فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 گروه پژوهشکده برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، وزارت جهاد کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

کشاورزی، فعالیتی سرشار از مخاطره است. در این فعالیت انواع مخاطرات طبیعی، اجتماعی و اقتصادی دست‌به‌دست هم داده و مجموعه شکننده و آسیب‌‌پذیری برای تولیدکنندگان فراهم کرده است. حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی در برابر نوسانات درآمدی، نقش مهمی در افزایش انگیزه و تولید دارد. دولت‌‌ها جهت حمایت از تولیدکنندگان این بخش، سیاست‌‌ها و برنامه‌‌هایی را طراحی می‌‌کنند که بیمه عملکرد محصول یکی از آنهاست. بیمه محصولات کشاورزی، عملکرد محصول را در برابر خسارت وارد شده به کشاورز مورد حمایت قرار می‌‌دهد و از نوسان‌‌های درآمدی کشاورزان جلوگیری می‌‌کند. در این مطالعه تلاش شده ‌‌است تا مشارکت کشاورزان شهرستان قائم‌شهر در طرح بیمه عملکردی برنج مدل‌‌سازی گردد. برای این منظور، با استفاده از روش برنامه‌‌ریزی ریاضی مثبت، رفتار کشاورزان جهت مشارکت در طرح بیمه محصول برنج و ارزیابی پیامدهای این مشارکت بررسی شده ‌‌است. داده‌‌های مورد نیاز از طریق پرسش‌نامه برای سه سال زراعی 1392-1390 جمع‌‌آوری شده‌‌اند. بر اساس نتایج این مطالعه با معرفی بیمه محصول برنج به کشاورزان، مزارع نماینده در طرح بیمه محصول برنج مشارکت نموده‌‌اند. افزایش سطح زیرکشت برنج و بازده ناخالص مزارع از پیامدهای این مشارکت بوده ‌‌است. از طرف دیگر کاهش حمایت دولت از حق‌بیمه، تأثیر منفی بر روند افزایش سطح زیرکشت برنج و بازده ناخالص مزارع نمونه داشته ‌‌است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modeling farmers participation in crop insurance scheme using positive mathematical programming (Case study: Rice product in Qaemshahr)

نویسندگان [English]

  • M. Razzaghiy 1
  • M.R. Zare Mehrjerdi 1
  • A. Kianirad 2
  • S. Nabieian 1

1 Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

2 Department of Planning Research Institute, Agricultural Economy and Rural Development, Ministry of Agriculture, Tehran, Iran

چکیده [English]

Agriculture is a risky activity. In this field, all types of natural, societal and economical risks provide a susceptible environment for the producers. Supporting the producers in agriculture sector against revenue fluctuations plays an important role in increasing motivation and production. The government develops schemes and policies to support the producers, and performance insurance is one of them. Crop insurance supports the farmers against the loss of and or damage to farmer and prevents the farmers' revenue fluctuations. In this study, it’s been tried to model the farmers' participation in the rice insurance scheme in Qaemshahr County. To do so, using Positive Mathematical Programming (PMP), the farmers' behavior in regard with participating in rice crop insurance scheme and the consequence of this participation was studied. The required data was collected from the farmers of Qaemshahr County for a three-year agricultural period (2011-2013) via questionanaire. Based on the results of this study, introducing the rice crop insurance to the farmers, all of the representative farms in the insurance scheme participated in. An increase in the under-cultivation rice farms and their gross margin was the result of this participation. Decreasing the governments support of the insurance premium, will have negative effect on the increasing of the under-cultivation rice farms and their gross margin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crop insurance
  • Positive mathematical programming (PMP)
  • Farmers participation
  • Rice

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image