فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری مدیریت سیستم‌ها، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه اصفهان

چکیده

دانش، از مؤلفه‌های مهم کسب مزیت رقابتی پایدار، حفظ کارایی و اثربخشی سازمان‌ها به‌شمارمی‌رود. مدیریت این دارایی ارزشمند مستلزم توجه ویژه به بهسازی توانمندسازهای سازمانی مورد نیاز آن و ایجاد انسجام و هماهنگی بین آنهاست. توانمندی‌های سازمانی می‌توانند نقشی بسیار مؤثری در تسهیل اقدامات مدیریت دانش و ایجاد فضای رقابتی در سازمان داشته باشند. ازاین‌رو در این مقاله نقش و تأثیر توانمندی‌های تکنولوژیک، ساختاری و فرهنگی با درنظرگرفتن نقش میانجی مدیریت دانش در ارتقای عملکرد رقابتی سازمان تشریح و بررسی ‌شده است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و کارشناسان ستادی یک شرکت بیمه خصوصی به تعداد 200 نفر است که از روش تمام‌شماری و ابزار پرسش‌نامه برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده گردیده است. به‌منظور آزمون فرضیات و برازش مدل تحقیق از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که توانمندی‌ فرهنگی، همبستگی مثبت و معنی‌داری با عملکرد رقابتی سازمان دارد. همچنین یافته‌های تحقیق تأثیر میانجی مدیریت دانش را تأیید می‌کند. بر این مبنا پیشنهادهایی به مدیران و پژوهشگران این سازمان ارائه ‌شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of organizational capabilities on competitive performance with regard to the mediating role of knowledge management

نویسندگان [English]

  • H. Arazmjoo 1
  • Y. Ghaseminezhad 2
  • Sh. Tayar 3

چکیده [English]

Knowledge is considered as one of the important components in gaining sustainable competitive advantage, efficiency preservation and the effectiveness of organizations. Management of this valuable asset needs a special attention to optimizing the required organizational capabilities, making solidarity and coordination between them. Therefore, organizational capabilities have an impressive role in facilitating knowledge management’s implementations and producing competitive environment in the organization. For this reason, in this article, the role and effect of technological, structural and cultural capabilities in the prosperity of the organization’s competitive performance have been investigated considering the mediator role of knowledge management. The statistical population of  the research included 200 experts and managers in a private insurance company. To gather the data, the census method and questionnaire have been used. In order to test the hypothesises and the research model, Partial Least Square (PLS) method has been used. The research findings indicated that the cultural capability has a positive and meaningful correlation with the organization’s competitive performance. Also, the research findings confirmed the mediator role of the knowledge management. Based on the findings, some suggestions were presented to the managers and researchers of this organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Capabilities
  • Competitive Performance
  • Knowledge Management
  • Competitive Advantage

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image