فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی تهران(شعبه تهران مرکز)، تهران، ایران

چکیده

انتخاب نامساعد و مخاطرات اخلاقی از نتایج وجود اطلاعات نامتقارن در بازار بیمه است. وجود یا عدم وجود انتخاب نامساعد در بازار بیمه یکی از موارد مورد توجه بیمه‌گران است. فرض بر این است که  افراد با دو سطح ریسک (پایین و بالا) وجود دارند. در بازار بیمه، تئوری انتخاب نامساعد بیان می‌کند که افراد با سطح ریسک بالا، خدمات بیمه‌ای بیشتری نسبت به افراد با سطح ریسک پایین تقاضا می‌نمایند. هدف این تحقیق بررسی پدیده عدم تقارن اطلاعات در بازار بیمه آتش‌سوزی و تأثیر آن بر عملکرد مالی یک شرکت بیمه است. بدین منظور گروه مورد مطالعه در این تحقیق پرونده‌های خسارت تشکیل شده طی سال‌های 1392-1391در شهر تهران می‌باشد که با استفاده از رگرسیون لجستیک از آماره‌های کای دو، آزمون هاسمر و لمشو و والد برای بررسی معناداری رابطه‌ها و نیکویی برازش استفاده گردید. سپس همبستگی میان انتخاب نامطلوب و مخاطرات اخلاقی در بیمه آتش‌سوزی آزمون گردید. یافته‌های تحقیق نشان داد که اطلاعات نامتقارن در بازار بیمه آتش‌سوزی، خسارت‌های هنگفتی به شرکت‌های بیمه تحمیل می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of information asymmetry in fire insurance market on financial performance of company (Case study: An insurance company)

نویسندگان [English]

  • Z. Borumand
  • Z. Asen

Department of Business Management, Faculty of Management, Islamic Azad University of Tehran(Central Tehran Branch), Tehran, Iran

چکیده [English]

Adverse Selection and moral hazard are the results of theinformation asymmetry within the insurance market. Insurers mostly pay attention to the existence or non-existence of adverse selection. It is assumed that there are two risk levels (low and high risk). In the insurance market, based on the theory of adverse selection, individuals with high level risk demand higher insurance services compared to those with low level risk. The purpose behind the current study is examining the phenomenon of information asymmetry in the fire insurance market and its effects on the financial performance of an insurance company. The study group in the research contains claims during 2012-2013 in Tehran. Logistic regression of Chi-Square, Hasmer and Lemshow and Vale tests have been utilized to examine the significance of the relationships and goodness of fit. Then, the correlation between adverse selection and moral hazard within insurance market was tested. The results indicated that asymmetric information within the fire insurance market imposes enormous damages on the companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asymmetric information
  • Moral hazar
  • Adverse selection
  • Logistic regression model
  • Financial performance

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image