فصلنامه علمی

 مقاله پس از دریافت از طریق سامانه ، نخست اصالت آن در بخش اجرایی نشریه  مورد بررسی قرار می‌گیرد، سپس در هیئت تحریریه بررسی و ارزیابی اولیه می‌شود. در صورت داشتن شرایط لازم، برای داوران ارسال می‌گردد. پس از وصول دیدگاه‌ها و نظرات دو و یا سه تن از داوران، نتایج و امتیازات کسب شده در هیئت تحریریه مطرح می‌شود. در صورت کسب امتیاز لازم و کافی و پذیرش آن توسط هیئت تحریریه و سردبیر در نوبت چاپ قرار می‌گیرد. شایان ذکر است اطلاعات داوران و نویسندگان برای هردوطرف مخفی است.