فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه حقوق عمومی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران

چکیده

مسئله حمایت از کارگران در ایام بیکاری به دلیل داشتن دو جنبه مهم اقتصادی و اجتماعی همواره هم دل‌مشغولی دولت‌ها و هم جزو آرمان‌های اصیل سازمان‌های حقوق بشری و به‌طور ویژه سازمان بین الملی کار بوده است.
مهم‌ترین نوع حمایت‌های قابل اعمال در ایام بیکاری، بیمه بیکاری است که تاریخ آن به زمان بروز اولین پیامدهای شوم بیکاری در کشورهای صنعتی باز می‌گردد. با بررسی تطبیقی مسئله مذکور در دو کشور ایران و آلمان ضمن روشن‌شدن معایب و مزایای هر دو نظام مشاهده می‌شود که تجربه آلمان به عنوان کشوری صنعتی و پیشرو در امر بیمه‌های اجتماعی در موارد متعددی برای حقوق ایران در این زمینه مفید و قابل بهره‌برداری است (البته با لحاظ تفاوت‌های موجود میان دو کشور). حقوق کار ایران در زمینه بیکاری هنوز یک حقوق نسبتاً نوپاست و بایسته است که با بهره‌برداری از تجربه موفق کشورهای دیگر و تمسک به استانداردهای سازمان بین‌المللی کار، گام‌های رو به جلو برداشته شود.

عنوان مقاله [English]

A comparative study of the unemployment period protections in Iran and Germany law

نویسندگان [English]

  • M.H. Kaviani
  • Z. Mirzaee

Department of Public Law, Farabi Campus, University of Tehran, Iran

چکیده [English]

The issue of supporting workers during unemployment has always been the concern of governments and among the original ideals of human rights organizations, especially the International Labor Organization, due to its two important economic and social aspects.
The most important type of support that can be applied during unemployment is unemployment insurance, which dates back to the time when the first ominous consequences of unemployment occurred in industrialized countries. By comparing the mentioned issue in the two countries of Iran and Germany, while clarifying the disadvantages and advantages of both systems, it can be seen that Germany's experience as an industrial and leading country in the field of social insurance is useful and exploitable in many cases for Iran's rights in this field (of course considering the differences between the two countries). Iran's labor rights in the field of unemployment is still a relatively new law and it is necessary to take steps forward by taking advantage of the successful experience of other countries and adhering to the standards of the International Labor Organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Insurances
  • Unemployment
  • Iran
  • Germany
  • International Labor Organization (ILO)

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image