فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی( واحد رودهن)، تهران، ایران

چکیده

سازمانی که کارآفرینی را ترویج می‌دهد در زمینه یادگیری، خلاقیت و تأثیر بر محیط توانمند است. مدل‌های سازمان یادگیرنده برای بررسی کارآفرینی در سازمان‌های دولتی مناسب هستند. هدف این تحقیق بررسی نقش مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده بر عملکرد کارآفرینانه کارکنان در یک شرکت بیمه است که فرضیات آن از ادبیات نظری سازمان یادگیرنده و کارآفرینی سازمانی، استخراج و مورد آزمون قرار گرفته‌اند. روش تحقیق، توصیفی همبستگی و تلفیقی از روش کتابخانه‌ای و میدانی است. جامعه آماری تحقیق شامل 500 نفر از کارکنان یک شرکت بیمه است که 275 نفر از طریق روش نمونه‌گیری کوکران انتخاب شد و با استفاده از پرسش‌نامه‌های استاندارد 55 سؤالی با ضریب پایایی آلفای کرونباخ بیشتر از 7/0، مدل سازمان یادگیرنده واتکینز و مارسیک و عملکرد کارآفرینانه زامپتاکیس و موستاکیس، به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای و سیستماتیک انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در دو بخش توصیفی (فراوانی‌ها، میانگین و نمودار) و استنباطی (آزمون t یک نمونه‌ای، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره) صورت گرفت. یافته‌ها نشان می‌دهد شرکت بیمه مورد بررسی  از دیدگاه مدل‌های سازمان یادگیرنده و عملکرد کارآفرینانه در سطح متوسط قرار دارد و متغیر مستقل مدل سازمان یادگیرنده، رابطه مستقیم و قوی با عملکرد کارآفرینانه کارکنان دارد. همچنین بین یادگیری فردی، تیمی و سازمانی و عملکرد کارآفرینانه، رابطه مستقیم و معنی‌داری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده توانسته در حدود 6/65% از تغییرات متغیر وابسته عملکرد کارآفرینانه را پیش‌بینی کند. متغیرهای تحقیق و جستجو، یادگیری مداوم و یادگیری تیمی به ترتیب مهم‌ترین مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده در تبیین عملکرد کارآفرینانه کارکنان شرکت بیمه مورد نظر بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of learning organization components on entrepreneurial performance of an insurance company employees

نویسندگان [English]

  • P. Safamanesh
  • S.R. Hosseini
  • M. Oladian

Department of Education Management, Faculty of Educational Sciences and Counseling, Islamic Azad University (Roudehen Branch), Tehran, Iran

چکیده [English]

An organization which expands entrepreneurship is capable in regard of learning, innovation and effect on the environment. The learning organization models are suitable to investigate the entrepreneurship among the public organizartions. The current study is aimed at examining the role of learning organization components on the employee’s entrepreneurial performance in an insurance company. The hypotheses have been extracted and tested based on the literature of the learning organization and the organizational entrepreneurship. The research method is Correlation Descriptive combined with documentary and Field Study methods. The statistical population includes 500 employees of an insurance company and 275 of them have been selected based on Cochran sampling and according to the standardized questionnaire of 55 questions with Cronbach Alpha of more than 0.7, Watkins and Marsik learning organization model and Zampetakis and Moustakis Entrepreneurial Performance based on the stratified and systematic sampling have been studied. Data analysis in both sections of descriptive (frequencies, mean and chart) and inference (one sample TTest, Pearson Correlation Coefficient and Multi- Sample Regression) has been done. Findings indicated that the insurance company under study is in the middle level based on the learning organization and entrepreneurial performance model and the independent variable of learning organization model has a strong and direct relation with the entrepreneurial performance. Also, there is a direct and significant (meaningful) relation between individual, team and organizational learning and entrepreneurial performance. Multi variable regression results indicated that learning organization component anticipated about 65.6% of the dependant variable of entrepreneurial performance. The research variable continuous learning and team learning are the most important components of the learning organization in explaining the entrepreneurial performance of the insurance company's employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning organization
  • Organizational learning
  • Organizational entrepreneurship
  • Entrepreneurial performance

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image