فصلنامه علمی
مقاله علمی
اثر شوک های سلامت بر مصرف بیمه عمر و رشد اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه

میر حسین موسوی؛ اوین خضری

دوره 9، شماره 4 ، مهر 1399، صفحه 370-386

https://doi.org/10.22056/ijir.2020.04.01

چکیده
  هدف: شوک­های سلامت ‌دارای هزینه­های اقتصادی از جمله افزایش ‌مخارج سلامت به علت بیماری­ها و کاهش ‌درآمد ‌در اثر کاهش بهره­وری ‌‌نیروی کار است، افزایش ‌این دو هزینه باعث عدم تقارن اطلاعاتی می­شود که به ‌نوبه خود سبب اختلال در مکانیزم طبیعی قیمت­ها در بازار‌ بیمه و ایجاد اثرات اقتصادی بیشتر‌ می­شود. بنابراین، شوک­های ...  بیشتر

مقاله علمی
دیالکتیک تردید و اعتماد در رفتار خرید بیمه‌زندگی «تحقیقی مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد»

حسینعلی بختیار نصرآبادی؛ طهمورث حسنقلی پور؛ ابوعلی ودادهیر؛ مسعود بادین؛ سید ابوالقاسم میرا

دوره 9، شماره 4 ، مهر 1399، صفحه 387-409

https://doi.org/10.22056/ijir.2020.04.02

چکیده
  هدف: ‌عدم درک جامع رفتار خرید بیمه‌گذار به‌عنوان ‌جنبه‌ای از تعاملات اجتماعی و انسانی یکی از مهم‌ترین علل ‌توسعه‌نیافتگی ‌بازار بیمه‌زندگی در ایران می‌تواند باشد. از این‌ رو، هدف پژوهش حاضر ارائه یک درک جامع از رفتار خرید بیمه‌زندگی به‌عنوان ‌فرآیندی شناختی، روان‌شناختی و رفتاری‌ مبتنی بر تجربه زیسته افراد است.روش‌شناسی:در ...  بیشتر

مقاله علمی
‌اثرات ناشی از پاندمی کرونا بر وضعیت نقدینگی صنعت بیمه

فرزان خامسیان؛ لعیا ملکیان

دوره 9، شماره 4 ، مهر 1399، صفحه 410-425

https://doi.org/10.22056/ijir.2020.04.03

چکیده
  هدف: این مقاله با هدف بررسی تأثیر تغییرات تولیدی ناشی از پاندمی کرونا بر وضعیت نقدینگی صنعت بیمه پرداخته است.روش‌شناسی: بدین جهت، ابتدا با فرض ورود این تغییرات از طریق کانال تولیدی (با توجه به مشاهدات) بر اقتصاد و انتقال آن به تولید در صنعت بیمه، اثر تغییرات تولیدی ناشی از پاندمی کرونا از طریق استخراج روابط نظری و بلندمدت تولید حق بیمه ...  بیشتر

مقاله علمی
‌خوشه‌بندی مشتریان بیمه بر اساس تکنیک‌های داده‌کاوی جهت استفاده در تکنیک‌های بازی‌وارسازی

مونا پرستش

دوره 9، شماره 4 ، مهر 1399، صفحه 426-443

https://doi.org/10.22056/ijir.2020.04.04

چکیده
  هدف: لزوم افزایش ‌ضریب نفوذ بیمه در ایران ایجاب می‌کند ‌شرکت‌های بیمه از روش‌های نوین‌ برای افزایش توجه مردم به بیمه، جذب مشتریان جدید و نگهداری مشتریان پیشین‌ استفاده کنند. در این بین، ‌بازی‌وارسازی یکی از امکانات نرم ‌افزارهای جدید در بحث مدیریت ارتباط با مشتری‌ است که قابلیت پیاده­سازی راهکارهای جذاب و متنوعی از جمله امتیازدهی، ...  بیشتر

مقاله علمی
بررسی عوامل مؤثر در پیاده‌سازی بیمه اسلامی (تکافل) در سطح بیمه میهن

فیروزه حاجی علی اکبری؛ الهام زبان دان؛ فریماه جعفرلی

دوره 9، شماره 4 ، مهر 1399، صفحه 444-461

https://doi.org/10.22056/ijir.2020.04.05

چکیده
  هدف: بیمه تکافل، گونه‌ای بیمه­ای برای جبران خسارت‌های ناشی از حوادث و تکمیل نظام بانکی بدون بهره است که ‌این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر در پیاده‌سازی آن در سطح بیمه میهن انجام شده است.روش‌شناسی: این پژوهش از لحاظ روش توصیفی- اکتشافی بود که ‌به شیوه ‌دلفی و مصاحبه با  خبرگان ‌انجام پذیرفت. نمونه آماری شامل 30 نفر از کارشناسان ...  بیشتر

مقاله علمی
‌‌شناسایی و اولویت بندی عوامل حاکمیت شرکتی مطلوب در شرکت بیمه ایران

شمس الله سلامی؛ محمد رضا باقرزاده؛ اسداله مهرآرا؛ مهرداد متانی

دوره 9، شماره 4 ، مهر 1399، صفحه 462-479

https://doi.org/10.22056/ijir.2020.04.06

چکیده
  هدف: ‌این تحقیق با هدف شناسایی عوامل حاکمیت شرکتی مطلوب در شرکت بیمه ایران و اولویت‌بندی آنها با استفاده از روش تاپسیس فازی انجام شده است.روش‌شناسی:‌ تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی- پیمایشی ‌مبتنی بر روش ‌آمیخته بوده است. در شناسایی عوامل از روش تحلیل مضمون و در اولویت‌بندی مولفه‌ها از روش ...  بیشتر

مقاله علمی
تحلیل حقوقی بیمه‌‌نامه‌‌‌ ولکار

علی حیاتی؛ محسن نجفی خواه

دوره 9، شماره 4 ، مهر 1399، صفحه 480-495

https://doi.org/10.22056/ijir.2020.04.07

چکیده
  هدف: اقدام شرکت‌‌های نفتی به اکتشاف و توسعه‌‌‌ میدان‌‌های نفتی و گازی در آب‌‌های عمیق، دورافتاده و با فاصله‌‌‌ زیاد از خشکی، منجر به افزایش تقاضا برای راه‌‌حل‌‌های بیمه‌‌ای پیچیده‌‌ شده است. بر این اساس، ‌مقاله حاضر با هدف بررسی مهم‌‌ترین نکات حقوقی معمول‌‌ترین شکل بیمه‌‌ای مرتبط با پروژه‌‌های ساخت در صنعت نفت در ...  بیشتر