فصلنامه علمی
مقاله علمی
ارائه روشی جدید برای محاسبۀ ضریب‌ریسک بازار مدل توانگری مالی صنعت بیمۀ ایران: رویکرد ARDL-GARCH

رضا جعفری؛ نادر مظلومی؛ امیر صفری

دوره 8، شماره 3 ، تیر 1398، صفحه 154-169

https://doi.org/10.22056/ijir.2019.03.01

چکیده
  هدف: ارائۀ روشی کاراتر برای سنجش ریسک بازار شرکت‌های بیمه در مدل توانگری مالی آیین‌نامۀ شمارۀ 69 شورای عالی بیمه است. ضریب‌ریسک بازار مدل توانگری مالی با دو مسئلۀ اصلی روبه‌روست: اول آنکه در محاسبۀ این ضریب، روش‌های مختلف و کارایی آن‌ها به‌درستی بررسی نشده‌اند و دوم آنکه ضریب محاسبه‌شده برای شرایط عادی است و در محاسبۀ آن‌، آثار ...  بیشتر

مقاله علمی
تأثیر حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی در توانگری شرکت‌های بیمه

حسین محسنی؛ مهدی صادقی شاهدانی

دوره 8، شماره 3 ، تیر 1398، صفحه 170-182

https://doi.org/10.22056/ijir.2019.03.02

چکیده
  هدف: در دهه اخیر، توجه به ابعاد حاکمیت شرکتی در پژوهش‌های نظری حوزه نهادهای اقتصادی و به طور خاص شرکت‌های بیمه از اهمیت شایانی برخوردار شده است. هدف پژوهش، بررسی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر توانگری شرکت‌های بیمه‌ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با استفاده از مدل کاراتر و تحلیل نتایج حاصل با نظریه های این حوزه است.روش‌شناسی: ...  بیشتر

مقاله علمی
مدل پارادایمی عوامل موثر در بازخرید بیمه‌های عمر در ایران

اباذر حلم زاده؛ کریم حمدی؛ کامبیز حیدرزاده هنزایی

دوره 8، شماره 3 ، تیر 1398، صفحه 183-199

https://doi.org/10.22056/ijir.2019.03.03

چکیده
  هدف: بازخرید بیمه‌های عمر از آسیب‌های صنعت بیمه است که موجب نارضایتی مشتریان، تبلیغات سوء آن‌ها، برهم‌زدن برنامه‌های شرکت‌‌‌ها برای سرمایه‌گذاری، کاهش درآمد ناخالص داخلی کشور و... می‌شود. ازآنجایی‌که بیشتر تحقیقات صورت‌‌گرفته در زمینه بازخرید بیمه‌های عمر بر عوامل اقتصادی متمرکز بوده‌اند، هدف اصلی این تحقیق آن است که به ...  بیشتر

مقاله علمی
طراحی مدلی نوین برای اندازه‌گیری ریسک بازدهی شاخص صنعت بیمه بر پایه رهیافت مارکوف

مهدی ذوالفقاری؛ فاطمه فقیهیان

دوره 8، شماره 3 ، تیر 1398، صفحه 200-217

https://doi.org/10.22056/ijir.2019.03.04

چکیده
  هدف: طراحی مدلی جامع و کاربردی برای محاسبه ریسک بازاری شاخص صنعت بیمه در بازار سهام است. هدف جانبی، آزمون رفتارپذیری شاخص مذکور از انتقالات رژیمی در دوره‌های زمانی مختلف است.روش‌شناسی: روش مورد استفاده جهت دستیابی به هدف، بهره‌گیری از رویکرد «ارزش در معرض ریسک» با استفاده از ترکیب فرآیند رژیمی مارکوف در غالب مدل‌های خانواده ...  بیشتر

مقاله علمی
مطالعه تطبیقی تأثیر فورس‌ماژور در جبران خسارات ناشی از وسایل ‌نقلیه توسط بیمه‌گر و صندوق ‌تأمین ‌خسارت‌های ‌بدنی در قوانین بیمه اجباری

مهسا دهینی

دوره 8، شماره 3 ، تیر 1398، صفحه 218-229

https://doi.org/10.22056/ijir.2019.03.05

چکیده
  هدف: پاسخ به این پرسش اساسی است که فورس‌ماژور در قوانین بیمه اجباری چه جایگاهی دارد؟ به‌عبارت‌دیگر آیا جبران خسارت‌های ناشی از فورس‌ماژور در حوادث ناشی از وسایل نقلیه برعهدۀ بیمه‌گر و صندوق ‌تأمین ‌خسارت‌های ‌بدنی است یا خیر؟روش‌شناسی: پژوهش حاضر مطالعه‌ای تطبیقی است که با استفاده از روش کتابخانه‌ای و مراجعه به متون قانونی ...  بیشتر

مقاله علمی
راهبردهایی برای توسعۀ بیمۀ مسئولیت حرفه‌ای حسابداران رسمی در ایران

علی گلی؛ علی خوزین؛ مجید اشرفی؛ آرش نادریان

دوره 8، شماره 3 ، تیر 1398، صفحه 230-246

https://doi.org/10.22056/ijir.2019.03.06

چکیده
  هدف: یکی از شاخص‌های‌ توسعه در کشورها، میزان‌ پیشرفت حسابداری و نظارت مالی آن‌هاست. از طرف دیگر، سرمایه‌گذاران یا اعتباردهندگان ممکن‌ است به‌علت قصور‌ حسابرسان متحمل زیان شوند و بیمه مسئولیت حرفه‌ای حسابداران رسمی می‌‎تواند راهکاری مؤثر در جبران خسارت این زیان‎‌دیدگان ‎باشد؛ ولی این نوع بیمه در ایران توسعه نیافته است ...  بیشتر