dynamics: systems thinking and modeling for a complex world.
 49. Sterman JD (2001) System dynamics modeling: tools for learning in a complex world. California management review 43 (4):8-25
 50. Stern DI (2010) The role of energy in economic growth. USAEE-IAEE Working Paper (10-055)
 51. Stiglitz J (1974) Growth with exhaustible natural resources: efficient and optimal growth paths. The review of economic studies 41:123-137
 52. Tao Z, Wu DD, Zheng Z, Tao X (2010) Earthquake insurance and earthquake risk management. Human and Ecological Risk Assessment 16 (3):524-535
 53. Von Peter G, Von Dahlen S, Saxena SC (2012) Unmitigated disasters? New evidence on the macroeconomic cost of natural catastrophes.
 54. Wang Z, Lin T, Walker G (2009) Earthquake risk and earthquake catastrophe insurance for the People’s Republic of China. Asian Development Bank. Working Paper Series, No. WPS090552,
 55. Warr B, Ayres RU (2003) An introduction to REXS a simple system dynamics model of long-run endogenous technological progress, resource consumption and economic growth. INSEAD,
 56. Wrigley EA (1990) Continuity, chance and change: The character of the industrial revolution in England. Cambridge University Press,

55. استادزاد, علی حسین و  هادیان. (1395). برآورد سری زمانی ارزش سطح دانش در اقتصاد ایران (1353-1392). تحقیقات اقتصادی, 51(3), 709-734.‎

56.امینی, نشاط و حاجی محمد. (1384). برآورد سری زمانی موجودی سرمایه در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1338-1381. فصلنامه برنامه ریزی و بودجه, 10(1), 53-86.‎

 57.امینی حسینی، کامبد و پیشنمازی، پروانه،(1389)، بررسی نحوه اطلاع رسانی در زلزله‌های رودبار-منجیل و بم، پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله.شماره اول و دوم، ص57-65.

58. امینی میلانی، مینو و جلیلی، نادر، (1394)، بررسی تاثیر مولفه‌های اقتصاد دانش بنیان بر رشد اقتصادی ایران در سالهای (1354 – 1391)، فصلنامه سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی،شماره9،صص 73-116.

59. باغستانی میبدی، مسعود‌، (1391)، بیمه‌های خرد، اهداف، الگوها، تجربه کشورهای موفق و روند آن در ایران، مجله اقتصادی - ماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی، شماره‌های 4 و 5،صص 145-156.

60. بزابزان، فاطمه و محمدی، پریسا، (1395)، مدلسازی خسارت اقتصادی منطقه ای ناشی از فجایع طبیعی: مطالعه موردی زلزله تهران، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 68،صص 99-127

61. بسطامی، مرتضی  و همکاران (1391)، محاسبه نرخ بیمه خالص زلزله ساختمانهای مهندسی اسکلت فلزی وبتن آرمه در ایران با استفاده از آنالیز سازه ای، پژوهشنامه بیمه، شماره 2-106،صص55-79.

62. مهدوی، غدیر و همکاران، (1390)، امکان سنجی عرضه بیمه زلزله در ایران (مورد بررسی شهر تهران)، پژوهشنامه بیمه، شماره 2-102،صص33-54.

63. هراتی,ج. اسلاملوئیان, ک. وقطمیری, م. و هادیان, ا. (1391) تجزیه و تحلیل خسارت‌های رفاهی ناشی از آلودگی‌های زیست محیطی در ایران (با رویکرد دینامیک سیستم). پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار (پژوهش‌های اقتصادی) 14 (4):113-147.

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image