فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

صنعت بیمه در دهه اخیر با تغییرات بسیاری مواجه بوده است که اغلب پیچیده، مبهم و درعین‌‌حال گریزناپذیرند که این مسئله برنامه‌‌ریزی، هدایت و حفظ تغییرات سازمانی را با مشکل مواجه ساخته است. هدف این تحقق آن است که با ایجاد مدلی یکپارچه برای مدیریت تغییرات اتفاقات پیچیده‌‌ که ماهیت ذاتی هر تغییری است- را با تشخیص روابط بین عناصر حیاتی، ساده کند. در چنین الگویی باید نیروهای نهادی و زمینه فرهنگی سازمان در شرف تغییر نیز در نظر گرفته شود که این امر در زمینه سازمان‌های ایرانی به دلیل تفاوت چشمگیر با سازمان‌‌های غربی از اهمیتی ویژه‌‌ برخوردار است. در این تحقیق با 21 مدیر و عامل تغییرات موفق در شرکت‌‌های بیمه متعدد مصاحبه شد و نتایج مصاحبه‌‌ها و اسناد و مدارک سازمانی، پس از تحلیل محتوا و سنجش اعتبار کدگذاری انجام شده، با رویکرد دلفی فازی غربال و صحه‌‌گذاری شد تا ضمن دربرداشتن اتفاق نظر همه خبرگان، از پوشش عدم قطعیت موجود در ذهنیت ایشان نیز اطمینان حاصل شود. مدل یکپارچه تغییرات سازمانی در 4 بعد، 15 مؤلفه و 41 معیار طراحی گردیده تا شرکت‌‌های بیمه بتوانند ضمن تحلیل وضعیت موجود و بهینه‌‌کاوی تجارب موفق سایر سازمان‌ها، اقدام به اجرای تغییراتی موفق و پایدار نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Key factors for successful implementation of insurance industry development plan using fuzzy delphi approach

نویسندگان [English]

  • H. Arazmjoo
  • V. Nasehi Far
  • M.T. Taghavi Fard

Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatab’i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Insurance industry has faced many changes during the recent decade, most of which are difficult, complex, ambiguous and unavoidable which made planning, directing and maintaining the organizational changes difficult. The purpose behind the current study is providing an integrated model to manage any change of the complex events– that is inherent nature of any change- by identifying relationships between the critical elements. In such a
model, the institutional factors and cultural context of the organization of the changing firm should be considered which is of importance in Iranian organizations because of their significant differences with the western organizations. In this study, 21 successful manager and successful factors in insurance companies were interviewed and after a content analysis the gathered data of the interviews and organizational documents, were analyzed and screened by Fuzzy Delphi Method (FDM) to ensure expert
consensus and on the other hand, to cover ordinary mind uncertainty. This model contains 4 dimensions, 15 components and 41 variables and tries to help the insurance companies analyze the current status and optimize the successful experiences of other organizations and take a step regarding executing successful and stable changes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integrated model of organizational change
  • Change management
  • Fuzzy delphi method (FDM)
  • Content analysis

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image